شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100665880


شماره ثبت:
21042
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1353/12/13
آدرس:
تهران م ونك خ ونك ساختمان 42ط2 اپارتمان ش7 1991944363

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فرانک ساری اصلانی 9410990
آقای منوچهر شریفی 9410996
محمد بخشعلی 9410996
سیدداود علوی 9811107
آقای محمدحسین وکیلی مقدم 9811107
آقای کرمعلی احمدی 9811107
آقای فرهمند امیری جوبنی 12947118
ساسان مشایخ 13595298
آقای نصراله قره باغی 13595298

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1148017
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ را مورد تصویب قرار داد موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ و موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای کرمعلی احمدی به شماره ملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ و آقای محمدحسین وکیلی مقدم به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ و آقای منوچهر شریفی به شماره ملی ۱۷۵۰۲۷۶۸۴۴ و ساسان مشایخ به شماره ملی ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰ و محمد بخشعلی به شماره ملی ۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148018
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کرمعلی احمدی به ش ملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر شریفی به ش ملی ۱۷۵۰۲۷۶۸۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بخشعلی به ش ملی ۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان مشایخ به ش ملی ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین وکیلی مقدم به ش ملی ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، پرداخت‌ها، کلیه قراردادهای مالی به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۰۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410990
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرانک ساری اصلانی با کدملی ۳۲۵۶۵۵۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره بجای آقای کرمعلی احمدی دارنده ک. م ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۷۸۴۱۴۸۴۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410996
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر شریفی باک. م ۱۷۵۰۲۷۶۸۴۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد بخشعلی با ک. م ۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و خانم فرانک ساری اصلانی با ک. م ۳۲۵۶۵۵۱۳۸۶ و ساسان مشایخ با ک م ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای محمد حسین وکیلی مقدم با ک. م ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۱۱۰۷۵۸۰۲۵۲۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811107
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و داود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی احمدی به کدملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ منوچهر شریفی به کدملی ۱۷۵۰۲۷۶۸۴۴ محمد بخشعلی به کدملی ۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ ساسان مشایخ به کدملی ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰ محمدحسین وکیلی مقدم به کدملی ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۰ کرمعلی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر شریفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین وکیلی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و پرداخت کلیه قراردادهای مالی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871285
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و داود علوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947118
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰و آقای فرهمند امیری جوینی به کد ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ را بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۳۴۴۸۹۹۰۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595292
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر شریفی به کدملی شماره ۱۷۵۰۳۷۶۸۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد بخشعلی به شماره ملی۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ بنمایندگی از خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱و۲و۳و۵و۱۷و۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۶۱۴۸۵۸۱۹۷۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595298
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نصراله قره باغی به شماره ملی۶۲۷۹۳۵۳۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اتنتخاب گردیدند. منوچهر شریفی به کدملی شماره ۱۷۵۰۳۷۶۸۴۴ و محمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ و ساسان مشایخ به کدملی شماره ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰ و خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۲۵۱ و بابک بنکدارپور به کدملی شماره ۰۰۴۷۶۹۰۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین نمود. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۶۱۴۸۳۸۶۲۹۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه