توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره

شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100656245
تهران م آرژانتين خ الوند نبش ك آفرين پ 25 1514945511
8
افراد
6
آگهی‌ها
20076
شماره ثبت
1353/8/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566016
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. ناصر ایران نژاد به کد ملی ۲۹۹۱۳۰۶۵۱۶ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کد ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۵۳۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888972
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی میرخان به ک م ۰۰۴۳۵۸۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارژنگ تحویلی به ک م ۰۰۴۰۴۷۹۶۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بختیاری به ک م ۰۰۴۷۳۳۱۲۱۶ و وحید میرخان به ک م ۰۰۵۸۸۱۹۴۷۹ نماینده شرکت صنایع الکترونیک پیکر به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۸۲۴۱ و حمیدرضا بزرگی به ک م ۵۷۸۹۹۲۲۳۶۸ نماینده شرکت صنایع بسته بندی پیکره به ش م ۱۰۱۰۱۴۷۶۸۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۰۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476310
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پلاستیک پیکره شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد سلیمانی به شماره کدملی ۰۳۸ - ۳۰۵۷۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221909
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی میرخان به ک م ۰۰۴۳۵۸۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارژنگ تحویلی به ک م ۰۰۴۰۴۷۹۶۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بختیاری به ک م ۰۰۴۷۳۳۱۲۱۶ و وحید میرخان به ک م ۰۰۵۸۸۱۹۴۷۹ نماینده شرکت صنایع الکترونیک پیکر به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۸۲۴۱ و حمیدرضا بزرگی به ک م ۵۷۸۹۹۲۲۳۶۸ نماینده شرکت صنایع بسته بندی پیکره به ش م ۱۰۱۰۱۴۷۶۸۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686582
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. شرکت حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و صابر خلیلی به شماره کدملی ۵۰۷۹۱۴۳۱۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. علی میرخان با کدملی ۰۰۴۳۵۸۱۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - ارژنگ تحویلی با کدملی ۰۰۴۰۴۷۹۶۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمد بختیاری با کدملی ۰۰۴۷۳۳۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع بسته بندی پیکره با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۲۴۱ بنمایندگی وحید میرخان با کدملی ۰۰۵۸۸۱۹۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع الکترو نیک پیکره با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۸۱۷ بنمایندگی حمید رضا بزرگی با کدملی ۱۶۱۸۹۸۴۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۱۱۷۷۷۵۲۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253897
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی میرخان به کدملی ۰۰۴۳۵۸۱۸۲۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیت مدیره ارژنگ تحویلی با کدملی ۰۰۴۰۴۷۹۶۷ به سمت نایب رئیس هیت مدیره شرکت صنایع بسته بندی پیکره با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۶۸۱۷ بنمایندگی وحید میرخان با کدملی ۰۰۵۸۸۱۹۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد بختیاری با کدملی ۰۰۴۷۳۳۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع الکترونیک پیکره با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۲۴۱ بنمایندگی حمید رضا بزرگی با کدملی ۵۷۸۹۹۲۲۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک. سفته. بروات. با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا ء هیئت مدیر ه همراه با مهر شرکت واوراق عادی. مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۸۲۷۸۹۸۳۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک