ایران پوپلین

شرکت ایران پوپلین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100653791
تهران-ويلا-كوچه مهر-خيابان شهيد برادران شاداب-پلاك 46-طبقه سوم-واحد 9 1598964634
10
افراد
14
آگهی‌ها
19833
شماره ثبت
1353/7/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727769
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلینسهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۹۵۹۰ به نمایندگی مستوره اسدزاده به کدملی ۱۶۰۰۰۷۶۷۹۳ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به نمایندگی هادی شیخ زین العابدینی به کدملی ۲۲۱۸۱۵۴۰۵۶ و شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به نمایندگی جواد رفیع زاده نژاد به کدملی ۰۹۳۸۳۴۴۶۹۲ و بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به نمایندگی محمدباقر امامی به کدملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ و بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به نمایندگی علی ملکی به کدملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ علی ملکی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدباقر امامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، باقر لطیفی کرارودی به کدملی ۲۶۵۹۱۳۶۶۹۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۷۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966463
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۹۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098371
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۶۶۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819911
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944499
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۸۹ و احکام صادره عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و امیر الهوئی نظری به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و رضا توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت و محمدباقر امامی به نمایندگی از بانک تجارت و علی ملکی به نمایندگی از بانک ملی ایران تعیین شدند که عباس نعیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، علی ملکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیر الهوئی نظری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رضا توکلی و محمدباقر امامی به عنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117335
آگهی تصمیمات در شرکت ایران پوپلین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ علی متخصص به جای رضا توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه عباس نعیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ملکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر الهوئی نظری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته قراردادها با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306288
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۹۵۹۰ به نمایندگی مستوره اسدزاده به کدملی ۱۶۰۰۰۷۶۷۹۳ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به نمایندگی هادی شیخ زین العابدینی به کدملی ۲۲۱۸۱۵۴۰۵۶ و شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به نمایندگی جواد رفیع زاده نژاد به کدملی ۰۹۳۸۳۴۴۶۹۲ و بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به نمایندگی محمدباقر امامی به کدملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ و بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به نمایندگی علی ملکی به کدملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ علی ملکی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدباقر امامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، باقر لطیفی کرارودی به کدملی ۲۶۵۹۱۳۶۶۹۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10651756
آگهی تغییرات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ علی ملکی به کدملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر امامی به کدملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا توکلی به کدملی ۲۰۹۱۷۸۲۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ و رضا شاپوری به کدملی ۲۲۷۹۶۴۲۹۳۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و مینا جلیل زاده مساح به کدملی ۲۵۹۳۶۶۱۰۶۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۹۵۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و باقر لطیفی کرارودی به کدملی ۲۶۵۹۱۳۶۶۹۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. از کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازجمله چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل باقر لطیفی و یکی از اعضای هیئت مدیره شامل (مینا جلیل زاده مساح یا رضا شاپوری) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره شامل (مینا جلیل زاده مساح و رضا شاپوری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۲بند پیوست صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738560
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968516
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ جواد رفیع نژاد به کدملی ۰۹۳۸۳۴۴۶۹۲ به جای رضا توکلی به کدملی ۲۰۹۱۷۸۲۳۶۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل باقر لطیفی به کدملی ۲۶۵۹۱۳۶۶۹۶ و یکی از اعضای هیئت مدیره شامل مینا جلیل زاده مساح به کدملی ۲۵۹۳۶۶۱۰۶۲ یا رضا شاپوری به کدملی ۲۲۷۹۶۴۲۹۳۱ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره شامل مینا جلیل زاده مساح و رضا شاپوری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171976
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و شرکت سرمایه گذاری ملت و بانک تجارت و بانک ملی ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516942
آگهی تغییرات شرکت ایران پوپلین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالاانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آریان فراز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ برای سال مالی ۹۴ انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۶۱۰۷۴۷۰۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089423
آگهی تغییرات شرکت ایران پوپلین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۳۶۳۲۶۵۷۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091478
آگهی تغییرات شرکت ایران پوپلین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راده (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۴۰۱ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۴۷۲۲۶۴۸۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک