شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100686779


شماره ثبت:
23206
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1354/8/8
آدرس:
تهران خيابان كريم خان زند خيابان آبان جنوبي شماره 27 1598683115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین یعقوبی میاب 749076
محمدرضا رنجبرفلاح 1347708
عبدالرحیم همایون پور 1347708
علیرضا عسکری مارانی 1347708
آقای یداله اثنی عشری 1347708
آقای مجید رضا داوری 1347708
آقای وحید محمودی 1347708
آقای امیر مسعود رزازان 1413777
سید مجتبی فهیم هاشمی 1535446
آقای محمد اسکندری 13326630
آقای رضا دولت آبادی 13326630
آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی 13727450
آقای حسین رجاء 13727450
غلامرضا میرابی 13727450
محمدابراهیم پورزرندی 13727450

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۵۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۹۱۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749076
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایرانسهامی عام به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به ک م ۳۰۵۰۵۸۹۲۴۸ به جای سیدآیت اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین یعقوبی میاب به ک م ۰۰۴۸۸۱۰۰۷۱ به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۱۸۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک تجارت به شناسه۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۶۶۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347708
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله اثنی عشری به شماره ملی۰۰۴۶۱۹۳۴۶۴ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رنجبر فلاح به شماره ملی۳۰۵۰۵۸۹۲۴۸ نماینده بانک تجارت به شناسه۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی۳۲۵۶۶۶۸۱۹۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای وحید محمودی به شماره ملی۲۳۹۰۴۷۱۸۳۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۶۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمسعود رزازان به شماره ملی ۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا انتخاب گردید. پ۱۸۰۷۷۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497915
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۷۸۴۳/۱۲۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۴۲۰۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۲۵۸۳/۱۲۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۷۸۴۳/۱۲۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۴۲۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۲۱۲۶۵۱۳۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به جای محمدرضا رنجبر فلاح با کدملی ۳۰۵۰۵۸۹۲۴۸به سمت نائب رئیس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید پ۹۳۰۴۳۰۵۶۳۹۵۱۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596545
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۵۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827593
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/۸۹ سید علی اصغر میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹ به جای سید آیت اله تجلی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۳۱۷۲۶۸۵۲۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۹۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسکندری به شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نماینده گی بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ جایگزین آقای سید مجتبی فهیم هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولت آبادی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به نماینده گی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۷۷۸۰۲۴۹۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۶۰۵ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی ۱۲۸۳۷۷۵۷۴۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۹۰۱۳۱۱۲۶۷۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۲۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶ صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند پ۹۶۰۹۰۱۳۲۳۹۰۸۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058326
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۰۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۳۰۹۱۳۸۶۰۱۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز ۴۱۰۳۲ / ۱۲۲ مورخ ۱۹/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶ شرکت معادن بافق به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه