شرکت گروه دارویی سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100711350


شماره ثبت:
25673
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1355/4/21
آدرس:
م آرژانتين خ الوند ك آويز پ 5 ط 2 1516914611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامرضا اصغری 703640
محمدصادق پارساپور 703640
جلال بهارستان 1594433
بهروز امیدعلی ب 1594433
آصف یعقوبی 13062321
محمدرضا مرادی 13395609
غلامرضا حیدری کردزنگنه 13901734
آقای محمد احمدی 13901734
آقای علی فلاح پور 13901734
سعید قربانی قصابعلیسرائی 13901734

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703636
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۱۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703640
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: غلامرضا اصغری به کدملی ۰۵۵۸۹۳۸۴۷۷ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدصادق پارساپور به کدملی ۰۰۴۳۸۵۳۹۵۱ به عنوان نماینده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ و سعید قربانی قصابعلیسرایی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ جهت بقیه مدت تصدی به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۱۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916855
آگهی تصمیمات گروه داروئی سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردیده موضوع فعالیت اصلی شرکت به شرح ذیل: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده‌های داروئی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین شده پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲۳ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۲۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲۷ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۳۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق: انبارداری، توزیع و فروش محصولات ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۳ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخصی حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف یا ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیت و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ۴ سرمایه گذاری در ایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۵۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات وضع نشده باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۳۴ تبصره که مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۵۷۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083030
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۸۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424468
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ مجوز سازمان بورس شماره ۱۲۱۲۶۲۱۶۴ مورخ ۱۹/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۴۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۱ ریال منقسم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره ۶۷۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ بانک ملی شعبه جلالیه افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۲/۹۳ تکمیل امضا گردید. پ۱۸۱۲۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490573
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت پخش البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۹۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594433
آگهی تغییرات شرکت دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۸۲۷۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱به نمایندگی از طرف شرکت پخش البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای آصف یعقوبی بشماره ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امید علی بشماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰بسمت عضو هیات مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌داند اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۴۱ اساسنامه در بندهای یک، پنج، هفت، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۶۰۸۱۹۹۸۵۶۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885374
آگهی تصمیمات شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۱۹۳۵۶۱۶۶۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748381
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۷۸ ۲۳۲۷۰۶ , ۹۴۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۴۹۰۴۵۱۰۲۸۱ بموجب گواهی شماره ۴۹۷ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ بانک ملی شعبه جلالیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۲۸۳۰۹۶۳۹۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839343
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۷۴۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ - ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۹۸۲۶۱۶۶۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062321
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۱۲۰۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۱ ۹۷۴۷۵۵ ۴۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آصف یعقوبی بشماره ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد احمدی بشماره ملی ۹ ۱۲۸۷۵۹ ۰۳۸ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای جلال بهارستان بشماره ملی ۲ ۱۰۳۰۴۹ ۳۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۶ ۹۶۶۲۹۸ ۲۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل: ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مشارالیه تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌ پ۹۵۰۷۱۷۷۲۸۸۴۴۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395609
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مرادی بشماره ملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۲۰۲۱۹۰۷۳۸۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418270
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره۰۰۱ ۳۰۱۲۱۱ , ۹۶۹ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم با نام۱۰۰۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ ۲٫۵۲۹٫۴۳۹٫۹۹۲ ریال طی گواهی شماره ۶۶۸ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه جلالیه واریز شده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۲۱۸۸۵۰۲۹۶۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496844
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب ود وزیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۳۳۱۲۱۹۸۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901734
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱۴۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علی فلاح پور بشماره ملی ۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد احمدی بشماره ملی ۰۳۸۱۲۸۷۵۹۹به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره در اجرای ماده۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۲۰۸۸۸۹۲۰۴۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970817
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۴/۳۸۰۸۵۱ , ۹۶۹ مورخ ۸/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۲۷۶۵۵۸۷۳۶۶۳۰ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱۸۴۴۱۲۶۳۳۷۰ ریال آن از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۶۰۹ مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ بانک ملی شعبه ملی جلالیه واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۱۲۰۱۱۶۶۹۸۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099851
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۴۱۰۱۷۹۲۹۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه