شرکت کارخانجات صنعتی ملایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100755882


شماره ثبت:
48602
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1362/5/2
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان پاكستان-خيابان شهيد دكتر بهشتي-پلاك 235-طبقه همكف-- 1531615511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
نعمت اله هاشمی گلشن آبادی 734823
آقای محمدرضا نیکخواه 734823
محمدتقی رضایی 1018796
سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن 1418620
آقای شمس الدین نیک منش 1668881
احمد پوررضا 1668881
حمیدرضا نوابی کاشانی 1668881
فتحعلی ولایی 9862493
حمیدرضا بهمنی 9862493
آقای کورس جبارنیا رضوانده 9862493
, کریم آقاجانی 12727450
آقای حسن وفائی 12727450
آقای محمدعلی جبرئیلی 12727450
علی احمد عبدالملکی 12926623
آقای دکتر حسن سواری 14190502
اسمعیل گوران اوریمی 14190502
شهرام برازنده 14190502
بهزاد پورمحمدی رودسری 14190502
امین غریب زاده 14190502

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734823
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ و شرکت کارگزاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱ و بانک صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا به کدملی۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی حمیدرضا بهمنی به کدملی۰۰۶۶۰۸۷۶۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمدرضا نیکخواه به کدملی۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به کدملی۰۵۳۳۹۷۲۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۱۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889025
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز و در روز آخر آبانماه سال بعد به پایان می‌رسد بنابراین ماده ۶۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۰۴۰۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018796
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۹۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151536
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورس جبارنیا به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند واجد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بسمت رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا بهمنی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن واجد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به نمایندگی از طرف گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران واجد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا نیکخواه به نمایندگی از طرف بانک صنعت و معدن واجد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۲۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418620
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ پ۱۸۰۹۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544901
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نیکخواه دارای کد ملی ۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وکورس جبارنیا دارای کد ملی ۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بهمنی دارای کد ملی ۰۰۶۶۰۸۷۶۷۸ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند به عنوان عضو هیئت مدیره و حمیدرضا نوابی کاشانی دارای کد ملی ۱۲۶۲۰۷۳۳۳۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و نعمت اله هاشمی گلشن آبادی دارای کد ملی ۰۵۳۳۹۷۲۸۸۴ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۵۰۵۴۵۴۸۵۵۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668881
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای احمد پوررضا دارای کد ملی ۲۵۹۳۲۰۸۴۱۴ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای شمس الدین نیک منش دارای کد ملی ۳۳۰۸۹۵۳۷۳۰ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی دارای کد ملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن وفائی دارای کد ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا نوابی کاشانی دارای کد ملی ۱۲۶۲۰۷۳۳۳۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶بسمت عضو هیئت مدیره کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۸۳۸۲۸۸۳۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862493
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به کدملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ و شرکت کارگزاری صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱ و بانک صنعت و معدن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا به کدملی۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی حمیدرضا بهمنی به کدملی۰۰۶۶۰۸۷۶۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمدرضا نیکخواه به کدملی۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی نعمت اله هاشمی گلشن آبادی به کدملی۰۵۳۳۹۷۲۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق غیرتعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916544
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر (سهامی عام) بشماره ثبت۴۸۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به نمایندگی قاسم شجاعی ورپشتی، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی کورس جبارنیا، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی عباس صفری. کورس جبارنیا به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نیکخواه (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل و قاسم شجاعی ورپشتی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116834
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۸۶۰۲دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663700
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۴۱۱۲۷۳۴۹۳۴۳۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727450
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسمعیل گوران اوریمی دارای کدملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره مدیرعامل , کریم آقاجانی دارای کدملی ۱۳۷۷۲۷۴۰۸۱ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره محمدعلی جبرئیلی دارای کدملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن وفائی دارای کدملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ بعنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره بهزاد پورمحمدی رودسری دارای کدملی ۲۶۹۱۰۳۳۹۳۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض گردید. اجراء مصوبات هیئت مدیره. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی - تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره - استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت برابر تصویب هیئت مدیره - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - اجرای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در قالب بودجه مصوب. - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه. - انعقاد هرنوع قرارداد در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. - خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات. - دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید کشور در چهارچوب بودجه مصوبه. - تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع. - اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. - تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت. - اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه‌ها و طرح مجدد دعوی. - تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای وام به کارکنان شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های وام مصوب هیئت مدیره. - گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره. - موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. پ۹۵۰۱۱۶۶۴۸۵۸۳۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمد عبدالملکی با کدملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۸ به عنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره جهت مابقی دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۰۲۹۹۲۸۷۶۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390000
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۸/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی فرازمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۸۱۸۶۶۹۰۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724028
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان پاکستان خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۲۳۵ طبقه همکف کدپستی ۱۵۳۱۶۱۵۵۱۱ انتقال یافت پ۹۶۰۸۳۰۴۳۱۸۲۷۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978035
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۳۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۶۲۶۲۲۷۷۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190502
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن سواری به شماره ملی ۵۰۲۹۸۳۴۰۱۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهزاد پورمحمدی رودسری به شماره ملی ۲۶۹۱۰۳۳۹۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی به شماره ملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و امین غریب زاده به شماره ملی ۴۶۸۹۸۶۱۰۹۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به عنوان عضوء هیئت مدیره و شهرام برازنده به شماره ملی ۱۳۸۲۰۲۱۰۶۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به عنوان عضوء هیئت مدیره و هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجراء مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی. تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت وفق دستور العمل‌های مربوطه. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اجرای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در قالب بودجه مصوب. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه. انعقاد هرنوع قرارداد در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات. دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید کشور در چهارچوب بودجه مصوبه. تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع. اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت. اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه‌ها و طرح مجدد دعوی. تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. اعطای وام به کارکنان شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های وام مصوب هیئت مدیره. گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره. موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. پ۹۷۰۶۰۶۳۸۸۶۸۷۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه