شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100750489


شماره ثبت:
29590
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1356/6/16
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-يوسف آباد-خيابان هفدهم-خيابان شهيد ابوالفضل فراهاني پور-پلاك 45-طبقه اول-واحد 1 1433754116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی یوسفیان 938232
آقای حمیدرضا شریعت نژاد 938232
علیرضا شهبازی 1267154
آقای مهدی حسین نژاد 1267154
آقای نریمان نادری 1267154
آقای حسنعلی کاظم زاده 1267154
آقای علیرضا یونسی رستمی 1693911
آقای تورج سپاهی 1693911
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 1693911
آقای علی رضا نظریان 9760766
الف ایرج رضائی فرح آبادی 9760766
یداله طهماسبی 9760766
آقای مجید احمدپور 9908109
آقای محمد شیخ مونسی 13355340
آقای وحید رحمانی خلیلی 13355340
آقای علی اسلامی اندارگلی 13355340
آقای رضا حقیقت 13355340

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643315
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندرانسهامی عام به شماره ثبت۲۹۵۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۹۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938232
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علیرضا شهبازی به کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت رئیس و عضو هیات مدیر و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی ۰۵۳۰۶۱۱۱۸۸۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره و پیمان نادری به کدملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۵۱ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و علیرضا نظریان به کدملی ۲۱۸۰۶۱۹۸۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملی ۲۰۹۱۹۵۳۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی به کدملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین امضای چکهای صادره از شماره حساب جاری ۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت به کدملی ۲۲۳۹۷۴۲۲۲۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان به کدملی ۰۰۴۴۵۱۵۰۵۷ و یا حسنعلی کاظم زاده به کدملی ۴۹۸۹۴۴۳۸۰۲ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۸۲۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128371
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۷۴۹۳ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۰۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267154
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نریمان نادری به شماره ملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۵۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی حسین نژاد به شماره ملی ۲۱۶۲۰۶۷۴۶۳ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به شماره ملی ۲۰۹۱۹۵۳۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه چکها، اسناد تعهدآور، قراردادها و با امضای مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی اداری آقای تورج سپاهی با کدملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضای چکهای صادره از حساب جاری شماره ۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کدملی ۲۲۳۹۷۴۲۲۲۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل آقایان مهدی یوسفیان با کدملی ۰۰۴۴۵۱۵۰۵۷ و حسنعلی کاظم زاده به شماره ملی ۴۹۸۹۴۴۳۸۰۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۴۵۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658780
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۹۵۷۳۹۵۶۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693911
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی ۲۱۸۱۳۹۴۶۱۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران معرفی گردیدند. آقای علیرضا شهبازی به کد ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کد ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یونسی رستمی به کد ملی ۲۱۸۱۳۹۴۶۱۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نادری به کد ملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۵۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳۴ به عنوان عضو هیت مدیره و آقای حمیدرضا شریعت نژاد به کد ملی ۲۰۹۱۹۵۳۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد تعهدآور، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی، اقتصادی آقای تورج سپاهی با کد ملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی، اقتصادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء چک و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی آقای رضا حقیقت با کد ملی ۲۲۳۹۷۴۲۲۲۴ باتفاق قائم مقام آقای مهدی یوسفیان با کد ملی ۰۰۴۴۵۱۵۰۵۷ و یا معاون جنگل آقای حسنعلی کاظم زاده با کد ملی ۴۹۸۹۴۴۳۸۰۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۸۲۰۱۱۶۴۹۲۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760766
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۹/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملی۲۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج رضائی فرح آبادی به کدملی۲۰۹۲۹۳۸۱۰۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظریان به کدملی۲۱۸۰۶۱۹۸۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و یداله طهماسبی به کدملی۲۰۹۰۱۹۷۹۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملی۲۰۹۱۹۵۳۶۳۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی و پتروشیمیائی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت اعضا هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و همچنین امضا چکهای صادره از حساب جاری به شناسه ملی۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با امضا ثابت مدیر امور مالی و رضا حقیقت باتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان و یا حسنعلی کاظم زاده همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860356
آگهی تغییرات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881049
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علیرضا شهبازی به کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت رئیس و عضو هیات مدیر و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی ۰۵۳۰۶۱۱۱۸۸۳ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره و پیمان نادری به کدملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۵۱ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و علیرضا نظریان به کدملی ۲۱۸۰۶۱۹۸۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و حمیدرضا شریعت نژاد به کدملی ۲۰۹۱۹۵۳۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه چکها اسناد تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل یا معاون مالی اداری تورج سپاهی به کدملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین امضای چکهای صادره از شماره حساب جاری ۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت به کدملی ۲۲۳۹۷۴۲۲۲۴ به اتفاق یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان به کدملی ۰۰۴۴۵۱۵۰۵۷ و یا حسنعلی کاظم زاده به کدملی ۴۹۸۹۴۴۳۸۰۲ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908109
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: مجید احمدپور به ش ملی ۲۰۶۲۹۶۴۶۶۸ به جای احمد عرب زاده به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و علیرضا نظریان به ش ملی ۲۱۸۰۶۱۹۸۵۵ به جای کریم قاری زاده به نمایندگی جدید شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. بنابراین علیرضا شهبازی بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج رضایی فرح آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965796
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخین ۹ و ۱۸ اردیبهشت هشتاد و نه کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی اداری حسن رضا زارعی از یک و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره از طرف دیگر و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین امضاء چکها و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضاء ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت از یک طرف و امضای یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان یا رمضانعلی اصغری از طرف دیگر معتبر خواهد بود همچنین آدرس شرکت به نشانی تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان نوزدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور پلاک ۴۵ کدپستی ۱۴۳۳۷۵۴۱۹۱ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046970
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: علیرضا شهبازی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد عر ب زاده بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و ایرج رضایی فرح آبادی بنمایندگی از بانک ملی ایران و یداله طهماسبی بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی خارج از هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171798
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572695
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693707
آگهی تغییرات در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل ابوالفضل روغنی گلپایگانی یا معاون مالی اداری تورج سپاهی از یک طرف و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره از طرف دیگر و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و امضای چکهای صادره از حساب جاری ۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه چوب و کاغذ مازندران و قراردادها تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی رضا حقیقت از یک طرف و امضای یکی از معاونین صنعت یا جنگل مهدی یوسفیان یا حسنعلی کاظم زاده از طرف دیگر معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029330
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامی عام به شماره ثبت۲۹۵۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978647
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت۰ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳، صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸، شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۶۳۳۲ بازرس قانونی قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۳۱۷۱۶۵۰۴۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355340
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ مونسی با کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۶۵۱ بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای نریمان نادری با کدملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۵۱ بعنوان نماینده شرکت مدیریت شرکت ملی ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اسلامی اندارگلی با کدملی ۵۷۷۹۸۳۱۸۸۲ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید رحمانی خلیلی با کدملی ۵۷۹۹۸۵۵۱۳۲ بعنوان نماینده شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شیخ مونسی با کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۶۵۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نریمان نادری با کدملی ۴۱۹۸۴۵۴۸۸۵۱ به نمایندگی از شرکت ملی ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد تعهد آور، قراردادها با امضاء مدیرعامل آقای محمد شیخ مونسی و سرپرست معاونت مالی، اقتصادی، امور مجامع آقای رضا حقیقت با کدملی ۲۲۳۹۷۴۲۲۲۴ به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و سرپرست معاونت مالی، اقتصادی و امور مجامع با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۳۹۵۱۵۴۳۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735535
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۰۸۵۹۳۷۲۱۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855474
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان هفدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور پلاک ۴۵ طبقه اول واحد ۱ کدپستی۱۴۳۳۷۵۴۱۱۶ انتقال یافت. پ۹۶۱۱۱۵۶۹۵۷۱۱۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895757
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۶۷۷۴۶۸۲۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169815
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالیمنتهی به ۲۹/۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره شرکت به شرح زیر به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت ملی مسکن وصنایه ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۳۹۸۳۷۴۸۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه