شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100709256


شماره ثبت:
25464
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1355/4/3
آدرس:
خ مطهري بعد از تقاطع سهروردي پ 53 ساختمان مهيا ط 1 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1428120
آگهی تغییرات شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه در سال ۹۰ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید. پ۱۸۱۴۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655190
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا درحال تصفیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۱۵۴۲۲۳۹۱۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655193
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلازا درحال تصفیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۵۷۸۰۷۰۲۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354084
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و هتلداری شهرزاد پلاذا سهامی عام (در حال تصفیه) ثبت شده بشماره ۲۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مدت تصفیه و مدت ماموریت مدیران تصفیه برای مدت یکسال تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه