شرکت پترو شیمی جم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100777300


شماره ثبت:
32285
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1357/2/18
آدرس:
تهران خ ولي عصر خ توانير خ نظامي ش 27 1434843145

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهروز خالق ویردی 734894
اصغر فرخی 734894
آقای سپهدارانصاری نیک 734894
آقای مجید هاتف وحید 1059240
رضا عاصم نخجوانی 1383402
آقای سید علی بهشتیان 1383402
اکبر محققی 1383402
آقای محمدعلی یزدان جو 1383402
علی محمد بساق زاده 1722453
آقای احسان اله یار محمد 10020531
آقای کمال الدین گلچین 10020531
غلامرضا قاسمی 10020531
احمد اصل رکن آبادی 10577503
آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی 10577503
آقای سید مصطفی مرتضوی درچه 10577503
آقای ناصر صفایی مطلق 10577503
آقای مرتضی رحیمیان سرای 13168566
آقای علیرضا برادران 13168566
آقای سید حسین میرافضلی 13168566
آقای مجید خاموردی 13674566
آقای سعید باغبانی 13837854
آقای علی همت 13837854
آقای محمد مهدی محمدرضایی 13911513
رضا امیری 14105382
آقای علی رستمی 14105382
آقای غلامرضا جوادی 14181562

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734894
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ احسان اله یارمحمد به کدملی ۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا قاسمی به کدملی ۰۴۹۲۰۸۲۹۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر فرخی به کدملی ۰۰۴۸۸۳۸۹۴۲ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و بهروز خالق ویردی به کدملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و کمال الدین گلچین به کدملی ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب و سپهدار انصاری نیک به کدملی ۵۹۹۹۶۳۸۵۹۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از جمله چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۸۷۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936048
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر خ توانیر خ نظامی گنجوی ش ۲۷ کدپستی ۱۴۳۴۸۴۳۱۴۵ تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۶۶۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936049
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۴۴۷ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۶۶۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059240
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی مجید هاتف وحید به ک م ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۴۷۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220737
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بند هفت ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۲۵۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280155
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۳۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383402
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر محققی با شماره ملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی یزدانجو با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سید علی بهشتیان با شماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای یک و چهار (طبق آیین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش و هفت و هشت و نه (به استثناء انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول) ده و دوازده (به استثناء تحصیل از بانکهای خصوصی) و چهارده و پانزده و هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب) و هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب) و نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۱۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383403
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ سرمایه گذاری نفت. گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ پ۱۷۹۱۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585228
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای چک تا سقف پانصد میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیت مدیره به همراه یک نفر از اعضای گروه مالی آقایان بهرام مرندی (مدیرمالی) و یا اکبر ناصری (قائم مقام مدیر مالی) همراه با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. پ۹۳۰۶۰۲۹۶۴۴۶۴۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722453
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بساق زاده با کدملی ۲۰۰۲۴۱۴۷۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۵۴۷۳۳۰۴۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765883
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۵۲۵۲۷۹۱۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602896
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی جم سهامی عام بشماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740758
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020531
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ احسان اله یارمحمد به کدملی ۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا قاسمی به کدملی ۰۴۹۲۰۸۲۹۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر فرخی به کدملی ۰۰۴۸۸۳۸۹۴۲ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و بهروز خالق ویردی به کدملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و کمال الدین گلچین به کدملی ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب و سپهدار انصاری نیک به کدملی ۵۹۹۹۶۳۸۵۹۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از جمله چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110368
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۴۴۷ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام بشماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامرضا قاسمی به جای فرخ ابریشم کارزاده به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577503
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ احمد اصل رکن آبادی به کد ملی ۰۳۸۴۵۷۵۵۲۸ به نمایندگی از شرکت تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مرتضوی درچه به کد ملی ۱۱۴۱۸۱۰۳۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات ایشان بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد. ضمنا کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بدون محدودیت و یا با امضای مدیرعامل و مدیر امور امور مالی تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بدون محدودیت و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر امور مالی تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و نیز چکهای مجتمع کما فی السابق تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای یک نفر از آقایان جمشید جامعی به کد ملی ۱۹۰۴۱۴۷۶۰ و یا سهیل حقی دارای کد ملی ۰۳۲۰۲۸۵۳۲۴ از امور مالی بعنوان امضاکنندگان گروه اول و امضا یک نفر از آقایان سید اسماعیل موسوی ترشیزی به کد ملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰ یا ناصر صفایی مطلق به کد ملی ۱۳۷۸۸۳۷۵۶۸ بعنوان امضاکنندگان گروه دوم ممهور به مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696577
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ حق امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بدون محدودیت و با امضاء مدیر امور مالی تا سقف دو میلیارد ریال و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بدون محدودیت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر امور مالی تا سقف دو میلیارد ریال و ممهور به مهر شرکت معتبر است. چکهای مجتمع کمافی السابق تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء یک نفر از آقایان جمشید جامعی یا سهیل حقی از امور مالی به عنوان امضاکنندگان گروه اول و امضاء یک نفر از آقایان سید اسماعیل موسوی ترشیزی یا ناصر صفایی مطلق به عنوان امضاکنندگان گروه دوم با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895935
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت۳۲۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر خ توانیر خ نظامی گنجوی ش ۲۷ کدپستی ۱۴۳۴۸۴۳۱۴۵ تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645740
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت تجارت گسترش پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۲۸ پ۹۴۱۱۱۷۸۴۷۱۳۸۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168566
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۸۶۶/۴۱ مورخه ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا برادران با شماره ملی ۰۰۴۵۹۳۵۳۹۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بعنوان رئیس هیات مدیره. - آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. - آقای محمدمهدی محمدرضائی با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۳۷۶۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای مرتضی رحیمیان سرای با شماره ملی ۰۳۲۱۲۸۸۳۷۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای سید حسین میرافضلی با شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. - کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآورشرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ۹۵۰۹۱۴۵۰۹۶۴۳۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346393
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۰۳۴/۴۱مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۱۸۹۸۱۶۱۰۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429148
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۴۲۹/۴۱ مورخ ۱۱/۲/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی همت به کدملی شماره ۲۵۳۹۴۵۳۷۶۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۲۲۴۷۷۲۳۲۷۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564442
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۷۹۴/۴۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای چک تا سقف مبلغ هفتصد میلیون ریال و با امضاء مشترک مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر مالی (آقای الهیار طالقانی) یا معاون مالی (آقای مهدی نادر خانی) انجام می‌گیرد. پ۹۶۰۵۲۵۲۰۲۶۵۲۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606014
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۳۲۵۸/۳۳ مورخه ۱۲/۶/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. «سازمان حسابرسی» به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۶۲۱۱۶۶۸۶۵۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674566
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۳۸۶/۳۳ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و درسمت سایر اعضا هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. پ۹۶۰۸۰۱۳۱۰۲۸۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688952
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۳۹۷/۳۳ مورخه ۱۹/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باغبانی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۶۰۸۱۰۹۹۱۵۹۰۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767916
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۵۲۸۹/۳۳ مورخ ۵/۷/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ شرکت صبا انرژی جهان گستر شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ شرکت تجارت گسترش پارس سبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ پ۹۶۰۹۲۷۷۳۰۶۹۸۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837854
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۶۵۳ مورخ ۲۱/۹/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی همت به شماره ملی ۲۵۳۹۴۵۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت. آقای محمد مهدی محمدرضایی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۷۰ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید باغبانی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: اختیارات هیئت مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیر منقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ۹۶۱۱۰۴۲۵۹۶۷۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911513
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۶۵۷۴ مورخ۷/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد مهدی محمدرضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۷۰ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سعید باغبانی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره باستناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. پ۹۶۱۲۱۲۸۸۸۸۷۳۳۱۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105382
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۸۸۶ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا امیری به شماره ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای رضا امیری به شماره ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید باغبانی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. و) تعیین صاحبان امضاهای مجاز هیات مدیره به موجب ماده ۴۶ اساسنامه شرکت پتروشیمی جم، امضاهای مجاز شرکت را به شرح ذیل تعیین نمود: ۱ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۴۱۲۴۸۶۶۱۷۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181562
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۹۸۶۸مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا جوادی به کدملی شماره ۰۳۸۴۴۶۳۱۳۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸بجای سعید باغبانی به کدملی شماره ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره تعیین گردیدند پ۹۷۰۵۳۰۳۹۶۵۱۸۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406754
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۸۱۸۳ مورخ ۱۱/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی دارای ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. پ۹۷۱۰۱۱۹۰۹۴۸۶۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه