ایران نارا

شرکت ایران نارا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100800459
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد محمدحسين علي اكبري-خيابان شهيد دكتر بهشتي-پلاك 264-ساختمان ايران نارا-طبقه همكف- 1576854415
12
افراد
20
آگهی‌ها
34617
شماره ثبت
1358/2/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1249170
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشاءاله حسینی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود رضازاده حسینی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۴۹۶۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان معدل به ش. م ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۱۷۳۶۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524724
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشااله حسینی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حسینی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و ساسان معدل به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و غیره با امضا دو نفر از چهار نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۱۸۴۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671489
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۹۷۵۲۲۴۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418262
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به فعالیت در زمینه تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستم‌های بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت افزار و نرم افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک، سیستمهای اتوماسیون صدور چک، بارکد ریدر، صندوقهای فروش و ساعتهای حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی، انواع مانیتور‌های چاپگر و اسکنرها، سیستمهای شخصی سازی کارتهای هوشمند سیستمهای اداری دیجیتالی و رایانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد و تأسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و ساخت دریچه خودپرداز (آماده سازی سا یت مربوطه و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۳۱۱۱۲۸۸۷۶۶۸۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685258
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۶۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722219
آگهی تغییرات شرکت ایران ناراسهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ ماده‌ای بعنوان ماده ۲۰ بشرح مندرج در صورتجلسه به اساسنامه الحاق گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787501
آگهی تصمیمات شرکت ایران نارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727946
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ساسان معدل با شماره کدملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، ساسان معدل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۱۱۶۷۶۳۲۵۳۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777794
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماشاء اله حسینی با کد ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حسینی با کد ملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و زهرا حسینی با کد ملی۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ماشاءاله حسینی و احمد حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۴۹۷۵۵۵۴۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990188
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۷۳۱۱۶۵۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036233
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس حبیب نیا با ک. م ۶۵۹۹۷۷۲۹۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. آقای ماشاء اله حسینی با شماره کد ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد حسینی با شماره کد ملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کد ملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان: ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۴۶۶۳۴۵۹۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293413
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی با کدملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با کدملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با کدملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا ستوده صدر با کدملی ۴۳۲۲۷۴۹۴۷۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی وعلی حسینی و حمیدرضا ستوده صدر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۷۹۹۵۸۲۸۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581453
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و بند ۱ ماده ۱۳ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۰۶۳۷۷۵۶۳۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591409
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشاء اله حسینی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد حسینی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای علی حسینی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره وخانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره و خانم فرشته حسینی به شماره ملی ۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای حمیدرضا ستوده صدر به شماره ملی ۴۳۲۲۷۴۹۴۷۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی وعلی حسینی و حمیدرضا ستوده صدر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۲۴۵۴۸۱۰۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646825
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۸۵۶ , ۱۲۲ مورخ ۱/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت ایران نارا از سهامی خاص به سهامی عام نام و شمارۀ ثبت شرکت: ایران نارا، به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: فعالیت در زمینه‌ی تجهیزات کامپیوتر و ارتباطات و سیستمهای بازرسی و کنترلی پرتونگاری اعم از سخت افزار و نرم افزار و انواع سیستمهای الکترونیکی و بانکی از قبیل خودپرداز بانک، سیستمهای اتوماسیون صدور چک، بارکد ریدر، صندوق‌های فروش و ساعت‌های حضور و غیاب کامپیوتری و همزمانی، انواع مانیتورهای چاپگر و اسکنر‌ها سیستم‌های شخصی سازی کارت‌های هوشمند سیستمهای اداری دیجیتالی و رایانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و صادرات و واردات و همکاری و مشارکت در هر شرکت و ایجاد وتاسیس هرگونه کارخانه و ساخت لوازم یدکی و تولید و عرضه در زمینه موضوع فعالیت شرکت می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان شهید بهشتی چهارراه دلپذیر پلاک ۲۶۴، کدپستی ۱۵۷۶۸۵۵۴۱۱ شرکت فاقد شعب می‌باشد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ماشالله حسینی کدم ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره احمد حسینی کدم ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی حسینی کدم ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره زهرا حسینی کدم ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره فرشته حسینی ۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱بسمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا ستوده صدر کدم۴۳۲۲۷۴۹۴۷۱ بسمت مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. وضع اندوخته قانونی شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۱۴۷۴۹۲۲۵۶۱۰۵۹ ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۴و ۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۶۱۱۷۹۸۵۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745546
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس حبیب نیا ۶۵۹۹۷۷۲۹۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ و خانم فرشته حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا ستوده صدر با شماره کدملی ۴۳۲۲۷۴۹۴۷۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۴۳۸۷۶۰۱۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827963
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید محمدحسین علی اکبری خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۲۶۴ ساختمان ایران نارا طبقه همکف کدپستی ۱۵۷۶۸۵۴۴۱۵ تغییر یافت پ۹۶۱۱۰۱۱۱۷۶۷۹۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989637
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۶۹۷۵ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ اعلام می‌دارد: در آگهی مذکور عبارت ذیل از قلم افتاده که بدینوسیله الحاق و اصلاح می‌گردد: حق امضاء کلیه اوراق و استاد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی، حمید رضا ستوده صدر با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۱۴۶۹۴۹۹۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009238
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای علی حسینی با شماره کدملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی با شماره کدملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرشته حسینی با شماره کدملی ۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ماشاء اله حسینی با شماره کدملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر؛ آقایان ماشاءاله حسینی، احمد حسینی، علی حسینی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۱۳۷۲۷۲۹۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214090
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ک ماشاء اله حسینی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۰۱۰۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد حسینی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسینی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۰۳۴۳۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۰۲۶۳۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و فرشته حسینی به شماره ملی ۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین نظری به شماره ملی ۰۰۵۶۴۷۰۱۰۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان ماشاءاله حسینی و احمد حسینی و علی حسینی و حسین نظری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۱۹۱۶۲۷۱۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک