لیزینگ صنعت و معدن

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100742486
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهيدقندي-نيلوفر ، كوچه فرهاد ، خيابان خرمشهر ، پلاك 61 ، طبقه همكف 1554614911
12
افراد
23
آگهی‌ها
28788
شماره ثبت
1356/3/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656030
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت۲۸۷۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۸۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745207
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۷۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه مربوط به سال مالی شرکت به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۴۱۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936074
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۲۸۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ به نمایندگی اصغر پاک طینت به کدملی ۰۴۹۱۲۰۶۱۳۵ شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به نمایندگی علی خسروانی به کدملی ۰۰۴۶۵۴۵۷۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک طینت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۴۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134872
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۸۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۵۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170339
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۵/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ سهم۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ ۳۰۰/۷۱۱/۳۵۸/۶۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۸۱۸ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی و مبلغ ۰۰۰/۴۴۵/۲۲۹/۹۷ریال بموجب گواهی شماره۵۷۰ ۱۱۴ مورخ ۱/۵/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۰۰۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187668
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طرق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ ۳۰۰/۷۱۱/۳۵۸/۶۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۸۱۸ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ بانک اقتصادنوین شعبه سهروردی شمالی و مبلغ ۰۰۰/۴۴۵/۲۲۹/۹۷ ریال بموجب گواهی شماره ۵۷۰/۱۱۴ مورخ ۱/۵/۹۲ بانک اقتصادنوین شهبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۰۹۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663019
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۳۸۲۸۹ مورخ ۲۲/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک صنعت و معدن بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ وشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بشماره شناسه ۱۰۱۰۲۷۷۶۳۵ وشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ وشرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بشماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۹۱۱۱۵۵۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668590
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۳۸۳۷۰ مورخ ۲۳/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی بشماره کدملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدرضا نوروز زاده بشماره کدملی ۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷ به نمایندگی ازشرکت بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جمالی بشماره کدملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمدرضا عرفانی بشماره کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره وحسن رضوان فر بشماره کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت، قرار دادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد: ۴ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. ۴ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم ازحق تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداددعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجه صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند. ۴ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط.) توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: ۵ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۰۰ (دویست میلیون) ریال. ۵ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر مازاد بر بند ۱۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. ۵ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد.) تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری.) تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.) انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.) استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.) تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب.) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایح قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.) افتتاح هر نوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوص و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت.) پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیات مدیره.) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه.) عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.) اخذ هر گونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیات مدیره.) پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت.) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن.) خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام شرکتها با تنفیذ هیات مدیره.) ترهین اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت.) تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانکها ی معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت.) انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.) پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات.) در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت.) انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.) انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ازریابی املاک مورد نیاز شرکت.) اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیات مدیره و اصلاحات بعدی آن.) پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت بانک مرکزی.) بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیات مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۸۱۲۸۶۲۱۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9626212
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۲۸۷۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ به نمایندگی اصغر پاک طینت به کدملی ۰۴۹۱۲۰۶۱۳۵ شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به نمایندگی علی خسروانی به کدملی ۰۰۴۶۵۴۵۷۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک طینت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160328
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده به شماره۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198684
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۳/۸۹ سیدمحمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام و غلامرضامصطفی پور به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص و مصطفی ضرغامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت معدن سهامی عام و مهدی جمالی به نمایندگی از بانک صنعت و معدن بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. بنابراین سیدمحمدعلی سیدابریشمی بسمت رئیس هیات مدیره و غلامرضامصطفی پور بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی جمالی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه شرکت می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510712
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری صنعت و معدن سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن شرکت لیزینگ آتیه الوند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677743
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۵۵۹۲۳/۹۴ مورخه ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی و مجوز شماره ۰۵۹/۱۹۳۶۷۸ , ۹۴۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۷۹۱۷۵۹۴۴۴۴۹ ریال بموجب گواهی شماره ۲۵۹/۳۷۱/۳۵مورخ ۲۳/۰۶/۹۴بانک تجارت شعبه آپادانانوبخت پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۰۵۴۴۶۴۶۴۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797664
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۰۳۹۰ مورخ ۵/۱۲/۹۴ اعلام می‌دارد: مبلغ ۲۷۹٫۱۷۵٫۹۴۴٫۴۴۹ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۲۵۹/۳۷۱/۳۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ و مبلغ ۱۶۲٫۲۶۱٫۸۶۶٫۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۵۹۳/۳۷۱/۳۵ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ بانک تجارت شعبه آپادانا نوبخت پرداخت گردیده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۶۶۵۹۸۴۳۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823971
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۴۵۴۵/۹۵ مورخ ۱۴/۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۹۶۳۸۴۷۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201590
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۸۸۵۰/۹۵ مورخه ۱۴/۹/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ - شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ - شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ - شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ - شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۳۰۳۲۹۲۹۰۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201618
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۸۸۵۰/۹۵ مورخه ۱۴/۹/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رضوان فر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بعنوان رئیس هیات مدیره - محمدعلی رازانی نظام العلمائی به کدملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره - سید عنایت اله هاشمی به کدملی ۲۵۴۹۷۴۱۶۶۸ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره - فضل اله جعفری به کدملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره - علیرضا اسدپورکفاش به کدملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولوکرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند - ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگس تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند بالا با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه - استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها - تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت - پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه - عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه - اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوبمقررات، پس از تصویب هیأت مدیره - پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن - خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات - درصورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ ۱۷/۰۶/۸۶ هیأت مدیره و اصلاحات بعدی آن - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیأت مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود - کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به استثناء اسناد مربوط به فروش صرفا با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرک دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۹۳۰۳۳۳۳۰۰۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13422241
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ , و مجوز شماره ۲۶۳۱۱/۹۶ مورخ ۳/۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۲۰۲۶۷۷۸۲۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564468
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز‌های ۲۴۱۵۱/۱۲۲ شماره ۱۳۱۸۰۵/۹۶ مورخ ۲/۵/۹۶ بانک مرکزی و شماره ۲۴۱۵۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۵/۹۶ بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موادی از اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: موضوع شرکت: موضوع عبارتست از: الف) موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. ب) موضوعات فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباری که بی واسطه یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. ماده ۵ میزان سرمایه و تعداد سهام سرمایه شرکت مبلغ ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال، (معادل دو هزار میلیارد ریال) است که به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. تبصره: در صورت کاهش سرمایه شرکت به کمتر از حداقل سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیئت مدیره موظف است بی درنگ فعالیتهای مرتبط با اعطای تسهیلات جدید را متوقف و نسبت به ترمیم سرمایه اقدام نماید. ماده ۱۰ تصویب تغییرات سرمایه هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد. تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید قبلی بانک مرکزی، ظرف مدت معینی که نباید از دوسال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد. ماده ۲۷ تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره ۱: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضاء اصلی نسبت یه انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید. تبصره۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف باشد و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. تبصره ۳: مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره می‌بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی باشند. تبصره ۴: مدیران شرکت که صلاحیت آنان می‌بایست به تایید بانک مرکزی برسد، موظفند همواره مفاد قانون تجارت، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌های بانک مرکزی، قانون بازار اوراق بهادار، سایر دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری ذیربط را رعایت نمایند. ماده ۳۸ پاداش اعضاء هیئت مدیره هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. ماده ۴۲ مدیرعامل هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت مدیره شرکت باشد. تبصره۱: صلاحیت تخصصی و فردی مدیرعامل شرکت می‌بایست قبلا مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرارگیرد. تبصره۲: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره۳: هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل، عضو هیئت مدیره انتخاب شود. ماده ۴۵ انتخاب بازرس مجمع عمومی عادی هر سال باید از بین فهرست موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد تایید بانک مرکزی و فهرست حسابرسان متعهد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید. پ۹۶۰۵۲۵۲۱۴۹۴۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004282
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۴۰۴۸/۹۷ مورخ ۲۲/۱/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۰۹۳۵۳۷۹۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217758
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۶۱۸۳۸/۹۷ مورخ ۱۳/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن رسا بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹ پ۹۷۰۶۲۵۳۹۷۲۹۲۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288180
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۳۹۲۶۳/۹۷ مورخ ۱۱/۷/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضوان فر بشماره کد ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی رازانی نظام العلمایی بشماره کد ملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله جعفری بشماره کد ملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ به نمایندگی از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی بشماره کدملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا اسدپور کفاش بشماره کد ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع ازمنافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند ۱ ۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیئت مدیره جهت تصویب تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط درجهت اداره امور شرکت. یشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین درصورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا درجهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت. انجام مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت. پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات. در صورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت. انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۸۶ هیئت مدیره و اصلاحات بعدی آن. پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی. بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهد آور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیئت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود. کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به استثناء اسناد مربوط به فروش صرفا با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۶۴۳۶۱۹۲۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326464
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی آدرس شرکت ۱۵۵۴۶۱۴۹۱۱ می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۳۴۱۰۲۷۱۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک