شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100651289


شماره ثبت:
34427
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1353/6/17
آدرس:
استان آذربايجان شرقي ، شهرستان تبريز ، بخش مركزي ، دهستان ميدان چاي ، روستا كندرود، چايكنار ، خيابان طالقاني ، جاده تهران ، پلاك 601 ، طبقه همكف 5368127161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مالک رحتمی 1676538
آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی 1676538
محمدحسین عبدی کرده ده 1676538
محمدرضا اصولی تبریزی 1676538
احمد وفائی اقدم 1676538
آقای محمد مهدی اعلائی 10316763
محرم دادگر 10316763
قاسم قانعی 10316763
آقای حسین سطوتی 10316763
منوچهر آقایی 10316763
یوسف سلامی 12798566
سیدمرتضی نیرومند اسکویی 12798566
آقای سیدمصطفی میرنقی 12798566
محمد نصیری 13015031
محمود دربندی 13486083
آقای روح ا … زحمتکش 13486083
مجید یاریگر 13486083
سید مهرداد دست ورز 14346925

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1117720
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۸/۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشند: شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۹۹۱ با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰۷۱ با نمایندگی آقای محمدرضا موید و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۱۴۷ با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی و سازمان اقتصادی کوثر شماره ثبت ۱۱۱۱ با نمایندگی آقای قاسم قانعی و شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۷۸ با نمایندگی آقای محرم دادگر تا تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم دادگر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای قاسم قانعی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا موید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اصولی تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۱۴۷ بسمت مدیرعامل. ۶ امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۸۴۶۶۰۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270736
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام شماره ثبت۳۴۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای احمد وفائی اقدم بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم دادگر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه نماد کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مؤید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا اصولی تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اصولی تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۱۴۷ بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۴. در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۷۱۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596761
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر شماره ثبت ۷۳۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۱۵۹۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676538
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا اصولی تبریزی به کدملی ۱۳۷۹۷۹۳۰۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم الرحمه اسکویی به کدملی ۱۳۷۹۷۳۰۹۴۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره احمد وفائی اقدم به شماره ملی ۱۳۷۷۵۰۹۷۳۷ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضو موظف هیئت مدیره محمدحسین عبدی کرده ده به شماره ملی ۱۵۵۲۶۴۰۴۷۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معدن کوثر به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۴۲۱۳۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783658
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات) سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده ۶۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925226
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316763
آگهی تغییرات شرکت سیمکات سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم قانعی به ش ملی ۳۷۳۱۸۲۵۵۰۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی اعلایی به ش ملی ۴۴۱۰۹۴۸۹۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و حسین سطوتی به ش ملی ۱۵۰۲۱۰۹۳۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به ش ملی ۵۰۴۸۸۶۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و منوچهر آقایی به ش ملی ۱۱۱۱۰۱۸۶۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی ازا عضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه فوق تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015714
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سمیکات) سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160263
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی محمدعلی وطنی و شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیکی کوثر صبا به نمایندگی مرتضی قانع عبادی استاد و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی میرعلی یاری و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به نمایندگی جعفر جبارزاده تبریزی و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به نمایندگی مهدی غلام زاده بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ محمدعلی وطنی به سمت رئیس هیئت مدیره، میرعلی یاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی قانع عبادی استاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۲۷۱۲۱۷۲۴۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798566
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیدمرتضی نیرومند اسکویی به کدملی ۱۳۷۸۲۵۰۵۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره یوسف سلامی به شماره ملی ۲۹۷۰۳۴۶۳۸۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. آقای سیدمصطفی میرنقی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۹۹۵۳۲ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. ش۹۵۰۲۲۷۵۷۱۷۳۳۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ش۹۵۰۳۳۰۸۵۷۷۴۸۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015031
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سلامی به کدملی ۲۹۷۰۳۴۶۳۸۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمد نصیری به کدملی ۵۶۷۹۵۲۹۵۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید یاریگر به کدملی ۱۳۷۳۶۹۶۶۰۵ به نمایندگی از شرکت نفت وگاز به شماره ثبت ۳۱۹۳۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره روح ا.. زحمتکش به کدملی ۲۵۳۹۴۵۹۴۵۵ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض شد. نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف وسیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت واستراتژی و برنامه ۵ ساله وخط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب درهیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی ودرخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید وفروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویرو علائم تجاری. طرح اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر گونه دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهر یک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایرمراجع مربوطه به منظور دفاع ازحقوق شرکت ازآغاز تا اتمام، بصورت انتخاب ویا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولوکرارا. تهیه و تنظیم وارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءرئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. وضمنا کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۶۲۱۸۵۲۸۱۹۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429917
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. سازمان اقتصادی کوثر - نهاد بنیاد شهید و امورایثارگران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ وشرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ وشرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ و شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت ۳۱۹۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۵۵۹۴۳۹۶۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486083
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی ۲۹۷۰۳۴۶۳۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی ۵۶۷۹۵۲۹۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نفت و گاز به شماره ثبت ۳۱۹۳۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی ۱۳۷۳۶۹۶۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره. گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی آقای روح ا … زحمتکش به شماره ملی ۲۵۳۹۴۵۹۴۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره. محمود دربندی به کد ملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ضمنا" کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. ش۹۶۰۴۰۴۶۰۱۷۱۴۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661275
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۲ به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا تبصره‌های ۱ و ۲ ماده مذکور کماکان به قوت خود باقیست. ماده ۱۲ طرق افزایش سرمایه: سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید اعم از ادغام با سایر اشخاص حقوقی و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت. تبدیل اوراق قرضه و یا مشارکت به سهام. ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت. ماده ۳۸ به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا تبصره ماده مذکور کماکان به قوت خود باقیست. ماده ۳۸ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انحلال شرکت یا انتشار اوراق قرضه یا مشارکت و همچنین ادغام شرکت با سایر اشخاص حقوقی یا ادغام شرکت در سایر اشخاص حقوقی منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. ماده ۵۱ به شرح ذیل اصلاح گردید. هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی و با رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه بعنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند. ماده ۷۵ به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۷۵ موارد انحلال و ادغام شرکت: الف: شرکت در موارد زیر ممکن است منحل شود: در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۵ اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد. در صورت ورشکستگی. در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. ب: با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی، شرکت می‌تواند با سایر اشخاص حقوقی یا در سایر اشخاص حقوقی ادغام شود. تبصره: متعاقب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انحلال یا ادغام شرکت، مراتب باید در اداره ثبت شرکتها به تصویب برسد. ش۹۶۰۷۲۴۲۶۸۱۴۶۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346925
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی ۲۹۷۰۳۴۶۳۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۷۹۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۵۳۴۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی ۵۶۷۹۵۲۹۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت۳۱۹۳۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی ۱۳۷۳۶۹۶۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت۶۵۸۷۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی آقای سید مهرداد دست ورز به شماره ملی ۰۵۵۹۰۶۲۳۶۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره. ۶ آقای محمود دربندی به کد ملی ۰۰۳۵۱۴۷۴۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکت) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان میدان چای، روستا کندرود، چایکنار، خیابان طالقانی، جاده تهران، پلاک ۶۰۱، طبقه همکف کدپستی ۵۳۶۸۱۲۷۱۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ضمنا" کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۹۱۷۹۵۷۴۷۲۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361090
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شماره ثبت ۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه