شیشه آبدیده

شرکت شیشه آبدیده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100713162
خ نجات الهي شمالي ش 212 1597833713
7
افراد
11
آگهی‌ها
25854
شماره ثبت
1355/5/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 998568
آگهی تصمیمات شرکت شیشه آبدیده سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۸۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و زیداله مشکوتی به کدملی ۲۰۶۲۷۶۰۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۳۵۳۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407547
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عمادالدین شهیدی ۰۶۰۲۸۴۲۵۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیف الدین شهیدی ۰۶۰۲۹۳۲۱۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاءالدین شهیدی ۰۶۰۲۸۱۲۰۰۳ و آقای حسام الدین شهیدی ۰۶۰۲۸۹۳۲۹۱ عضو هیئت مدیره و آقای شهاب الدین شهیدی ۰۶۰۲۸۶۷۸۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها، قراردادها و کلیه اسناد که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد نماید را با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت گردند اسناد عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۵۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409187
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای عماد الدین شهیدی ۰۶۰۲۸۴۲۵۳۰ آقای سیف الدین شهیدی ۰۶۰۲۹۳۲۱۶۵ آقای شهاب الدین شهیدی ۰۶۰۲۸۶۷۸۹۴ آقای حسام الدین شهیدی ۰۶۰۲۸۹۳۲۹۱ آقای ضیاءالدین شهیدی ۰۶۰۲۸۱۲۰۰۳ پ۱۸۰۵۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550344
آگهی تصمیمات شرکت شیشه آبدیده سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عمادالدین شهیدی شهاب الدین شهیدی ضیاء الدین شهیدی سیف الدین شهیدی انورالدین شهیدی به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ عمادالدین شهیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیف الدین شهیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین شهیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687752
آگهی تصمیمات شرکت شیشه آبدیده سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و زیداله مشکوتی به کدملی۲۰۶۲۷۶۰۰۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10828476
آگهی تصمیمات شرکت شیشه آبدیده سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994638
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۹۳۸۷۳۴۸۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566510
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۹۶۰۵۲۸۴۳۸۷۸۰۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854641
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عمادالدین شهیدی با کدملی۰۶۰۲۸۴۲۵۳۰ به عنوان نماینده بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاء الدین شهیدی با کدملی۰۶۰۲۸۱۲۰۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای انورالدین شهیدی با کدملی۰۶۰۲۹۴۴۴۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسام الدین شهیدی با کدملی ۰۶۰۲۸۹۳۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیف الدین شهیدی با کدملی ۰۶۰۲۹۳۲۱۶۵به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها، قرارداد‌ها و کلیه اسناد که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید را با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء نایب رئیس هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت گردند اسناد عادی با امضاء مدیر عامل بتنهائی و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۴۵۷۶۹۰۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355591
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۲۱۶۲۷۱۰۴۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381426
آگهی تغییرات شرکت شیشه آبدیده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۲۱۶۲۷۱۰۴۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک