شرکت آلومراد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100711365


شماره ثبت:
25674
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1355/4/24
آدرس:
تهران ، شهرك غرب ،بلوار دادمان ،بين فلامك شمالي ويادگار امام ،پلاك 78 1467887639

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد صیفی کاران قم 552695
آقای مجید غلاث 1100913
آقای غلامعلی خواجه انوری 1100913
مسعود نامداری 1203412
آقای عبدمحمد یزدانی 1203412
آقای عبدالسعید اشعری آستانی 1407465
آقای علی یوسفی 1600013
آقای سیدمجتبی حسینی مقدم 1600013
علی اکبر سهیلی 9583986
محمدجعفر صفویان 9632223
پرویز معتمد 9632223
علیرضا کشاورزقاسمی 9632223
شاهرخ پرویزی 10521396
آقای علیرضا کدیور 10521396
آقای حسن نونژاد 10681822
علی ویسی میانکلی 13281668
آقای آرش جمالیان 13341171
جواد قاسمی 14016504
آقای نظام الدین خطیبی 14016504
آقای وحید عشق آبادی 14016504

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552695
آگهی تصمیمات شرکت آلومرادسهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ حسن نونژاد به کدملی ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ بجای احمد صیفی کاران به کدملی ۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۶۴۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937148
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملی۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش. ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ جایگزین علی اکبر سهیلی با کدملی۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۳۱۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988388
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامعلی خواجه انوری به ک م ۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵ بجای حسن نونژاد به ک م ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ بنمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به ش م ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۴۱۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059238
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلو متک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ و شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ و شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴ و شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴ پ۱۶۴۷۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099726
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصوب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۵۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100913
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ واصل گردید سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا کشاورز قاسمی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۵۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آلومتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به نمایندگی آقای مجید غلاث به شماره ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ به نمایندگی آقای عبدمحمد یزدانی به شماره ملی ۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱، شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به نمایندگی آقای غلامعلی خواجه انوری به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵ و شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴ به نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی ۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱ به سمت اعضای هیئت مدیره، آقای مجید غلاث به شماره ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ به سمت مدیرعامل برای مدت شش ماه انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید همچنین اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۸۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203412
آگهی تغییرات شرکت آلو مراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود نامداری به ک. م ۱۸۱۹۳۹۲۳۵۱ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک. م ۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدمحمد یزدانی به ک. م ۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱ به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعلی خواجه انوری به ک. م ۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵ به نمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مجتبی حسینی مقدم به ک. م ۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱ به نمایندگی شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک. م ۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴ به سمت مدیرعامل. اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود. پ۱۷۱۹۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407465
آگهی تغییرات شرکت آلو مراد سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالسعید اشعری آستانی ک. م۰۳۸۴۴۰۸۹۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت عضوء هیات مدیره جایگزین آقای غلامعلی خواجه انوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۰۵۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517576
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۱۸۹۱۹۴۱۴۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600013
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یوسفی باکدملی۴۴۱۰۸۱۳۳۹۰ بنمایندگی از شرکت شهر صنعتی پارسین نوربا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴جایگزین آقای سید مجتبی حسینی مقدم باکدملی ۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۱۹۴۴۹۴۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583986
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملی۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش. ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ جایگزین علی اکبر سهیلی با کدملی۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632223
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ بنمایندگی محمدجعفر جعفریان به کدملی۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ و شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بنمایندگی احمد صیفی کاران به کدملی۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنمایندگی علیرضا کشاورزقاسمی به کدملی۴۳۲۲۷۰۷۵۵۶ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ بنمایندگی علی اکبر سهیلی به کدملی۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ پرویز معتمد به کدملی۳۸۷۴۱۵۹۹۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید غلاث (خارج از هیئت مدیره) به کدملی۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374601
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره و احکام صادره مورخ۱۰/۵/۸۹ محمدجعفر صفویان بجای شهریار پرویزی به نمایندگی شرکت آلومتک به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید غلاث بجای عبدالقادر ذبیحی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره برخی از ا ختیارات خود مندرج در ماده۴۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521396
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۴/۹/۸۹ علیرضا کدیور به کدملی۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب به شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۴۱۴۶۰ به جای شاهرخ پرویزی به کدملی۳۷۶۰۰۸۸۳۲۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. سایر سمتهای اعضای هیات مدیره و نیز حق امضا اسناد تعهدآور کما فی السابق به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681822
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ حسن نونژاد به کدملی ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ بجای احمد صیفی کاران به کدملی ۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782692
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962849
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۳۵۹۷۳۹۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994526
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، بین فلامک شمالی ویادگار امام، پلاک ۷۸کد پستی:۱۴۶۷۸۸۷۶۳۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۶۰۹۵۲۴۹۸۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281668
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ویسی میانکلی بشماره ملی ۳۳۴۱۶۰۱۰۳۱ بنمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341171
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش جمالیان با کدملی۰۴۵۱۴۱۳۵۲۰ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۱۲۱۷۴۸۷۳۱۳۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600287
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت آلومتک (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ - شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ - شرکت ارمغان تجارت مهرگان با شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ - شرکت شهر صنعتی پارسین نور با شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴ - شرکت نیرو صنعت پارسین نوربا شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت تولید فیبر ایران (عضو علی البدل) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ پ۹۶۰۶۱۹۵۹۰۵۰۰۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016504
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نظام الدین خطیبی با کدملی ۵۷۰۹۳۰۵۲۴۳به نمایندگی ازشرکت آلومتک (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به سمت رییس هیات مدیره آقای جواد قاسمی با کدملی۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره ومدیر عامل آقای عبدمحمدیزدانی با کدملی ۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی یوسفی با کدملی ۴۴۱۰۸۱۳۳۹۰ به نمایندگی از شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای وحید عشق آبادی با کدملی۰۳۲۲۶۱۳۰۵۱ به نمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. - آقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری آقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای آقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. - تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. - استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ۹۷۰۲۱۷۷۷۱۵۰۵۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167023
آگهی تغییرات شرکت آلومراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۲۵۱۲۴۴۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه