صنایع گچ لرستان

شرکت صنایع گچ لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100713635
استان لرستان - شهرستان خرم آباد - بخش مركزي - شهر خرم آباد-ميدان امام-ميدان امام خميني-خيابان شهيد كاكاوند-پلاك 0-طبقه اول- 6813935316
6
افراد
5
آگهی‌ها
10964
شماره ثبت
1355/5/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 984137
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ لرستان سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۶۳۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ مسعود کریمیان، محبوبه جاسب، مریم کریمیان، مرسده کریمیان و علی رضا جاسب برای مدت دو سال به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ مسعود کریمیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محبوبه جاسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا مسعود کریمیان و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مسعود کریمیان با امضا محبوبه جاسب و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ موسسه حسابرسی محاسبان توانا و مجید قدیانی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ مجمع کلیه اختیارات خود را در بند ۱۲ مکرر اساسنامه شرکت به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ۵ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۱۷۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689504
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود کریمیان به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۸۹۰۵ مرسده کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۹۴۶۰ محبوبه جاسب به شماره ملی ۰۴۵۲۲۲۷۴۶۱ مریم کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۷۹۱۲۸۶ مهرداد تاج بخش به شماره ملی ۰۰۴۹۰۶۴۲۳۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: مرسده کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۹۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محبوبه جاسب به شماره ملی ۰۴۵۲۲۲۷۴۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۷۹۱۲۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره مهرداد تاج بخش به شماره ملی ۰۰۴۹۰۶۴۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود کریمیان به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۸۹۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآوری بانکی از جمله چک سفته برات و غیره مشترکا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. - حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و سلیم شریفی با کدملی ۴۱۹۰۱۹۱۰۰۰ به عنوان بازرسین علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۱۰۲۸۲۲۸۶۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737832
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرسده کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۹۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم کریمیان به شماره ملی ۰۴۴۰۷۹۱۲۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود کریمیان به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۸۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره محبوبه جاسب به شماره ملی ۰۴۵۲۲۲۷۴۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره مهرداد تاج بخش به شماره ملی ۰۰۴۹۰۶۴۲۳۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره مسعود کریمیان به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۸۹۰۵ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸. امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۰۹۱۳۸۵۳۸۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911315
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۲۱۲۳۹۱۱۵۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911328
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی خرم آباد به آدرس استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهر خرم آباد میدان امام میدان امام خمینی خیابان شهید کاکاوند پلاک ۰ طبقه اول کدپستی ۶۸۱۳۹۳۵۳۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۲۵۵۵۵۲۸۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک