شرکت لیزینگ ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100678951


شماره ثبت:
22334
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1354/4/21
آدرس:
تهران خ گاندي خ ميرزامحمدي ( خ 12 فعلي ) پ8 ( 5 فعلي ) 1517844511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمید شیروانی 1531724
آقای ناصر صنعتی نژادفرد 1531724
سیامک دولتی 1531724
آقای هوشنگ دهستانی 1531724
محمدحسین بدخشانی 9762412
آقای علیرضا یزدان پناه 10228615
خانم رخساره فاضلی 10228615
آقای فرشاد حیدری 10228615
آقای اصغر پورمتین 10228615
اصلی رضا سلطانزاده 10228615
آقای رضا دولت آبادی 12777284
آقای عباس عبدلیان سرشکی 12777284
فرهاد ستایش فرد 12777284

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580495
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ سیامک دولتی به کد ملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ بجای فرشاد حیدری به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۲۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729356
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۴۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241869
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531724
آگهی تغییرات شرکت لیز ینگ ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۳۵۸۳/۱۲۱ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید شیروا نی با کدملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ (خارج از اعضاء) بجای آقای ابدالی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ با نمایندگی آقای سیامک دولتی (شماره ملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شماره ثبت ۵۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ با نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد (شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات تجارت به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ با نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ با نمایندگی آقای خدایا ر درخشان هور ه (شماره ملی ۴۶۲۲۹۸۰۳۸۱) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ با نمایندگی آقای رضا سلطان زاده (شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شیرو انی با کدملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار (چک، سفته، برات) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: مدیرعامل به اتفاق یکی اعضای هیئت مدیره مدیرعامل به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (ش. ملی ۰۰۴۱۶۳۲۶۱۳) مدیر امور مالی شرکت و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (ش. ملی ۰۰۴۹۳۵۶۴۴۵) مدیر امور قراردادها در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (مدیر مالی) و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (مدیر امور قراردادها) اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. طبق اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۱۶۳۳/۱۲۱ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد منقسم به ۶۰۰ میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی بانک تجارت باجه لیزینگ شعبه مرکزی ۴۵۰ به شماره ۰۲/۲۸۸۰ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تماما پرداخت شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۵۱۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533526
آگهی تغییرات شرکت لیز ینگ ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۳۵۸۳/۱۲۱ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰) شرکت کار گزاری بانک تجارت (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰) شرکت خدمات تجارت (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱) شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰) شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱) پ۱۸۵۱۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649341
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲/۴/۸۹ به موجب حکم صادره رخساره فاضلی به کدملی۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴ به جای حمید مستورتهرانی بسمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762412
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178733
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شناسه ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228615
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ و شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ فرشاد حیدری به کدملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از کارگزاری بانک تجارت به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر صنعتی نژاد فرد به کدملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا یزدانپناه به کدملی ۲۱۶۲۰۱۷۹۲۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و اصغر پورمتین به کدملی ۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶ و رخساره فاضلی به کدملی ۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴ و رضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به ترتیب به عنوان نمایندگی شرکتهای بانک تجارت خدمات تجارت سرمایه گذاری صنایع ایران جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق بهادار چک و سفته و برات اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت یا مدیرعامل به همراه مدیر امور مالی هوشنگ دهستانی به کدملی ۰۰۴۱۶۳۲۶۱۳ و یا مدیر امور اداری مصطفی صمدی مریمی به کدملی ۱۳۷۳۷۴۷۷۸۱ و یا مدیر امور قراردادها فرشاد موید بهارلو به کدملی ۰۰۴۹۳۵۶۴۴۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر امورمالی یا مدیر امور اداری و یا مدیر امور قراردادها متفقا با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات و نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551940
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777284
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز۲۳۰۴۱/۹۵مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به نمایندگی آقای رضا دولت آبادی (شماره ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹) به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد (شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ به نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴) به سمت عضو هیئت مدیره بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰به نمایندگی آقای فرهاد ستایش فرد (شماره ملی ۰۰۴۵۶۶۴۷۴۹) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به نمایندگی آقای رضا سلطان زاده (شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس عبدلیان سرشکی با شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار (چک سفته و برات) و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء در یک از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ارائه پیشنهاد استخدام کلیه کارکنان به هیئت مدیره نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت به استثنای مدیران پیشنهاد آئین نامه اداری و استخدامی شرکت به هیئت مدیره پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سر قفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم بانکها و موسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضاء قرار دادهای حاوی شرط داوری یا تواقفنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه شش ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره پ۹۵۰۲۱۴۴۵۲۸۲۳۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054553
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۸۳۰/۹۵ مورخ ۹/۶/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و شرکت دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۱۳۲۹۶۱۰۴۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875952
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۵۱۲۳۷/۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۴۴۲۱ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ پ۹۶۱۱۲۸۵۴۵۹۲۸۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239391
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۴۸۵۶۷/۹۷مورخه۰۳/۰۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰) بعنوان بازرس اصلی و شرکت دش و همکاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۷۰۹۲۵۵۷۰۵۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه