سیمان مازندران

شرکت سیمان مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100665220
نكا كمربندي جاده آبلو كارخانه سيمان 1111111111
18
افراد
34
آگهی‌ها
9
شماره ثبت
1353/12/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622228
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۲/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۲/۹۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تعیین شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۹۴۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622242
رو نوشت آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۸/۱۳۹۰ و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۸۴۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672399
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عامشماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۰۳/۹۱ آقای روز علی نیک آبادی طی حکم شماره ۱۱۸۶/۱۰۰/۹۱ ۲۳/۰۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بجای آقای نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد و با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخاب هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا ء بدین شرح تعیین گردید. آقایان روز علی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیز کار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد بلوکیان بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از سهامداران و هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و نیز اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۹ اساسنامه مشتمل بر ۱۶ بند بشرح صورت جلسه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد و مقرر گردید کلیه چکها قرار دادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۶۰۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716611
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) طی حکم شماره ۱۴۴۱/۱۰۰/۹۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل ج) مقرر گردید کلیه چک‌ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. د) در اجرای مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۵۰۶۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933681
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۱ طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند. ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل ج) مقرر گردید کلیه چک‌ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) در اجرای مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۸۴۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089813
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی در خصوص ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد و سازمان حسابرسی با کد شرکت ۲۵۹۷ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی شرکت تعیین شد. ش۹۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۶۰۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119061
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۳/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی ۱ ۱۴۸۰۳۱ ۴۱۳ بعنوان نماینده شرکت فوق بجای آقای مرتضی داداش انتخاب شد. ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء به این شرح مشخص شد، آقای نادر گودرزی با کد ملی ۷ ۱۹۷۲۸۱ ۴۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی ۷ ۱۰۸۲۸۳ ۰۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۹ ۹۸۵۹۴۳ ۱۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۱ ۰۰۳۲۸۱۰۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره، جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی ۱ ۱۴۸۰۳۱ ۴۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۵ ۱۵۲۸۱۴ ۲۰۹ بسمت مدیرعامل. ج) حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل طبق مفاد ماده ۳۹ اساسنامه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد. د) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۴۳۸۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169072
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ موارد ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) طی حکم شماره ۳۵۹۷/۱۰۰/۹۲ مورخه ۶/۵/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ بعنوان نماینده شرکت بجای آقای جعفر مطیعی تواندشتی برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. ب) در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح تعیین شد آقایان نادر گودرزی با کد ملی ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره داریوش پرهیزکار با کد ملی ۰۰۵۱۰۸۲۸۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۱۸۲۹۸۵۹۴۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴۵ بسمت مدیرعامل. ج) کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۲۳۲۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369794
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
با استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۱/۹۲ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. الف) برابر حکم شماره ۴۶۲۴/۱۰۰/۹۲ مورخه ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ به نمایندگی شرکت سیمان شمال بجای آقای نادر گودرزی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام شد و آقایان عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره داریوش پرهیزکار با کد ملی ۷ ۱۰۸۲۸۳ ۰۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۹ ۹۸۵۹۴۳ ۱۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۱ ۰۰۳۲۸۱۰۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۵ ۱۵۲۸۱۴ ۲۰۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند. ج) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) با توجه به مفاد ماده ۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را در ۱۷ بند به مدیرعامل تعیین و تفویض نمود. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۶۷۴۲۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560150
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۴/۱۳۹۳ با حکم نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با عضویت آقای علی حسین پور با کد ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ نامبرده بعنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره تعیین شد و با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی ۰۰۵۱۰۸۲۸۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۱۸۲۹۸۵۹۴۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره، علی حسین پور با کد ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴۵ بسمت مدیرعامل ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۳۲۴۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859321
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۲/۹۰ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد الف صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ با توجه گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب شدند ج روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120732
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۲/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۲/۹۱ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تعیین شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456928
رو نوشت آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۸/۱۳۹۰ و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673531
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۱ طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند. ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل ج) مقرر گردید کلیه چک‌ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) در اجرای مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896277
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ نکا و به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۲/۸۹ منضم به مدارک موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد الف: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سودوزیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرارگرفت ب: موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد د: اعضاء هیئت مدیره شرکت بدین شرح برای دو سال متوالی انتخاب شدند ۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) ۲ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) ۳ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) ۴ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) ۵ بانک صنعت و معدن رئیس اداره ثبت اسناد واملاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958977
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت نه (۹) نکا و به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۸ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف - آقای احمد فیاض بخش به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا مه آبادی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا شیخ الملوکی به نمایندگی شرکت سیمان شمال سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر کاکویی نژاد به نمایندگی شرکت سیمان کرمان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نصرت الله توکل به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شریف به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب - مقرر گردید کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج - با استناد ماده ۵۵ اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱۷ بند به شرح صورت جلسه فوق الذکر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034717
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ نکا و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
الف) باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۳۰/۳/۹۰ آقای ایرج مشتری دوست به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت عضو جدید هیئت مدیره به جای آقای محمدرضا شیخ الملوکی انتخاب شد. ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره آقایان محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزگار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصرت اله توکل، امیر کاکویی نژاد و ایرج مشتری دوست بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. ج) اختیارات هیئت مدیره طبق بند ۲ صورتجلسه مورخه ۱۵/۱۰/۸۹ به مدیرعامل تفویض شد. نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تغییر و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11181185
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۹ نکا و بشناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۳/۸۸ منضم به مدارک لازمه تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ با توجه به گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضای هیئت مدیره بدین شرح برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)، شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهام عام)، شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام). رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830707
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به جای آقای محمدرضا حیدری ملایر به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ به جای آقای علی نیکخواه سرنقی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۲۶۴۰۵۳۹۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838108
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه با اکثریت پیش ازدو سوم آراء صاحبان سهام حاضر درجلسه مورد تایید وتصویب قرارگرفت. پس از اجرای مراتب فوق مقرر گردید ماده ۵۰ اساسنامه شرکت درخصوص تغییر سال مالی اصلاح وسال مالی شرکت ازروز اول دی ماه هرسال آغاز و در روز آخرآذر ماه سال بعد به پایان رسید. ش۹۵۰۳۱۷۶۳۴۳۱۳۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838127
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیده‌اند: ۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به کد شناسه۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ۲ شرکت سیمان شمال (سهامی خاص) به کد شناسه ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ ۳ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به کد شناسه ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ ۴ شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) به کد شناسه ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ ۵ بانک صنعت و معدن به کد شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ ش۹۵۰۳۱۷۹۲۷۷۳۰۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016681
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ وشماره ثبت ۱۷۰ با نمایندگی آقای علی جعفری زاده دارای کدملی به شماره ۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱ طی حکم شماره ۹۵/۱۰۰/۹۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ به سمت رییس هیئت مدیره بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ وشماره ثبت ۳۸۷۰۵ با نمایندگی آقای سمیع الله مکارم حسینی دارای کدملی به شماره ۶۱۹۹۸۳۲۷۴۴ طی حکم شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۵۵۲ مورخ ۹۵/۴/۲۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شماره ثبت ۴۴۹۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کدملی به شماره ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ طی حکم شماره ۹۵/۱۰۰/۹۳۴۳ مورخ ۹۵/۰۶/۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ وشماره ثبت ۴۰۸۱ بانمایندگی آقای محمدرضا بازوی بیدستان دارای کدملی به شماره ۰۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸ طی حکم شماره ۱/۴۰۷۱ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ وشماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ یا نمایندگی آقای علی حسین پور دارای کدملی به شماره ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ طی حکم شماره شماره ۹۵/۱۰۰/۹۳۴۴ مورخ ۹۵/۰۶/۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای علی حسین پور دارای کدملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ را بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. - کلیه چکها قراردادها قراردادها و اوراق بهادار واسناد تعهد آور باامضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود ودر غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل ومهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۲۱۶۹۱۱۲۰۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521135
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۶۰۴۲۸۴۵۰۱۰۲۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535944
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۰۸۹۵۲۴۴۴۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536178
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم به شماره ملی ۶۱۹۹۸۳۲۷۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۸۷۳۳۸۴۷۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718500
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۷۵۵۸۷۰۷۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740836
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۰۶۴ ۲۶۹۱۵۴ , ۹۶۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۳۹۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۲۲۰۰۰۰۰۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و سود انباشته و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۱۲۹۸۷۳۰۶۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819200
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. - ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۶۱۰۲۶۲۹۶۳۸۸۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961430
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸. ۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۱۱۸۲۷۸۴۹۱۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024427
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۷۰۲۲۲۳۰۳۷۴۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270044
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک به شماره ملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۷۰۷۲۸۴۹۲۵۸۳۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308818
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379125
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380313
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰ سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵۲ - ۴۰۳۸۵۲/۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ جهت اطلاع.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک