شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100747077


شماره ثبت:
29247
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1356/4/29
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله گاندي-خيابان ولي عصر-بن بست بخشندگان-پلاك 0-ساختمان مديكو-طبقه ششم-واحد 603 1516743391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای لطفعلی دشمنه 10183044
علی اصغر جان نثاری 10183044
بهنام حسین زاده ظروفچی 13622918
آقای حمیدرضا خوشکلام 13622918
آقای ایرج پیچ گاه 13622918
آقای علا نقشینه 13622918
سید فرهنگ حسینی 14016730
آقای هومان نیکزاد 14016730
آقای مجید شریفی 14016730
علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی 14242456
آقای مصطفی عرب عامری 14242456

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661894
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیرسهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۰۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504862
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام شماره ثبت ۲۹۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر پلاک شهرداری، پلاک آدرس قانونی شرکت از ۵۰ به ۱۳ تغییر یافت. پ۱۸۴۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183044
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴ شرکت کیان امین پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به کدملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶ شرکت سینا گستر زرین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام به کدملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۳ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978615
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978790
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۹۲۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن به نمایندگی امیرمنصور آروند شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام شرکت کیان امین پارس به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی شرکت سپهر سرافراز آسیا به نمایندگی مجید شریفی شرکت سینا گستر زرین به نمایندگی لطفعلی دشمه بسمت اعضای اصلی هیات مدیره شرکت سوژ میران شرکت شاهین روی سپاهان بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره بهنام حسین زاده ظروفچی به نمایندگی از شرکت کیان امین پارس به سمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه بنمایندگی شرکت سیناگستر زرین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به نمایندگی شرکت صنعتی اراسته معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجید شریفی به نمایندگی شرکت سپهر افزار آسیا و حمیدرضا خوش کلام به نمایندگی شرکت بازرگانی و مواد معدنی میناب بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی و ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379414
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۰۸۱۱۴۵۷۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622892
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰. شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲. شرکت سیناگستر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲. شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳. شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰. پ۹۶۰۷۰۱۸۸۷۲۰۹۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622918
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ایرج پیچ گاه با کدملی ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای بهنام حسین زاده ظروفچی با کدملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سینا گستر زرین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علا نقشینه با کدملی ۰۰۶۴۴۵۶۴۱۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی با کدملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمیدرضا خوش کلام با کدملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۱۲۷۸۹۶۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815215
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه همکف کدپستی ۱۹۶۹۸۱۳۸۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۲۳۸۰۳۲۷۱۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858170
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آفریقا خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان سی و نهم پلاک ۶ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۶۳۱۷۴۵۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۷۴۱۶۸۶۹۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098244
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله گاندی خیابان ولی عصر بن بست بخشندگان پلاک ۰ ساختمان مدیکو طبقه ششم واحد ۶۰۳ کدپستی ۱۵۱۶۷۴۳۳۹۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۴۰۹۸۴۷۵۹۰۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191919
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ و شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ و شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ و شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۰۷۵۰۸۲۴۳۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۷۱۱۴۷۵۱۴۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه