شرکت کیسون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100681073


شماره ثبت:
22543
تعداد بازدید:
40
تأسیس:
1354/5/13
آدرس:
سعادت اباد بالاتر از ميدان كاج ابتداي خيابان عبقري پلاك 18 1998618871

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهرام محسنی 612672
آقای علی نقی مشایخی 854915
مریم انصاری 854915
آقای مهران صمدی 1313177
آقای منصور حداد 1668243
آقای اصغر فخریه کاشان 1668243
آرش جنابی 1668243
فرشاد معتمدی 10328875
آقای شاهرخ بیات 10762784
آقای مهدی مظهری 10762784
بهروز گتمیری 10762784
آقای علی اصغر نعمتی 10762784
آقای علی محمد کامران کیائی 12989778
آقای بهزاد حاجی شیرمحمدی 12989778
آقای رضا سعیدکار 12989785
آقای محمدرضا انصاری 12989785
آقای فریبرز پورروان بخش 13652865
خانم گیتی سیف الهی مقدم 13652865

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580482
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی مظهری به کد ملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی مشایخی به کد ملی ۰۵۵۸۹۰۳۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به کد ملی ۰۰۳۹۴۳۵۹۵۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از امضاءهای مجاز دارای اعتبار خواهد بود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۱۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612672
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ بهرام محسنی به کدملی ۰۰۳۱۱۱۲۶۳۳ به جای محمدرضا انصاری به کدملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۶۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854915
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد تحقیق به ش م ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ بیات به ک م ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ و منصور حداد به ک م ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ و بهروز گتمیری به ک م ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ و علینقی مشایخی به ک م ۰۵۵۸۹۰۳۵۶۸ و مهدی مظهری به ک م ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به سمت اعضاء اصلی هیئتمدیره و علیاصغر نعمتی به ک م ۱۰۶۲۵۶۵۴۳۶ و مریم انصاری به ک م ۰۰۵۹۸۷۹۶۴۵ به سمت اعضاء علیالبدل هیئتمدیره و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت مدیره و علینقی مشایخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به ک م ۰۰۳۹۴۳۵۹۵۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء اصلی هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۹۱۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000253
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۱ گیتی سیف اللهی مقدم به شناسه ملی۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۶۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152345
آگهی تغییرات در شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت موضوعات اصلی طراحی، مهندسی، اجراء و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها با اعمال سیستم‌های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست در قالب انواع قراردادها از جمله قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال، قراردادهای طرح و ساخت، قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجراء قراردادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز، انجام و اجراء قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته‌های عمومی و تخصصی که بشرح زیر در این ماده بیان می‌گردد. الف رشته‌های عمومی شامل: الف۱ کارهای راهسازی، محوطه سازی، احداث راه آهن و ایستگاه‌ها و تونل‌ها و پل‌های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تاسیسات مورد نیاز آن. الف۲ کارهای شبکه‌های آبیاری و زهکش و سدهای انحرافی آن، شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن مخازن فلزی و بتنی. الف۳ کارهای ابنیه و احداث واحدهای ساختمانی، مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها و تعمیرگاه‌ها، سیلوها، احداث پست‌های برق و شبکه‌های برق شهری و روستائی سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک ب رشته‌های اختصاصی شامل ب۱) کارهای سدسازی و تاسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج شکن‌ها، تاسیسات دریایی ب۲) کارهای مربوط به عملیات حفاری و کاوش‌های زمینی خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشکی و در دریا، ساخت پالایشگاه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی ب۳) کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف، کارهای مختلف برقی، مکانیکال و الکتریکال موضوعات فرعی: خرید و فروش سهام برای شرکت، احداث کارخانجات در قالب سرمایه گذاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای طرح‌ها و یا سرمایه گذاری برای اجرای هر نوع طرح و پروژه اقتصادی و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات خارجی برای ایجاد شعبه در ایران برای انجام کارها تولید یا فروش تولیدات آنها با رعایت قوانین در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۹۲۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171099
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیسون (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۰۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313177
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی شهرستان بوشهر، کنگان، فاز ۱۲ پارس جنوبی شرکت کیسون، کدپستی ۷۵۵۷۵ ۴۵۶ تاسیس گردید و آقای مهران صمدی به شماره ملی ۰۵۵۹۵۱۵۱۶۲ بسمت مدیر شعبه تعیین گردیدند. پ۱۷۶۵۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576388
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در حوزه ثبتی کیش به آدرس جزیره کیش، برج صدف، طبقه ۳ واحد ۳۰۱ کدپستی ۷۹۴۱۷۴۵۴۳۱ تاسیس گردید و خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۳۰۵۲۷۸۷۹۶۲۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576409
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی و انتقال سودتقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … ….. تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۷۳۸۴۳۷۶۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668243
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز گتمیری به شماره ملی ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای شاهرخ بیات به شماره ملی ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور حداد به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای آرش جنابی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۷۴۴۷۴۳۰۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668244
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: اعضاء اصلی: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ آقای منصور حداد به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ آقای شاهرخ بیات به شماره ملی ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ آقای بهروز گتمیری به شماره ملی ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ اعضاء علی البدل: آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ آقای آرش جنابی به شماره ملی۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴ پ۹۳۰۷۲۷۴۷۴۳۲۸۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768847
آگهی تغییرات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان آبادان، به آدرس آبادان، ایستگاه ۱۱ بهار، روبروی شیرخوارگاه، ردیف ۵۳۹، اتاق A، کدپستی ۶۳۱۵۶۳۴۵۹۵ تعیین و همچنین خانم گیتی سیف اللهی مقدم شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۳۱۰۱۷۹۷۲۷۸۷۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328875
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی مظهری به کد ملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی مشایخی به کد ملی ۰۵۵۸۹۰۳۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به کد ملی ۰۰۳۹۴۳۵۹۵۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از امضاءهای مجاز دارای اعتبار خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534650
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۹/۱۳۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای ثابت محمدرضا انصاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره مهدی مظهری و فرشاد معتمدی و علی نقی مشایخی و عبدالکریم زاهدی منش و مهر شرکت معتبر خواد بود مکاتبات عادی به امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز اعتبار خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762784
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد تحقیق به ش م ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ بیات به ک م ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ و منصور حداد به ک م ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ و بهروز گتمیری به ک م ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ و علی نقی مشایخی به ک م ۰۵۵۸۹۰۳۵۶۸ و مهدی مظهری به ک م ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی اصغر نعمتی به ک م ۱۰۶۲۵۶۵۴۳۶ و مریم انصاری به ک م ۰۰۵۹۸۷۹۶۴۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی مشایخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد معتمدی به ک م ۰۰۳۹۴۳۵۹۵۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728101
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ب - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۲۱۷۳۵۲۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989778
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: اعضاء اصلی: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ آقای رضا سعیدکار به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳ آقای آرش جنابی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴ آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۴۳۹۷۴ اعضاء علی البدل: شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ شرکت دانیال انرژی سپهر کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸ پ۹۵۰۶۰۶۶۶۶۶۶۲۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989785
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا سعیدکار به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش جنابی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۴۳۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ۹۵۰۶۰۶۶۹۲۶۹۵۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550514
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۱۷۷۰۰۳۲۰۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652865
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا سعیدکار به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیرمحمدی به شماره ملی۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۴۳۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ بنمایندگی آقای فریبرز پورروان بخش به شماره ملی۱۲۸۴۴۳۱۱۹۳به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضای منفرد هر یک از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده. مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ۹۶۰۷۱۹۸۳۲۶۳۵۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه