شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100687843


شماره ثبت:
23313
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1354/8/20
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-سعادت آباد-كوچه عرفان-خيابان معارف-پلاك 13-طبقه دوم-- 1997743781

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اصغر عارفی 557661
محمد علی سهمانی اصل 1442107
حجت اله صیدی 1442107
آقای علیرضا بلگوری 1769908
حمید رحمتیان 1769908
اکبر محققی 10524531
آقای مصطفی ازگلی 13284475
محمدجواد سلیمی 13284475
آقای غلامحسین احمدی 13284475
سید علی رئیس زاده 13437133

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557661
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به جای اکبر محققی به کدملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۳۳۶۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706265
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083082
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ و پیرو نامه ۲۹۲۴۱۶۳ و ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک مسکن ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت عمرانی مسکن گستر ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ و شرکت خدماتی پشتیبانی بانک مسکن ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ و شرکت آجر ماشینی فیروزآباد ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ قدرت اله شریفی ۳۳۹۲۲۱۷۷۹۴ به نمایندگی بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی سهمانی اصل ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر محققی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و رحیم اسماعیلی دانا ۰۰۵۰۳۳۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر و حجت اله صیدی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت خدماتی و پشتیبانی بانک مسکن و اصغر عارفی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی شرکت آجر ماشینی فیروزآباد بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۹۵۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186696
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از ۰۰۰/۱ میلیون ریال به ۰۰۰/۲۰۰/۱ میلیون ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات سهامداران افزایش یافت. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ میلیون ریال است که به۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی بانام میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۰۹۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187757
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۱۳۹۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۹۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187993
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۲/۱۳۹۲ ارزش هر سهم از مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال به۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم عادی یک هزار ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۷۰۹۲۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381674
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

پیرو آگهی به شماره‌های مکانیزه ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۰۳۰۳۰ و ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۳۰۳۱ به تاریخ صدور ۱۴/۷/۹۲ صورتجلسه‌های مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۲ اعلام میدارد که نام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۷۹۰۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442107
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشم بت شکن بشماره ملی ۴۱۰۲۵۱۵۱۲۹ بجای آقای قدرت اله شریفی به نمایندگی از بانک مسکن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و محمد هاشم بت شکن بشماره ملی ۴۱۰۲۵۱۵۱۲۹ به نمایندگی از بانک مسکن بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی سهمانی اصل بشماره ملی ۱۴۱۶۷۹۸۰۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا بشماره ملی ۸۰۳۲۶۱۹۰۰۵ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حجت اله صیدی بشماره ملی ۰۰۴۶۶۹۲۴۲۸ به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی بانک مسکن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی بشماره ملی ۸۰۷۴۶۳۵۴۵۰ به نمایندگی از شرکت آجر ماشینی فیروز آباد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مصطفی ازگلی بشماره ملی ۹۲۳۱۰۶۷۰۴۵ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۸۱۹۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531592
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۵۱۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769908
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۹۶۹۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هاشم بت شکن به شماره ملی۴ ۱۰۲۵۱۵ ۱۲۹به نمایندگی از بانک مسکن ش م ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر ش م ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶به نمایندگی از ازتامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ش م ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۱ ۴۱۶۷۹۸ ۰۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره اصغر عارفی به شماره ملی ۸ ۰۷۴۶۳۵ ۴۵۰ به نمایندگی از شرکت آجر ماشینی فیروز آباد ش م ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومصطفی ازگلی به شماره ملی ۹ ۲۳۱۰۶۷ ۰۴۵ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل بتصویب رسید: «نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود» پ۹۳۱۰۲۰۲۷۶۹۳۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769910
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ثبت ۲۹۵۳۹۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل: بانک مسکن بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ گروه سرمایه گذاری مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۲۰۴۳۳۵۲۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531046
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به جای اکبر محققی به کدملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834048
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524531
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ اکبر محققی به کدملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به جای محمدرضا پیشرو به نمایندگی از شرکت صنایع آجر ماشینی فیروزآباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692411
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869817
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۲۷۰۹۵۸۹۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282908
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۸۷۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۰۸۸۱۹۹۲۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284475
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۰۲۳ , ۱۲۲ مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره - صابرعسکرپور به شماره ملی ۱۶۵۱۹۹۵۶۸۰ به نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیات مدیره و آئین نامه‌های داخلی شرکت - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجماله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه طبق آئین نامه داخلی شرکت - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت - مدیرعامل می‌تواند از قسمتی از اختیارات خود را در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. پ۹۵۱۱۱۱۵۳۶۹۶۳۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386960
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۲۶۴۲۶۳۸۵۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437133
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۲۰۵۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی رئیس زاده به شماره ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی دوره تصدی جایگزین آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۳۰۸۱۸۵۲۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845805
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۳۲۱ مورخه ۳۱/۳/۹۴ و باستناد تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۸۸۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ اعلام می‌دارد: کدپستی مرکز اصلی شرکت ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ صحیح می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۹۲۰۱۸۵۴۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016199
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۳۹۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۳/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ پ۹۷۰۲۱۷۱۳۸۶۶۴۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه