شرکت کمپرسور سازی تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100691370


شماره ثبت:
233942
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1354/10/1
آدرس:
تهران-محله جمالزاده-خيابان سين دخت-كوچه ستاره-پلاك 2-طبقه اول 1418663581

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا پوررضا 671347
آقای ناصر یکتن 671347
آقای مجید صفاتی 671347
آقای احمد ممتازپور 671347
آقای علی نقی لو 1229607
آقای سینا بلاط 1229607
آقای سعید نقی لو 1229607
محمد محسود 13062442
آقای محمد بنی نجاریان 13062442
سجاد آزرم 13062442
آقای حبیب اله دولتی زاده 13062442
حبیب اله دولتی زاده 13062462
آقای مسعود محمدی 13062462

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671347
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریزسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی لو به کدملی ۰۰۴۶۲۷۸۷۷۱ علیرضا پوررضا به کدملی ۲۵۹۳۱۹۴۴۰۵ سعید نقی لو به کدملی ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ احمد ممتازپور به کدملی ۰۵۳۳۱۶۲۴۶۷ ناصر یکتن به کدملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ علی نقی لو به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا پوررضا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید نقی لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء ثابت سعید نقی لو مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ردیف ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۴ ۱ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۲۹۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072816
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ و ۲۱/۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۶۴۵/۷۱ منقسم به ۵۵۰/۶۴۵/۷۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی عادی بی نام می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۵۴۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078316
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء به مدت دو سال سینا بلاط به ش. م ۰۰۶۸۰۸۹۱۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به جای علیرضا پوررضا به ش. م ۲۵۹۳۱۹۴۴۰۵ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ علی نقی لو به ش. م ۰۰۴۶۲۷۸۷۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سینا بلاط به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید نقی لو به ش. م ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء ثابت مدیرعامل ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ (سعید نقی لو) و یکی دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۷۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139179
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229607
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بمدت دو سال بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند: آقای علی نقی لو با کدملی ۰۰۴۶۲۷۸۷۷۱ و آقای سعید نقی لو با کدملی ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ و آقای سینا بلاط با کدملی ۰۰۶۸۰۸۹۱۲۰ و آقای احمد ممتازپور با کدملی ۰۵۳۳۱۶۲۴۶۷ و آقای محمد محسود با کدملی ۰۰۵۱۷۲۷۱۶۱. پ۱۷۲۸۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229608
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نقی لو با ش م ۰۰۴۶۲۷۸۷۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سینا بلاط با ش م ۰۰۶۸۰۸۹۱۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نقی لو با ش م ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ردیف‌های ۱، ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۴ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای ثابت آقای سعید نقی لو بعنوان مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل قانونی شرکت به تهران خیابان سمیه، مابین فرصت و ایرانشهر، شماره ۱۲۰، طبقه اول، کدپستی ۱۵۸۱۶۷۴۱۱۱ تغییر یافت. پ۱۷۲۸۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638831
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756448
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی تبریز سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی لو و علیرضا پوررضا جورشری و سعید نقی لو و احمد ممتازپور و ناصر یکتن به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ علی نقی لو به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا پوررضا جورشری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید نقی لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت سعید نقی لو به عنوان مدیرعامل با یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در ردیفهای ۱۸ ۱۹ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱ ۴ ۷ ۸ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013850
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران باشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای مجیدصفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۰۶۱۷۵۸۵۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062436
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هر یک از مدیران باید لااقل ۱۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا «یا مشترکا» بر شرکت وارد شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۷۱۷۲۶۴۱۷۷۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062442
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۷۲۵۶۲۷ سجاد آزرم به شماره ملی ۲۹۷۱۱۴۶۹۷ سینا بلاط به شماره ملی ۰۰۶۸۰۸۹۱۲۰ محمد محسود به شماره ملی ۰۰۵۱۷۲۷۱۶۱ حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی ۰۰۴۵۴۴۹۴۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و امیر مهدی صباح به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۷۶۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۷۱۶۳۱۰۰۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062462
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۷۲۵۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سینا بلاط به شماره ملی ۰۰۶۸۰۸۹۱۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سجاد آزرم به شمارملی ۲۹۷۱۱۴۶۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حبیب اله دولتی زاده به شماره ملی ۰۰۴۵۴۴۹۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره محمد محسود به شماره ملی ۰۰۵۱۷۲۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۷۱۳۹۹۳۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362033
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۷۱۵۱/۳۲ مورخه ۲۱/۱۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۱۶۴۵۵۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۹۱۶۴۵۵۵۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۹۱۶۴۵۵۵۰ سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی شرکت تامین گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۱۲۲۵۶۴۲۳۷۱۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096111
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۶۶۷۸۴۸۵۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه