شرکت صنایع ریخته گری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100690330


شماره ثبت:
23567
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1354/9/17
آدرس:
جاده مخصوص كرج كيلومتر 13 سايت بشماره 2 گروه بهمن ط سوم 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدحسین شاه حسینی 668485
الهیار طالقانی 668485
مسعود داودی 668485
غلامحسن قهرمانی اقدم 668485
محمد ضرابیان 1228331
حسین غفاری 1228331
آقای مرتضی محمدی 1402075
آقای مجید شیخانی 10707836
سعید فایقی 10707836
آقای سیدناصر قریشی 10707836
آقای حسین دهقانی پوده 10707836
آقای احمد طاهری هنجنی 10707836
حشمت اله نجمی 10707836
علی اکبر عمرانی ارسی 10825394
آقای فرهنگ صیدی 12658774
آقای حسن مرادی 12658774
آقای مهندس مرتضی شفیعی 13051203
آقای رضا فرمنش 13051203
آقای سید ناصر فاطمی 13051203
جعفر صالح 13051203
آقای اصغر خوش فهم 13051203
آقای امیرفرشید امیرمکی 13051203
آقای ناصر شاهباز 13104513
احمدرضا سپهوند 13104513
مهدی محمودی فراهانی 13104513
علی عسگری 13616806
میرولی صفری 13616806
آقای علی یوسفی کیاسرائی 14044711

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668485
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش. ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی سید جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی مسعود داودی به کدملی۰۰۴۴۷۶۲۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزدا یدک به ش. ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۲۳۰ به نمایندگی محمدحسین شاه حسینی به کدملی۰۰۴۴۲۵۱۵۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران به ش. ملی۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به نمایندگی غلامحسن قهرمانی اقدم به کدملی۱۶۸۸۸۰۲۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی الهیار طالقانی به کدملی۲۲۱۹۰۶۲۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماما همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۵۳۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752261
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محل شرکت به نشانی تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۳ سایت بشماره ۲ گروه بهمن ط سوم کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ منتقل گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۵۸۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144392
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه بهمن ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت شاسی ساز ایران ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت مزدا یدک ش م ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۲۳۰ تولید موتورهای دیزلی ایران ش م ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۹۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146800
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ حسین غفاری به ک م ۱۶۸۹۱۵۱۲۳۴ بجای غلامحسین قهرمانی به ک م ۱۶۸۸۸۰۲۴۳۶ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران به ک م ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۹۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228331
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر صالح ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شاه حسینی۰۰۴۴۲۵۱۵۷۲ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۲۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای الهیار طالقانی ۲۲۱۹۰۶۲۲۷۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و آقای محمد ضرابیان ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ بنمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و آقای حسین غفاری روشتی ۱۶۸۹۱۵۱۲۳۴ بنمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماما همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۲۸۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402075
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی محمدی کد ملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳ به نمایندگی شرکت مزدا یدک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به جای آقای محمد حسین شاه حسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۱۸۰۴۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518368
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فرمنش دارای کدملی ۱۵۸۲۵۱۶۱۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۴۷۶۹۵۸۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563211
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۹۴۸۴۴۱۲۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555457
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محل شرکت به نشانی تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۳ سایت بشماره ۲ گروه بهمن ط سوم کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596882
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707836
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: حسین دهقانی پوده به کدملی ۵۱۲۹۷۹۲۲۰۳ بنمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شیخانی به کدملی ۰۰۴۷۱۴۴۲۳۸ بنمایندگی شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد طاهری هنجنی به کدملی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و سعید فائقی به کدملی ۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳ بنمایندگی شرکت شاسی ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و حشمت اله نجمی به کدملی ۳۲۵۶۵۴۰۴۷۳ بنمایندگی شرکت ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ و سید ناصر قریشی به کدملی ۵۹۲۹۸۶۷۰۱۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس و مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825394
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ علی اکبر عمرانی به کدملی ۱۳۸۰۰۱۴۹۴۸ به نمایندگی شرکت ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به عضویت جدید هیئت مدیره برای بقیه تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066300
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش. ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی سید جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی مسعود داودی به کدملی۰۰۴۴۷۶۲۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزدا یدک به ش. ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۲۳۰ به نمایندگی محمدحسین شاه حسینی به کدملی۰۰۴۴۲۵۱۵۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران به ش. ملی۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به نمایندگی غلامحسن قهرمانی اقدم به کدملی۱۶۸۸۸۰۲۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی الهیار طالقانی به کدملی۲۲۱۹۰۶۲۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماما همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123119
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648000
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۴ومجوز شماره۰۲۴ - ۲۰۷۱۷۲ , ۹۴۹ مورخ ۲۹/۹/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار صمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده ازمحل مطالبات حال شده ومازاد تجدید ارزیابی وآورده نقدی طی گواهی شماره ۲۱۸/۹۴/۲۲/۱۷۱۵مورخ ۱۸/۹/۹۴و۱۷۹/۹۴/۲۲/۱۷۱۵مورخ ۲۱/۶/۹۴مبلغ ۲۱۱۱۹۸۵۰۰۰۰ریال بانک توسعه تعاون شعبه ایران خودرو تامین گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۴۱۱۱۹۷۳۳۲۸۲۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658774
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مرادی با کدملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به جای آقای فرهنگ صیدی با کدملی ۲۹۷۲۰۸۹۶۹۳ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۶۹۳۲۵۸۴۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891086
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۳۵۸۶۶۳۲۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051203
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز با کدملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به جای آقای جعفر صالح با کدملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به جای آقای مرتضی محمدی با کدملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم با کدملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به جای آقای رضا فرمنش با کدملی ۱۵۸۲۵۱۶۱۳۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیرفرشید امیرمکی به کدملی ۰۵۳۲۲۴۹۹۷۶ به جای آقای سیدناصر فاطمی با کدملی ۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به عنوان سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن مرادی با کدملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها تبصره: انتصاب معاونین و مدیران با تایید هیئت مدیره انجام خواهد شد. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پ۹۵۰۷۱۲۱۹۶۳۲۱۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به جای ناصر شاه باز با کدملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان سمت عضوهیئت مدیره مهدی محمودی فراهانی با کدملی ۰۰۶۴۴۲۳۰۰۱ به جای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی ۱۵۸۲۹۹۲۷۵۴ به جای حسن مرادی با کدملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران – ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی ۰۵۳۲۲۴۹۹۷۶ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. اصغر خوش فهم با کدملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501025
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت مزدا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ ترازنامه و صورت‌های مالی صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۷۲۶۲۷۸۳۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616806
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی ۰۵۳۲۲۴۹۹۷۶ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اصغر خوش فهم با کدملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره علی عسکری با کدملی ۰۳۸۰۸۴۳۵۶۰ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی ۱۵۸۲۹۹۲۷۵۴ به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. با استناد به مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، صدور برگ اجرایی، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عذل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۶۲۸۴۳۶۳۴۶۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829883
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزادقنبری به شماره ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به جای احمدرضا سپه وند به شماره ملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۱۱۰۲۲۷۹۸۹۹۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044711
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یوسفی کیاسرائی با کد ملی ۰۰۵۷۶۳۱۲۲۰به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۳۰۲۳۳۸۱۶۶۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه