شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100733459


شماره ثبت:
27881
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1355/12/10
آدرس:
تهران خ وليعصر روبروي پارك ساعي شماره 1090 1434634913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصور مظاهری کلهرودی 592217
سهراب رسته 592217
محمدتقی سلیمان نیا 729288
محمدرضا وفائی 10829866
عباسعلی اسداله بیک 10829866

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592217
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیارسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله بیک به کدملی ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۹۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592256
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیارسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی مهرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ و شرکت سردابسازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۴۰. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۹۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596120
آگهی تغییرات در شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیارسهامی عام به شماره ثبت۲۷۸۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا وفائی به کدملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی ااسداله بیک به کدملی۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد امضای اوراق جاری و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۸۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729288
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیارسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش م ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به ک م ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۳۰۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717053
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی سلیمان نیا به شماره ملی ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه تولیدی مهرام به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای تجارت ودانش افق به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۶۰ و شرکت سرد آبسازان به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پ۹۳۰۹۱۰۴۴۵۲۲۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446987
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829866
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله بیک به کدملی ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075585
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی مهرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ و شرکت سردابسازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۴۱ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ و شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۴۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه