سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100727160
خ شهيد سرتيب هوشنگ وحيدي دستگردي شماره 164 1919753939
15
افراد
18
آگهی‌ها
27249
شماره ثبت
1355/10/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 925571
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به کدملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش. ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۴۶۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011394
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت۲۷۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به ش م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره‌های مالی ژرف نیکو روش به ش م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی روح اله صمدی مله به ک م ۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) به ش م ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ به نمایندگی سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ و شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) به ش م ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴ به نمایندگی حسین جوادنیا به ک م ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به نمایندگی علی شیخی به ک م ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی داریوش قنبری به ک م ۶۱۶۹۵۰۴۹۰۰ هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۴۵۷۸۱۰۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۸۱۹۲۰ از ماده ۴۱ اساسنامه را همچنین نظارت بر شرکتهای تابعه را به مدیرعامل با حق توکیل غیر تفویض نمود. روح اله صمدی مله به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به نمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جوادنیا به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به سمت مدیرعامل و احمد منصوریان کاشانی بسمت دبیر هیئت مدیره به ک م ۰۹۳۱۹۳۶۴۱۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور الزام آور از جمله چکها و سفتها و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و اداری (احمد منصوریان کاشانی) متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و معاون مالی و اداری (احمد منصوریان کاشانی) متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شاطری با کدملی۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴ برای باقیمانده دوران تصدی به عنوان مدیرعامل و داریوش قنبری با کدملی۶۱۶۹۵۰۴۹۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و علی شیخی با کدملی۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار , مالی , تعهدآور , الزام آور از قبیل چک‌ها , سفته‌ها , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا معاون مالی و اداری (آقای احمد منصوریان کاشانی با کدملی۰۹۳۱۹۳۶۴۱۱) متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره و معاون مالی و اداری (آقای احمد منصوریان کاشانی با کدملی۰۹۳۱۹۳۶۴۱۱) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.. پ۱۷۳۰۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو دولتشاهی کدملی ۳۸۷۳۱۷۰۸۵۱ به جای آقای سعید مدنی به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) ش م ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۰۵۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۵۱۳۸ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا صیاغی یا کد ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به جای آقای قسمت الله روحانی دوگاهه به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ برای باقیمانده دوران تصدی به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۱۷۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ و۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۷۵۹۰/۴۱مورخ۶/۱۱/۹۲سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۵۴۵۴۱/۱۲۱مورخ ۱۵/۱۱/۹۲سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.، موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۵۹۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۲۳۶۶۷۵۵۵۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد آگهی صادره به شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۴۳۸۵ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ نام آقای سید محمد رضا صباغی با کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ۹۳۰۷۲۲۸۵۲۵۱۵۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674944
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سایپا شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256447
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی خاص بشماره ثبت۲۷۲۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱/۹۰ شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به شناسه ملی ۱۰۳۳۰۲۰۸۱۱۴ به نمایندگی جمشید ایمانی لاهیجانی به کد ملی۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی ۱۰۳۳۰۳۶۴۵۳۶ به نمایندگی حسین جوادنیا به کد ملی۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی محمدحسن ابراهیمی سروعلیا به کد ملی۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علی شیخی به کد ملی۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی و اداری احمد منصوریان به کد ملی ۰۹۳۱۹۳۶۴۱۱ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر معاونت مالی و اداری با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به کدملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش. ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830238
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها با دو امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی اداری احمد منصوریان کاشانی به کد ملی ۰۹۳۱۹۳۶۴۱۱ همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضای هیئت مدیره یا یک عضو هیئت مدیره همراه با معاونت مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688014
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۲۷۶۴۵۶۰۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز۴۹۸۷/۱۲۲مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون رهنمای رودپشتی با کدملی ۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ در هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی معرفی گردید. آقای سعید نظری با کدملی۰۰۵۱۵۴۹۶۳۸ه عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ در هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی، معرفی گردید. آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱ در هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی معرفی گردید. درنتیجه آقای سعید نظری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فریدون رهنمای رودپشتی به سمت نایب رئیس هیات مدیره وانتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل (آقای علی شیدایی نریمقی با کدملی ۱۶۵۱۲۷۷۰۴۴) و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۴) اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. بند ۵) اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند ۷) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۸) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. بند۱۰) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات. بند۱۲) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. بند۱۳) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر. بند۱۴) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. بند۱۵) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. بند۱۶) تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. بند۱۸) پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. بند۱۹) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. بند۲۰) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۴۱۲۲۴۹۰۸۸۳۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۱۹ ۲۵۴۴۰۸ , ۹۵۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۶۲۹۶/۴۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و از طریق نقدی طبق گواهی شماره ۸۰۸/۶۳۴۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه دمشق افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۱۲۰۴۴۷۴۸۵۵۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۰۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره۲۹۱۰۳/۴۱ مورخ۲۱/۱۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴ شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ پ۹۶۰۱۱۵۷۶۹۹۷۹۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۹۳۵۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۹/۹۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۱۲۳۹ مورخ ۱۸/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون رهنمای رودپشتی با کدملی ۳ ۹۶۹۲۱۵ ۲۷۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سعید نظری با کدملی ۸ ۱۵۴۹۶۳ ۰۰۵ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی ۱ ۲۹۲۶۳۳ ۰۵۳ به نمایندگی شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱بسمت عضو هیأت مدیره آقای علی شیدایی نرمیقی با کدملی ۴ ۱۲۷۷۰۴ ۱۶۵ به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۴) اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. بند ۵) اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و مزایا. بند ۷) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۸) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. بند۱۰) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات. بند۱۲) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. بند۱۳) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر. بند۱۴) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. بند۱۵) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیازدردادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. بند۱۶) تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. بند ۱۷) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن. بند۱۸) پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. بند۱۹) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. بند۲۰) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. بند ۲۱) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۲۲) همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. بند ۲۳) تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. همچنین هیأت مدیره نظارت بر شرکتهای تابعه، انفصال و انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها را به مدیرعامل با حق توکیل به غیرتفویض نمود. پ۹۶۱۰۱۲۶۰۱۱۲۲۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921569
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۴۴۱ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۱/۹۶ سازمان بورس و شماره ۲۶۶۸۴ مورخه ۷/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۶۶۴۷۹۰۷۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک