پخش البرز

شرکت پخش البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100664423
خ حافظ بين نوفل لوشاتو و جمهوري پ 343 1131614351
13
افراد
20
آگهی‌ها
20895
شماره ثبت
1353/12/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651897
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی فرهاد حبیبی به ک. م ۲۱۶۱۵۴۹۰۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه داروئی سبحان سهامی عام به ش. ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی محمد امیری به ک. م ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به ک. م ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی شرکت ایران دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک. م۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت البرز دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به ک. م ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت تولید دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل کمافی سابق می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۲۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925640
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت تولید دارو به ش م ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ بنمایندگی محمد رضوانی فر با ک م ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت البرز دارو با ش م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بنمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی با ک م ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران دارو با ش م ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بنمایندگی محمدرضا مرادی با ک م ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو، شرکت دارویی سبحان با ش م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بنمایندگی محمد امیری با ک م ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز با ش م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بنمایندگی داریوش افشار با ک م ۱۴۳۵۷۳۳۳۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۸۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960928
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۸۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۶/۹۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت پخش البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۰۸۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ که نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران مورخ۱/۱۲/۱۳۵۳ ثبت گردیده ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های موضوع شرکت عبارتست از پخش و توزیع هرگونه کالا انجام هرگونه خدمات مشارکت در شرکتهای دیگر خرید و فروش سهام آنها مبادرت به انجام حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا انجام هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت پخش , تامین , توزیع , خرید و فروش , واردات , صادرات و کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بازاریابی و بازارسازی (غیرشبکه‌ای) در زمینه هرنوع کالا اعم از غذایی , بهداشتی , داروئی , و تجهیزات پزشکی بازاریابی و بازارسازی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. ۳ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت و کدپستی مرکز اصلی در استان تهران شهر تهران خیابان حافظ بین خیابان نوفل لوشاتو و جمهوری پلاک۳۴۳ کدپستی۱۱۳۱۶ ۱۴۳۵۱ است. ۴ مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود خواهد بود. ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال معادل (سیصد میلیارد ریال) است که به۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تمام پرداخت گردیده است.۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد. ۷ هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اعضاء هیئت مدیره شرکت پخش البرز بشرح ذیل می‌باشد: شرکت تولید دارو (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضا مرادی به شماره ملی۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی آقای داریوش افشار به شماره ملی۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ و شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای محمد امیری بشماره ملی۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ بسمت اعضای هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی , صاحبان سهام می‌توانند شخصا , یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی , و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود بشرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت در صورت نقل و انتقال سهام , سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام , گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام , اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود , تشکیل اندوخته , و تقسیم دارائی , بعد از تصفیه تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر طبق صورتهای مالی حسابرسی شده دوره۶ ماهه منتهی به۳۱/۶/۹۱ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت شرکت مبلغ۰۶۰/۲۱۵/۳ میلیون ریال شامل۸۲۸/۳۵۰/۲ میلیون ریال حسابها و اسناد پرداختنی تجاری , مبلغ۴۷۲/۲۷۲ میلیون ریال سایر حسابها و اسناد پرداختنی مبلغ۳۴۴/۲۹ میلیون ریال ذخیره مالیات و مبلغ۴۱۶/۵۶۲ میلیون ریال تسهیلات مالی دریافتی می‌باشد مجموع بدهی‌های بلندمدت شرکت مبلغ۳۱۲۱۴ میلیون ریال بابت ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان می‌باشد همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت به مبلغ۳۰۷/۷۹۴/۴ میلیون ریال بشرح ذیل می‌باشد اسناد تضمینی بدهی‌های احتمالی به مبلغ۱۳۶۴۹۱/۲ میلیون ریال سفته به بانکها جهت وام شرکتهای گروه به مبلغ۸۵۰/۵۱۸/۱ میلیون ریال سفته به بانکها جهت مبادلات فی مابین به مبلغ۵۵۸/۷۸۱ میلیون ریال سفته به بانکها جهت وام‌های مضاربه‌ای به مبلغ۳۶۴/۳۵۷ میلیون ریال سفته جهت ضمانتنامه به وزارت دارائی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۳ ریال ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: بر طبق تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۱ روزنامه اطلاعات به عنوان کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعه و علاقه مندان آماده می‌باشد اداره ثبت شرکتها و موسسات پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۰۲۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083015
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۸۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122447
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد شیبانی شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ بجای محمد رضوانی فر به نمایندگی از شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد امیری به شماره ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۸۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424640
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام ماره ثبت ۲۰۸۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ و مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۳۴۸۹/۱۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۴۷۲۷۷۷۸۰۲۵ ریال به موجب گواهی شماره ۱۱۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ بانک ملت شعبه جمهوری پل حافظ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۱۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609850
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی فرهاد حبیبی به ک. م ۲۱۶۱۵۴۹۰۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه داروئی سبحان سهامی عام به ش. ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی محمد امیری به ک. م ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به ک. م ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی شرکت ایران دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک. م۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت البرز دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به ک. م ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت تولید دارو سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل کمافی سابق می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503033
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۸۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت البرز دارو، شرکت تولی پرس، شرکت تولید دارو، شرکت ایران دارو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834586
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۱۶۵۱۷۷۴۰۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959149
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۴ و مجوز شماره ۰۳۶ ۲۲۸۸۱۳ , ۹۵۹ مورخ ۲۹/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۴۷۷۲۳۸۲۰۵۱ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۱۳۴/۱۰۳۹ مورخ ۲۹/۱/۹۵ و شماره ۱۳۲۲ ۱۰۳۹ مورخ ۱۰/۴/۹۵ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۵۲۰۵۷۸۱۸۸۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056460
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا افخمی ستوده ک. م ۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹ به بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه هئیت مدیره شماره ۱۳۰مورخ ۳۰/۰۳/۹۴ تصویب گردید. پ۹۵۰۷۱۴۲۸۶۴۱۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100822
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ به عنوان نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۹۶۲۲۴۴۲۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418281
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۰۰۴ ۲۹۸۹۸۱ , ۹۶۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۸۳۹۶۱۳۵۲۷۱ ریال بموجب گواهی شماره ۲۴ ۹۶ ۱۰۳۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۲۱۸۹۹۲۸۴۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483841
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶و ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۰۳۴۹۳۵۳۲۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485895
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ نماینده شرکت البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد درخشنده به شماره ملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره محمد رضا مرادی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت محمد امیری به شماره ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا افخمی ستوده به شماره ملی ۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت شامل آئین نامه معاملات تدارکاتی، آئین نامه استخدامی و انتصابات. آئین نامه اعطائی وام و تسهیلات رفاهی کارکنان. ایجاد و حذف (تعطیلی) نمایندگی و مرکز یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج کشور. تصویب بودجه سالانه شرکت و متمم‌های آن. تعهد، ظهرنویسی و قبولی و تضمین پرداخت هر نوع بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث. خرید و فروش و اقاله هر نوع اموال غیرمنقول و اموال منقول تدارکاتی (غیربازرگانی) که ارزش معاملاتی آنها بیش از پانصد میلیون ریال باشد. تحصیل یا واگذاری هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). خرید یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات یا امتیازات و هرگونه حقوق مربوط به آنها. اجاره هر گونه اموال غیرمنقول. تحصیل هر نوع وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول. اعزام پرسنل و مدیران به خارج کشور. بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکت بیش از ۳ ماه حقوق و مزایا. هرگونه معاملات ارزی و واردات و خرید هرگونه کالاهای بازرگانی و غیربازرگانی از خارج بیش از ارزش معاملاتی پانصد میلیون ریال. اعطای وام بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال. انجام تعمیرات اساسی و بازسازی ابنیه ملکی و استیجاری شرکت با هزینه بیش از پانصد میلیون ریال. پ۹۶۰۴۰۴۸۹۸۱۹۸۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090630
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور افتخاری کندلجی با کدملی۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید در نتیجه سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ به نمایندگی شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای منصور افتخاری کندلجی به شماره ملی ۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مرادی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد امیری به شماره ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای حمیدرضا افخمی ستوده به شماره ملی ۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، بعنوان عضوهیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۳۲۱۷۷۹۶۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110444
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۶۷۱۱۸۷۲۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110446
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور افتخاری کندلجی به شماره ملی ۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد امیری به شماره ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ به نمایندگی شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمیدرضا افخمی ستوده به شماره ملی ۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ بدون هیچ تغییری مورد تصویب قرار گرفت. امضای اوراق و اسناد تعهدآور امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۶۳۶۸۲۹۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222174
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد یزدانی با کدملی ۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰ بعنوان نماینده شرکت ایران دارو به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد علی رحیمی شهمیرزادی با کدملی ۰۰۴۱۷۵۱۹۶۵ بعنوان نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۷۸۸۳۷۰۰۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261065
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ و مجوز شماره ۰۴۹/۳۸۰۴۰۹/۹۷۹ مورخ ۰۹/۰۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۰۹۶۷۱۵۹۲۷۹ ریال بموجب گواهی شماره۱۲۶۶/۱۰۳۹ مورخ ۲۱/۰۶/۹۷ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۷۲۳۷۸۹۶۳۳۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک