فرش پارس

شرکت فرش پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100734050
تهران خ استاد نجات الهي نبش ك شيرين پ 64 1599695313
14
افراد
13
آگهی‌ها
15258
شماره ثبت
1355/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719881
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارسسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۲۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012924
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت الگمانیه ورووالتونگز گزال شفت به نمایندگی محمدتقی علاقبندیان به ک. م ۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷ و شرکت کشت و صنعت اکباتان به ک. م ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ به نمایندگی سعید مسرور به ک. م ۳۸۷۳۳۰۴۷۹۱ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به ک. م به ک. م ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ به نمایندگی محمدشریف اسحاقی به ک. م ۲۴۵۱۴۲۸۵۵۴ و شرکت صنایع خودروسازی همدان به ک. م ۱۰۸۶۱۱۱۳۱۷۰ به نمایندگی فرامرز آقامحمد به ک. م ۰۴۵۲۰۳۹۷۹۷ و شرکت بتن شن به ک. م ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ به نمایندگی منوچهر احمدی موحد به ک. م ۰۰۴۰۹۱۶۰۱۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ محمدتقی علاقبندیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدشریف اسحاقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر احمدی موحد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۶۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118145
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۲۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۳/۹۲ آقای حسین عبدی به کدملی۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت اکباتان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ به جای آقای سعید مسرور به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و قراردادها با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۶۷۶۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266782
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند ش ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ و آقای علی مشرقی کدملی۴۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۶۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493754
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۲۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر خالقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۵۰۹۸۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۴۰۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735773
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه بهرنگ روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید سعید صادقی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۲۹۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۲۵۸۰۷۲۹۸۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902001
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۵/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037632
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۹ محمدتقی علاقبندان به ش ملی ۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷ به نمایندگی شرکت آلگمانیه وروالتونگزگزل شفت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد شریف مشهور به شمس الدین اسحاقی به ش ملی ۲۴۵۱۴۲۸۵۵۴ به نمایندگی شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مسرور به ش ملی ۳۸۷۳۳۰۴۷۹۱ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ و فرامرز آقامحمد به ش ملی ۰۴۵۲۰۳۹۷۹۷ به نمایندگی شرکت صنایع خودروسازی همدان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۳۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و منوچهر احمدی موحد به ش ملی ۰۰۴۰۹۱۶۰۹۴ به نمایندگی شرکت بتن شن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897681
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765779
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدسعید صادقی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۲۹۲۲۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۲۰۶۷۴۶۹۹۴۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791858
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید. آقای مهدی بخشی خانشیر با کدملی۰۰۸۳۴۳۹۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عبدی با کدملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر بیاتی با کدملی ۳۸۷۳۷۳۰۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رنجبران با کدملی ۳۸۷۲۴۲۰۰۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر عبدی با کدملی ۳۸۷۱۲۱۸۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر احمدی موحد با کدملی۰۰۴۰۹۱۶۰۱۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردید حق امضاء کلیه اسناد تعهداور چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۲۲۲۵۵۳۸۹۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068301
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و مسعود صاحبی شاهد بشماره ملی ۳۸۷۱۹۱۰۷۸۳ به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گریددند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۹۶۹۲۷۵۵۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753790
آگهی تغییرات شرکت فرش پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ و آقای مسعود صاحبی کد ملی ۳۸۷۱۹۱۰۷۸۳ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۰۲۸۵۸۷۹۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک