کارخانجات لوازم خانگی پارس

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100670346
تهران خ طالقاني بين فرصت و ايرانشهر ساختمان لوازم خانگي پارس 1583637311
19
افراد
19
آگهی‌ها
21482
شماره ثبت
1354/2/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 730912
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۲و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی فضل اله جعفری به ک م۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ و شرکت پارس الکتریک به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به نمایندگی محمدرضا فریوری به ک م ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سید عبدالمحمد فیاضی به ک م ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی علی صدیقی به ک م ۰۰۴۳۰۰۷۸۶۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی مجید متقی فر به ک م ۱۷۲۸۶۷۳۰۷۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ فضل اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فریوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا نماینده رسمی وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۲۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972533
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ کار (با م. م.) با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت پنج سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نورآر شهبازیان به ش ملی ۴۱۷۲۴۸۳۹۶۸ و آزاد شهبازیان به ش ملی ۴۱۷۱۶۹۶۲۷۵ و هراند یوسفیان به ش ملی ۰۵۵۸۳۲۳۵۲۹ آزاد شهبازیان به سمت رئیس هیئت مدیره و هراند یوسفیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نورآر شهبازیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۰۶۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171160
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۱۷۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196920
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حیدری شلمانی به شماره ملی ۲۷۰۸۹۵۴۲۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به جای آقای مجید متقی فر به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فضل اله جعفری بعنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱ ۹۶۵۴۴۵ ۰۰۳ آقای محمدرضا فریوری بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱ ۶۵۲۸۲۹ ۱۲۸ آقای محمدعلی حیدری شلمانی بعنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۷ ۸۹۵۴۲۳ ۲۷۰ آقای علی صدیقی بعنوان عضو هیئت مدیره شماره ملی ۴ ۳۰۰۷۸۶ ۰۰۴ آقای سید عبدالمحمد فیاضی بعنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱ ۰۹۵۸۳۷ ۰۴۵ مقرر گردیدکلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، اوراق بهادار و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در ضمن کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا نماینده رسمی وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۵۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384355
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم قربانی قلجلو با کدملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا محسنی با کدملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی شرکت پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صادق بهروز کدملی ۰۴۹۱۲۱۲۶۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالحسین آژنگ با کدملی ۲۰۰۰۵۰۶۳۸۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره فضل اله جعفری با کدملی۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۹۷۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522641
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شیخ الملوکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی جایگزین آقای فضل الله جعفری به کدملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱گردیددرنتیجه سمت اعضا به شرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم قربانی به شماره ملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵به عنوان رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و آقای محمدرضا شیخ الملوکی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶به عنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل نماینده شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ و آقای صادق بهروز به شماره ملی ۰۴۹۱۲۱۲۶۱۵به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۵۹ و آقای عبدالحسین آژنگ به شماره ملی ۲۰۰۰۵۰۶۳۸۰به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت صنایع عمومی تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضاء متفق دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۳۰۴۲۲۳۳۵۳۹۸۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606301
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب گردید. ترازنامه وصورت سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۶۱۵۹۱۴۵۷۹۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9582359
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱/۸۹ و احکام صادره مجید متقی فر بجای تقی علی اکبرزاده آرانی به نمایندگی سرمایه گذاری صبا تامین به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل غفاری بجای علی صدیقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به سمت عضو هیئت مدیره و فضل اله جعفری به نمایندگی سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نورپور به نمایندگی پارس الکتریک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی شکوری گرکانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731553
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۲ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی فضل اله جعفری به ک م۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ و شرکت پارس الکتریک به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به نمایندگی محمدرضا فریوری به ک م ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سید عبدالمحمد فیاضی به ک م ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی علی صدیقی به ک م ۰۰۴۳۰۰۷۸۶۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی مجید متقی فر به ک م ۱۷۲۸۶۷۳۰۷۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ فضل اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فریوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا نماینده رسمی وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782216
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ فضل اله جعفری به ش ملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱ به جای حسن معتمدرضایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی صدیقی به ش ملی ۰۰۴۳۰۰۷۸۶۴ به جای وحید جوادزاده به نمایندگی از شرکت صنایع عمومی تامین به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا فریوری به ش ملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید متقی فر به ش ملی ۱۷۲۸۶۷۳۰۷۰ و سیدعبدالمحمد فیاضی به ش ملی ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996914
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ کار سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۲۵۴۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. نورار شهبازیان آزاد شهبازیان هراند یوسفیان آندره شهبازیان آنیتا شهبازیان. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۸۹ آزاد شهبازیان بسمت رئیس هیئت مدیره و هراند یوسفیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نورار شهبازیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد و مدارک تعهدآور مالی متفقا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234041
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۴۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و شرکت سرمایه گذاری صباتامین و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تامین و شرکت کارخانجات پارس الکتریک. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۸۹ حسن معتمد رضایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید متقی فر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نورپور به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و وحید جوادزاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و ابوالفضل غفاری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تامین به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبراست. در ضمن کلیه مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079955
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمدرضا فریوری به ش ملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به جای حسن غیوری زاده به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به نمایندگی عبدالمحمد فیاضی به ش ملی ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ به جای احمد شکرپور به سمت عضو هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727749
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا شیخ الملوکی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره صادق بهروز به شماره ملی ۰۴۹۱۲۱۲۶۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به سمت عضو هیات مدیره محمدرضا محسنی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی شرکت کارخانجات پارس الکتریک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به سمت عضوهیات مدیره پرویز نصیری قرچی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. اسماعیل علیپور یگانه به شماره ملی ۱۵۸۰۱۴۳۴۹۰ به سمت مدیر عامل. - کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ویا باامضای متفق دونفر از ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اوراق عادی ومراسلات با امضای مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۴۹۹۵۳۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908501
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل علیپور یگانه به شماره ملی ۱۵۸۰۱۴۳۴۹۰ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پرویز نصیری قرچی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر سجودی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۷۲۴۹۳ (نماینده شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲) بسمت عضو هیئت مدیره. آقای صادق بهروز به شماره ملی ۰۴۹۱۲۱۲۶۱۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵) بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۲۳۹۰۷۵۲۱۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137502
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۹۷۷۰۹۶۵۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651761
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۸۷۹۰۳۶۷۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996040
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر سجودی به شماره ملی۰۳۸۰۷۷۲۴۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین رحمانی نیا به شماره ملی ۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰ به نمایندگی شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز نصیری قرچی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی صدیقی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۰۷۸۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اشکان کاووسی به شماره ملی۰۰۶۲۳۶۶۵۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء بندهای ۹، ۱۱و ۱۳ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۲۰۳۲۶۶۵۹۸۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300337
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ - شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ - شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸ - شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ - شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۱۴۸۸۶۶۹۴۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک