کشت و صنعت شریف آباد

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100721769
استان قزوين شهرستان محمديه كيلومتر17جاده قديم قزوين آبيك جاده خاكعلي بعدازپل راه آهن اولين فرعي سمت راست 3416191111
9
افراد
22
آگهی‌ها
158
شماره ثبت
1355/8/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 558171
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۶ میلیارد ریال به مبلغ۲۱۶ میلیارد ریال از محل آورده غیرنقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده۶) سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال (دویست و شانزده میلیارد ریال) منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ سهم (دویست و شانزده میلیون سهم) یکهزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه۲۶/۰۱/۱۳۹۱ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۱۳۸۵۱۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940037
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۹/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سید مهدی قمصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) برابر حکم شماره ۳۶۲۸/۲/۵۷۰۸/۸۹ مورخه ۱۹/۱۰/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر برابر حکم شماره ۴۷۴۳/۲/۵۷۰۸/۸۹ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر فخریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۹۰۴/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخه ۱۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایداررودمعجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۸۱۷/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخه ۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر طی حکم شماره ۳۸۳۴/۲/۵۷۰۸/۹۰ مورخه ۲۸/۹/۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات، سفته، سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ش۱۶۱۰۱۶۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990310
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ دویست و شانزده میلیارد ریال به دویست و پنجاه و هفت میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه و هفت میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده احد از سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و هفت میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه و هفت میلیون سهم یکهزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است , ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۶۱۸۳۹۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022957
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ رابرای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب نمودند. طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ آقای سید مهدی قمصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۴۵۳۶/۲/۸/۵۷۰/۹۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۴۵۳۷/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۹/۹۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب حکم شماره ۴۵۳۹/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر فخریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۴۵۳۵/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۹/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایداررودمعجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۴۵۳۸/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۹/۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر میگردد. ذیل ثبت از لحاظ انتخاب هیات مدیره در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۶۲۹۸۵۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083636
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی شرکت به مدت یک سال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۰۰۶۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450354
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای حسین اسماعیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۵۵۱۱/۲/۵۷۰۸/۹۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) بموجب حکم شماره ۴۵۳۷/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بموجب حکم شماره ۴۵۳۹/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گنج خانلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بموجب حکم شماره ۵۵۱۲/۲/۵۷۰۸/۹۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایدار رود معجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) بموجب ابلاغ شماره ۴۵۳۸/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح متن صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تکمیل و امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۶۸۷۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299298
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۹/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سید مهدی قمصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) برابر حکم شماره ۳۶۲۸/۲/۵۷۰۸/۸۹ مورخه ۱۹/۱۰/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر برابر حکم شماره ۴۷۴۳/۲/۵۷۰۸/۸۹ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر فخریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۹۰۴/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخه ۱۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پایداررودمعجنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۸۱۷/۲/۵۷۰۸/۹۱ مورخه ۶/۸/۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر طی حکم شماره ۳۸۳۴/۲/۵۷۰۸/۹۰ مورخه ۲۸/۹/۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوهرچی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات، سفته، سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730606
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۶ میلیارد ریال به مبلغ۲۱۶ میلیارد ریال از محل آورده غیرنقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده۶) سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال (دویست و شانزده میلیارد ریال) منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ سهم (دویست و شانزده میلیون سهم) یکهزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه۲۶/۰۱/۱۳۹۱ تکمیل و امضاء گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815913
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شریف آباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647205
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۱۸۲۱۵۹۲۰۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674380
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ک وثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۴۲۷۴۵۸۶۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688588
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالامیر باروتکوب به شمار ملی ۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کش اورزی ک وث ر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۲۰۹۱/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل جوهرچی به شمار ملی ۰۰۴۳۷۳۳۶۰۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۲۰۹۰/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا حزبئی به شمار ملی ۱۷۵۵۶۸۷۵۵۹ به نمایندگی از شرکت پژوهش و توسعه کش اورزی ک وث ر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۲۰۹۴/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد ایرانی به شمار ملی ۰۰۳۶۹۸۳۶۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۲۰۹۳/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد پایداررود معجنی به شمار ملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۲۰۹۲/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ۳ هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش۹۴۱۲۱۲۳۷۱۱۳۵۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773671
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای عبدالامیر باروتکوب کدملی ۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۲۰۹۱ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل جوهرچی کدملی ۰۰۴۳۷۳۳۶۰۳ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۲۰۹۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا حزبئی کدملی ۱۷۵۵۶۸۷۵۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۲۰۹۴ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقایان سیدمهدی وفائی مقدم به شماره ملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۲۶۹۷/۲/۵۷۰۸/۹۴ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴و احمد پایداررود معجنی کدملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۲۰۹۲ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ۳. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: (نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) ش۹۵۰۲۱۲۷۶۰۴۵۲۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924070
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۷۰۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ و شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۰۲۹۲۸۲۴۰۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057435
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شریعتی به شماره ملی ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۱۷۶۶/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی وفایی مقدم به شماره ملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۱۷۶۵/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۱۷۷۰/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. هیئت مدیره خود بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع ش رکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش۹۵۰۷۱۴۶۴۳۳۵۲۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057469
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ با نمایندگی آقای مسعود شریعتی با کدملی ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ به موجب حکم شماره ۱۷۶۶/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ با نمایندگی آقای سیدمهدی وفایی مقدم با کدملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به موجب حکم شماره ۱۷۶۵/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ با نمایندگی آقای احمد پایدار رودمعجنی با کدملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ به موجب حکم شماره ۱۷۷۰/۲/۵۷۰۸/۹۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۴۴۷۳۸۲۶۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518544
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۲۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۲۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال منقسم به ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال است که به پانصد و بیست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543110
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۷۹۳۸۷۶۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743799
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت از البرز (نشانی سابق) به ادرس جدید قزوین شهرستان البرز بخش محمدیه دهستان کشت و صنعت شریف آباد روستای کشت و صنعت شریف آباد کشت و صنعت شریف آباد کیلومتر ۱۷ جاده قزوین، آبیک جاده مگسال کدپستی ۳۴۱۶۱۹۱۱۱۱ تغییر یافت. ش۹۶۰۹۱۳۴۲۷۴۶۲۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299952
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت مرغک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۱۴۹۲۰۷۸۹۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299961
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس پشم فروش به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت مرغک به موجب ابلاغ شماره ۳۰۷۲/۲/۵۷۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷۰۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالامیر باروت کوب به شماره ملی ۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره ۳۰۶۲/۲/۵۷۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷۰۶۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سید مهدی وفایی مقدم به شماره ملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۳۰۶۶/۲/۵۷۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷۰۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید یعقوب زراعت کیش به شماره ملی۴۲۶۹۷۶۹۰۷۶ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۳۰۶۷/۲/۵۷۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷۰۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره ۳۰۶۸/۲/۵۷۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷۰۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صادر می‌گردد. ۲ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. ش۹۷۰۸۱۴۹۸۹۶۸۹۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299987
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۰۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید. ۳ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع اصلی شرکت عبارت از: (عملیات کشاورزی، باغداری، دامداری، مرغداری، تولید شیر، گوشت، تخم مرغ، انواع میوه جات، غلات و یا صنایع وابسته به آنها بطور اعم و بدون قید هیچگونه محدودیت (پرورش انواع دام، طیور و ماهی و تهیه و تولید انواع نهال، بذر و سم و انواع خوراک برای دام و طیور (تاسیس صنایع وابسته به کشاورزی، باغداری و لبنیات و همچنین بسته بندی انواع محصولات غذایی و کشاورزی و احداث کارخانجات صنایع غذایی و لبنی (واردات انواع مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و یا هرگونه مواد و محصولی که به نوعی مرتبط با فعالیت شرکت باشد. (واردات ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز مربوط به فعالیت شرکت (خرید و فروش و بسته بندی انواع مواد اولیه و محصولات تولیدی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، همچنین واردات و یاصادرات این محصولات (مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری و مفید باشد. (اخذ وام از بانکها و یا اشخاص و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مالی مجاز دیگر (تاسیس و یا مشارکت باسایر شرکها و واحدهای تولیدی و یا تجاری در مورد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت (قبول نمایندگی برای واردات، خرید، فروش هرنوع کالا و مسائل مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و یا واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروش محصولات شرکت و یا صادرات آنها ب) موضوع فرعی شرکت عبارت است از: (سرمایه گذاری درسایر شرکتها و موسسات و مشارکت در طرح‌های تولیدی کشاورزی و دامپروری (اعطا و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تاسیس شرکتهای فرعی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در کلیه اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق باشد. (خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها ۴ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت استان قزوین شهرستان محمدیه کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین، آبیک جاده خاکعلی _بعد از پل راه آهن اولین فرعی سمت راست _کدپستی ۳۴۱۶۱۹۱۱۱۱ شعبه شرکت در شهرستان قم، جاده قدیم قم تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوارشهید چمران، خیابان بیدمجنون ۷، پلاک ۳۶G کدپستی ۶۶۵۸۹ ۳۷۱۶۹ ۵ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۶ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۲۰۰۰۰۰۰۰سهم یکهزارریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ۷ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۸ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت مرغک شماره ثبت۱۶۶۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱بانمایندگی عباس پشم فروش فرزند احمد شماره شناسنامه۱۵۴شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۲۹۲۱ رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر شنتاسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴بانمایندگی عبدالامیرباروتکوب فرزند محمود شماره شناسنامه ۳۳۴۸ و شماره ملی۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳با نمایندگی سید مهدی وفایی مقدم فرزند سیدشکرالله شماره شناسنامه۱۳۸ شناسه ملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر شماره شناسنامه ۷۵۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶با نمایندگی سید یعقوب زراعت کیش فرزندسیدکریم شماره شناسنامه۳۶وشماره ملی۴۲۶۹۷۶۹۰۷۶عضو هیئت مدیره مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ با نمایندگی احمد پایدار رود معجنی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه۸۸ شناسه ملی ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ عضو هیئت مدیره ۹ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره شش: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: •اعلامیه خرید سهام •گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام •اصل ورقه سهام •تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۱۰) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، ۱ ۱۰) تقسیم سود: تقسیم سود شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می‌گیرد. ۲ ۱۰) اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۳ ۱۰) تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۱) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای بتاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ دیون شرکت مبلغ ۵۱۸۶۸۹ میلیون ریال می‌باشد. ۱۲) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات به اطلاع می‌رساند اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سودوزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۴۹۱۳۸۹۰۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک