شرکت صنایع راهسازی معدن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100783939


شماره ثبت:
32959
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1357/4/6
آدرس:
تهران شهر اسلامشهر-اسلام شهر-كوچه سرو-كوچه جنت 16-پلاك 45-طبقه همكف-- 3313768697

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا ابوالفتحی زاده 9665755
آقای احمد رضائی 10322249
آقای محمدرضا امیدخواه نسرین 10322249
آقای صمد بختور 10322249
ناصر کوچک 13614509
آقای نادر مهاجر 13614514
بهنام کوهی 13614514
زهرا متولی 13614514
آقای ابوالقاسم رضوان 13614514
آقای محمد علی قبادی 13614520
حمیدرضا کیهان 13614527

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 660022
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۲۹۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۶۱۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224474
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر مهاجر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ک م۰۰۴۱۴۹۵۰۹۸ شرکت امین تاج پاسارگاد (بنمایندگی محمدرضا امین) بسمت سمت نایب رئیس هیات مدیره ک م۰۰۳۹۹۷۹۷۹۲ شرکت عمران صنعت مشکات (بنمایندگی کمال الدین سهرابی اینچه برون) بسمت عضو هیئت مدیره ک م۴۸۶۹۷۰۱۶۹۳ شرکت کوه آرا معدن (بنمایندگی خانم نسرین میرزا) بسمت عضو هیئت مدیره ک م۰۰۶۴۹۲۰۰۸۹ آقای ابوالقاسم رضوان بسمت عضو هیئت مدیره ک م۰۰۴۳۵۵۷۴۴۹ کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۷۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225489
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662368
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665755
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322249
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۴۵۴۶۲۷۰۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد رضایی به کدملی ۳۸۷۴۳۸۷۶۸۲ به نمایندگی شرکت کوه آرا معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۰۷ و صمد بختور به کدملی ۲۷۵۴۰۳۷۰۷۱ و نادر مهاجر به کدملی ۰۰۴۱۴۹۵۰۹۸ و جلیل مهاجر به کدملی ۰۰۴۱۵۵۰۵۰۶ و محمدرضا امیدخواه نسرین به کدملی ۰۰۴۵۴۸۴۶۸۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ نادر مهاجر به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد رضایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386882
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۲۹۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۴/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614509
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر کوچک بشماره ملی: ۵۲۶۹۳۷۵۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۷۳۳۹۵۲۵۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614514
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای نادر مهاجر کدملی: ۰۰۴۱۴۹۵۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کوه آرا معدن شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۰۷ بنمایندگی زهرا متولی کدملی: ۰۴۹۰۳۵۳۵۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع راه سازی امین تاج پاسارگاد شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۶۷۳۵۳) بنمایندگی بهنام کوهی کدملی: ۰۰۳۳۹۲۳۲۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمد علی قبادی کدملی: ۳۹۶۱۵۵۴۸۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم رضوان کدملی: ۰۰۴۳۵۵۷۴۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۶۲۷۴۷۸۹۴۵۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614520
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای نادر مهاجر کدملی: ۰۰۴۱۴۹۵۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کوه آرا معدن (شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۰۷) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع راه سازی امین تاج پاسارگاد شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۶۷۳۵۳) به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی قبادی کدملی: ۳۹۶۱۵۵۴۸۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم رضوان کدملی: ۰۰۴۳۵۵۷۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت: ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر کوچک بشماره ملی: ۵۲۶۹۳۷۵۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۷۹۳۰۸۱۷۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614527
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت: ۱۵۰۱۰ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی شرکت و اقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی: ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۷۷۴۶۴۸۸۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711512
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر اسلامشهر - اسلام شهر - کوچه سرو - کوچه جنت ۱۶ - پلاک ۴۵ - طبقه همکف - - کدپستی: ۳۳۱۳۷۶۸۶۹۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۲۴۷۹۰۳۵۴۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه