شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100782085


شماره ثبت:
32768
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1357/6/1
آدرس:
تهران، خيابان سپهبد قرني، پلاك 43، طبقه چهارم، واحد 8 1581653317

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید نبوی 657384
هوشنگ دادوش 657384
آقای سید محمدصادق آل یاسین 1703614
جلیل میهن دوست 1703614
آقای محسن عسگری آزاد 1703614

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشهسهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ حسین ماهرو به کدملی ۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵ بنمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جلیل میهن دوست به کدملی ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ دادوش به کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید محمدصادق آل یاسین به کدملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و محسن عسکری آزاد به کدملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۳۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657447
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشهسهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و هوشنگ دادوش به کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۳۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743673
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۸۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ ریال منقسم به ۶۳۰ میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ ۵/۸/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۷۱۸۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345903
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰. هوشنگ دادوش به کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ پ۱۷۷۳۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۹۰۴۸ , ۱۲۱ مورخ ۶/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو کدملی ۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ رئیس هیات مدیره جلیل مهین دوست کدملی ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴ به نمایندگی شرکت کوشاپیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ نائب رئیس هیات مدیره سیدمحمدصادق آل یاسین کدملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به نمایندگی شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ عضوهیات مدیره محسن عسکری آزاد کدملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ عضوهیات مدیره هوشنگ دادوش کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ بسمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات باامضای متفق مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب هریک ازایشان باامضا متفق مدیرعامل ویارئیس هیات مدیره ویکی از اعضاهمراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضای مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی از اعضا هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۰۸۲۸۸۴۲۴۴۷۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703618
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور ش م ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز ش م ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۸۲۸۸۲۷۸۳۸۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093108
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519359
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) بشماره ثبت۳۲۷۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622228
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و هوشنگ دادوش به کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484155
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ و به موجب مجوز شماره ۲۱۷۵۲/۱۲۲مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ (سهامی خاص) شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ (سهامی عام) شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ (سهامی عام) شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ (سهامی خاص) آقای هوشنگ دادوش به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ پ۹۶۰۴۰۳۶۳۰۹۷۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۵۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۴۱۷۷۷۵۳۳۷۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۷۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت‌های هر یک به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: آقای حسین ماهرو با کد ملی ۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵) به عنوان نماینده شرکت لامپ پارس شهاب به شماره ثبت۱۳۵۸۰دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ (رئیس هیئت مدیره آقای جلیل میهن دوست با کد ملی ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴) به عنوان نماینده شرکت کوشا پیشه به شماره ثبت۱۱۲۰۹۷دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ (نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد صادق آل یاسین با کد ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰) عنوان نماینده شرکت صنعتی پارس خزر به شماره ثبت۱۲۹۳۴ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ (عضو هیئت مدیره آقای محسن عسکری آزاد با کد ملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پارس شید به شماره ثبت۲۹۴۳۶ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ (عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ دادوش با کد ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نحوه امضای اوراق واسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و امضای مکاتبات عادی به شرح زیر تعیین گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با رعایت مفاد اساسنامه و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیئت مدیره اختیارات لازم را برای اداره امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۴۱۷۴۹۰۳۹۳۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745500
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۳، طبقه چهارم، واحد ۸، کدپستی: ۱۵۸۱۶۵۳۳۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۱۴۵۷۳۱۱۵۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۷۷۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت کوشا پیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ آقای هوشنگ دادوش کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۱۴۳۸۲۸۸۴۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه