شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100698965


شماره ثبت:
160
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1354/12/11
آدرس:
قزوين شهرصنعتي البرز انتهاي ميردامادشرقي 3431975642

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کورش جمشیدی اوانکی 1102556
آقای محمد عظیمی 13042652
آقای الیاس رمضانی سراجاری 13042652
آقای محمد مهدی زارع هرفته 14361874
آقای مجتبی کریمی 14361874
آقای علیرضا شهرکی 14361874
آقای جعفر جوادی 14361874
آقای محسن علی یاری 14361874

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1102556
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۹۷۸۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770545
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال از محل انتقال از سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۵۰۲۰۹۶۱۵۱۱۳۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963696
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ و شرکت شهر صنعتی البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۹۴۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۲۳۲۴۳۸۵۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042652
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا شهرکی به شماره ملی ۳۷۰۱۳۵۳۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد عظیمی بشماره ملی ۳۳۵۸۴۳۱۰۹۶ به نمایندگی از شرکت شهر صنعتی البرز بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای الیاس رمضانی سراجاری به شماره ملی ۲۷۲۱۰۷۵۵۳۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی زارع هرفته بشماره ملی ۳۶۲۰۸۸۳۴۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی یاری بشماره ملی ۰۰۳۵۲۷۴۰۳۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای محسن علی یاری بشماره ملی ۰۰۳۵۲۷۴۰۳۴ را بعنوان مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ج کلیه اسناد نامه‌ها قراردادها چکها صورت حسابها و اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ۲ اجرای بندهای ۱ ۴ ۷ ۸ ۱۳ ۱۴ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۴ ۲۶ از ماده ۴۳ اساسنامه. و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش در حدود بودجه مصوبه با رعایت مقررات مربوطه و سایر شرایط استخدام آنان باستثناء مدیران شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524699
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی پاسارگاد احرار بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. - ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567274
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره ظرف یک هفته بعد از تشکیل مجمع عمومی عادی تغییر و مقررگردید انتخاب رئیس و نایب رئیس هیت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره بعد از مجمع عمومی تعیین گردند. - ۲ بند ۲۱ ماده ۴۳ اساسنامه عبارت ارائه صورتخلاصه فروش هر ۶ ماه به بازرس حذف گردید. - ۳ ماده ۴۴ در خصوص درصد پاداش هیئت مدیره، کلمه ۵ درصد سود حذف و پاداش هیئت مدیره مطابق قانون تجارت تعیین میگردد. - ۴ بند ۴ ماده ۶۵ اساسنامه در خصوص پاداش کارکنان، درصد تعیین شده حذف و پاداش کارکنان مطابق نظر هیئت مدیره تعیین میگردد. - ۵ ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص انتخاب هیئت رئیسه تغییر و مقرر گردید که هیئت رئیسه از میان نمایندگان سهامداران انتخاب گردند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361874
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵

آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد مهدی زارع هرفته بشماره ملی ۳۶۲۰۸۸۳۴۸۳ طی نامه شماره ۴۴۷۱۸/۶۴ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای جعفر جوادی بشماره ملی ۶۳۶۹۱۶۱۴۲۱ طی نامه شماره۴۰/۲۴۳۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۷ بعنوان نماینده شرکت شهرصنعتی البرز (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۹۴۳بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کریمی بشماره ملی ۰۵۳۰۶۶۵۹۰۵ طی نامه شماره۹۷/۲۹۳۶ مورخ ۲۲/۰۸/۹۷ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی یاری بشماره ملی ۰۰۳۵۲۷۴۰۳۴ طی نامه شماره ۹۷/۲۹۳۷ مورخ ۲۲/۰۸/۹۷ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا شهرکی بشماره ملی ۳۷۰۱۳۵۳۸۹۱ طی نامه شماره ۴۴۷۱۷/۶۴ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علی یاری بشماره ملی ۰۰۳۵۲۷۴۰۳۴ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد –نامه‌ها –قراردادها –چکها - صورت حسابها و اوراق تعهد آور با مهر شرکت و امضای مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. - ۲ هیئت مدیره اختیارات ذیل از ماده ۴۳ را به مدیرعامل تفویض نمود: - ۱ اجرای بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۸ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۴ - ۲۶ از ماده ۴۳ اساسنامه. - ۲ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش در حدود بودجه مصوبه با رعایت مقررات مربوطه و سایر شرایط استخدام آنان باستثناء مدیران شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه