شرکت نساجی غرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100667445


شماره ثبت:
21195
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1353/12/28
آدرس:
تهران خيابان احمد قصير ( بخارست ) خيابان 6 پلاك 16 طبقه 2 1514645311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا عسکرزاده 9565190

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1338969
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب شرکت سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان ناظر تصفیه جهت سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۷۰۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575662
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان ناظر تصفیه جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید مدیر تصفیه شرکت برای مدت قانونی دو سال دیگر ابقا گردید پ۹۳۰۵۲۶۳۵۵۸۸۵۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565190
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت آتیه دماوند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به نمایندگی علیرضا عسگرزاده به کدملی ۰۷۵۹۳۳۷۳۹۱ بسمت مدیر تصفیه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637534
آگهی تصمیمات شرکت نساجی غرب در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109761
آگهی تصمیمات شرکت نساجی غرب در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب مجمع رسیده است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475876
آگهی تغییرات در شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت۲۱۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ آدرس محل تصفیه به تهران خ احمد قصیر (بخارست) خ۶ پ۱۶ ط۲ کدپستی ۱۵۱۴۶۴۵۳۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه