شرکت آذرین آتیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100700997


شماره ثبت:
24636
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1354/12/30
آدرس:
تهران خيابان طالقاني خيابان بندر انزلي پلاك 19 طبقه سوم 1593643716

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم شهره احمد پور 1040376
آقای داراب احسان پور 1535704
آقای رضا مولائی چالچوقی 1535704
محمدرضا شیرزادکبریا 1535704
آقای سعید حاج فتحعلی پوربا 1535704
محسن درویش خضری 14215784

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1040376
آگهی تصمیمات شرکت آذرین آتیس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شهره احمدپور به ک. م ۰۰۶۵۱۹۷۶۰۷ بجای داود مرادیان بعنوان نماینده و گروه صنعتی ملی به ک. م ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ در هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۷۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535702
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت حسابرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ستاد اجرائی فرمان حضرت امام و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۲ و شرکت گروه خدمات مدیریت بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۷۶ و شرکت ساختمانی ستاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۹۳۸ و شرکت کفش ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روز نامه شرکت برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۳۰۶۵۲۴۲۶۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535704
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شیر زاد کبریا با کد ملی ۲۰۶۱۳۷۷۵۳۱ به نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای داراب احسانپور با کد ملی ۵۷۶۹۵۷۹۷۶۵ به نمایندگی شرکت گروه خدمات مدیریت بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای سعید حاج فتحعلی پوربا کد ملی ۴۳۲۳۴۰۱۷۰۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی ستاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۹۳۸بسمت عضو هیئت مدیره وخانم شهره احمد پور با کد ملی ۰۰۶۵۱۹۷۶۰۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ بسمت عضو هیات مدیره وآقای رضا مولائی چالچوقی با کد ملی ۰۰۵۱۵۰۹۹۲۱ به نمایندگی شرکت کفش ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چکها، قراردادها و توافقات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۳۰۴۳۰۸۹۱۸۸۳۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415899
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۱۱۹۶۹۱۷۲۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ داود مرادیان به جای فرهاد عربلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879005
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آذرین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215784
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن درویش خضری به شماره ملی ۶۵۹۹۵۳۹۶۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ به سمت مدیر تصفیه و محمد رضا شیرزاد کبریا به کد ملی ۲۰۶۱۳۷۷۵۳۱ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بسمت رئیس هیئت تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآور ازجمله چک، سفته وبروات وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیر تصفیه ورئیس هیئت تصفیه و سایر مکاتبات با امضاء مدیر تصفیه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۲۴۹۴۳۹۵۹۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215788
آگهی تغییرات شرکت آذرین آتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۹۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه به تصویب رسید. ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ بعنوان اعضاء هیئت تصفیه برای مدت سه ماه انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۳۷۷۴۵۰۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه