شرکت پارسیلون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100656912


شماره ثبت:
20143
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1353/9/3
آدرس:
خ دكتر بهشتي روبروي خ پاكستان پلاك 320 1587766311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
پرویز جابریان 1160680
مسعود زندمقدم 1160680
حسن کهندل 1160727
رضا یعقوبی 10920530
مسعود زندمقدم 11074741
سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن 12738699
عباس غفاری 12781190
آقای محسن کریمی دستجردی 13355392

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702448
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلونسهامی عام به شماره ثبت۲۰۱۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسماعیل زاده پاکدامن به ک م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۹۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159709
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود با ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن با ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160680
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا یعقوبی ۰۰۴۳۸۴۸۰۲۸ پرویز جابریان ۰۰۴۳۵۰۷۴۶۸ مسعود زندمقدم ۰۰۴۴۹۱۱۲۷۰ محمدناصر یوسفوند ۴۰۷۲۵۱۲۸۱۸ شرکت شیمی اعتماد گیتی (با مسئولیت محدود) ۱۰۳۲۰۷۹۰۲۲۱ به نمایندگی آقای حسن کهندل ۳۹۳۲۵۴۰۰۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۹۷۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160727
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا یعقوبی کدملی ۰۰۴۳۸۴۸۰۲۸ رئیس هیئت مدیره مسعود زندمقدم کدملی ۰۰۴۴۹۱۱۲۷۰ نائب رئیس هیئت مدیره پرویز جابریان کدملی ۰۰۴۳۵۰۷۴۶۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدناصر یوسفوند کدملی ۴۰۷۲۵۱۲۸۱۸ و حسن کهندل کدملی ۳۹۳۲۵۴۰۰۱۸ نماینده شرکت شیمی اعتماد گیتی (مسئولیت محدود) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۲۲۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه به تصویب هیئت مدیره رسید. پ۱۶۹۷۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968736
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920530
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۸۹ رضا یعقوبی به کدملی ۰۰۴۳۸۴۸۰۲۸ و شرکت رخشان کالای سوره به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۳۲۵۷ و شرکت فراز صنعت گلفام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۱۴۰ و شرکت پیام صنعت آریآ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۶۹۷ و شرکت آوای تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۰۱۸ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074741
آگهی تصمیمات شرکت پارسیلون (سهامی عام) ثبت شده به شماره۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا یعقوبی به کدملی ۰۰۴۳۸۴۸۰۲۸ شرکت پیام صنعت آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۶۹۷ به نمایندگی مسعود زندمقدم به کدملی ۰۰۴۴۹۱۱۲۷۰ شرکت فراز صنعت گلفام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۱۴۰ به نمایندگی پرویز جابریان به کدملی ۰۰۴۳۵۰۷۴۶۸ رضا یعقوبی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود زندمقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز جابریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738699
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدم ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۱۳۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۲۳۰۵۱۰۱۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781190
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و عباس غفاری به کد ملی ۰۰۸۴۶۱۲۸۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۸۳۱۵۵۰۳۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355392
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پردازان ایران مشهود باشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن کریمی دستجردی باکدملی ۰۰۴۵۰۳۷۴۹۳بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۲۳۹۵۰۲۴۵۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه