شرکت تولیدی تیزرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100651329


شماره ثبت:
19585
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1353/6/18
آدرس:
تهران ميدان آزادي كيلومتر 3 جاده مخصوص كرج روبروي گمرك مهرآباد پلاك 61 1397619111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن حاصل طلب 10105340
آقای مهدی اسدنژاد رکنی 13335363
ناهید بهرمند 13335363
یداله معمارزاده 13828536

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 740636
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ حسن حاصلطلب به کدملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ و یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و ناهید بهرهمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. ناهید بهرهمند بسمت مدیر اجرائی تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفتهها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق کلیه اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرهمند و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۷۹۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105340
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ حسن حاصل طلب به کدملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ و یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و ناهید بهره مند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. ناهید بهره مند بسمت مدیر اجرائی تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق کلیه اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهره مند و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342798
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497448
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گسترش پایا صنعت سینا به جای حسین پهلوان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886500
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تیزرو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۹۵۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۲/۸۸ محمدحسن گرمان بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد عبداله بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد جزایری، حسین پهلوان و علی بابایی به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و مالی و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903582
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۱۹۷۹۸۴۰۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و مهدی اسد نژاد رکنی به کدملی ۵۸۲۹۹۷۸۶۵۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۱۲۱۲۱۶۷۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358226
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۴۷۱۵۹۱۰۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828536
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و مهدی اسد نژاد رکنی به کدملی۵۸۲۹۹۷۸۶۵۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۱۵۰۹۱۶۸۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828542
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک برات با امضاء متفق اعضاء هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۰۱۶۴۱۶۸۵۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه