شرکت واگن پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100651177


شماره ثبت:
18867
تعداد بازدید:
25
تأسیس:
1353/6/14
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله شهيدقندي-نيلوفر-خيابان پاكستان.-كوچه چهارم-پلاك 12-طبقه همكف- 1531634314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا مختاری 1095866
غضنفر صفاری راد 1095866
علی ادریسی 1095866
رضا عصاری 1095866
آقای جهانگیر خسروتبارر 1200501
آقای علیرضا جعفری نسب 10292145
احمدرضا زین العابدین حسین آبادی 12897182
آقای سعید یارندی 12897182
آقای حسین افاضل 12897182
جعفر نظری 13357881
آقای غلامرضا محمدی 13461745
آقای قاسم چراغعلی خانی 13650344
آقای احمد موافقی 13681028

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1095866
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۱/۹۱ محمدحسین قنبری به ک. م۰۰۴۷۶۷۳۱۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مختاری به ک. م۰۰۵۱۴۲۱۵۴۲ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به ش. م۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی ادریسی به ک. م۱۵۸۱۲۷۵۳۲۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به ش. م۱۰۲۶۰۵۷۶۵۵۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و غضنفر صفاری راد به ک. م۱۶۳۹۷۸۴۸۸۸ بنمایندگی از شرکت صنعت و تولیدی دیزل سنگین ایران به ش. م۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا عصاری به ک. م۱۲۲۹۶۴۵۰۹۸ به نمایندگی از شرکت تولید برق سبز بینالود به ش. م۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اسناد بهادار و سایر اسناد تعهدآور و قراردادها کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به استثناء قراردادها که به امضاء مدیرعامل خواهد بود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره در ماده۵۳ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۵۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200501
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای جهانگیر خسروتبارر به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۵۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ تعیین گردیدند. پ۱۷۱۷۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200502
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۵ ریال به ۶۱۳/۳۲۵/۷۵۶/۹۱۲/۲ ریال از محل تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت ۶۱۳/۳۲۵/۷۵۶/۹۱۲/۲ ریال منقسم به تعداد ۰۸۱/۱۸۹/۷۲۸ سهم ۰۰۰/۴ ریالی که تماما پرداخت شده است. پ۱۷۱۷۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200506
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر کوچه پژوهشگاه پلاک ۱۳ کدپستی ۱۵۱۴۶۳۸۳۱۱ تغییر یافت و هیات مدیره به آقای محمدرضا مختاری مدیرعامل تفویض اختیار نمود تا مصوبات کمیسیون معاملات تا مبلغ پنج میلیارد ریال را تنفیذ و تایید نماید. پ۱۷۱۷۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828562
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ بابک احمدی ناقدی بجای غلامرضا رزازی جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در ۳ صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031440
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۸۹ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ساخت مونتاژ تعمیر و نگهداری خرید و فروش انواع مختلف خودروی ریلی اعم از لوکوموتیو واگن باری و واگن مسافری واگن مخصوص مترو تجهیزات صنعتی و پلهای تلسکوپی قطعات اصلی و یدکی و متفرعات آنها و طراحی و اجرای طرح‌های صنعتی و احداث خطوط ریلی و بطور کلی تصدی به هر نوع فعالیت مجاز صنعتی و بازرگانی و فعالیتهای پیمانکاری عمومی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، شرکت میتواند تمام یا قسمتی از فعالیتهای فوق را با مشارکت شخصی یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی انجام دهد. مشارکت در انجام فعالیتهای فوق با اشخاص خارجی مستلزم اخذ مصوبه هیات مدیره میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292145
آگهی تصمیمات شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی مورخ ۱۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری نسب به کد ملی ۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ و شرکت تولید برق سبز بینالود به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ و شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ و شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۶۵۵۹ و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568194
آگهی تصمیمات در شرکت واگن پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۱۲/۸۸ عبدالرضا نادری افوشته به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور عرب یارمحمدی به نمایندگی از راه آهن جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رزازی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسن اسماعیلی محسن آبادی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و بابک احمدی ناقدی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات باستثناء قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990828
آگهی تصمیمات در شرکت واگن پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۸۸ بابک احمدی ناقدی بجای مجید شایسته بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897182
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمدرضا زین العابدین حسین آبادی کدملی ۱۲۸۸۷۵۷۸۲۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷بعنوان رئیس هیأت مدیره. - آقای محمدرضا مختاری کدملی ۰۰۵۱۴۲۱۵۴۲ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. - آقای غضنفر صفاری راد کدملی ۱۶۳۹۷۸۴۸۸۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۶۵۵۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. - آقای حسین افاضل کدملی ۱۲۱۹۳۳۸۹۵۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای سعید یارندی به کدملی ۰۰۴۳۳۴۸۱۶۵ به نمایندگی از شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۱۵۵۳۳۳۳۸۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357881
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر نظری کدملی ۲۲۴۹۶۵۶۳۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۲۲۴۴۱۹۶۹۷۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461745
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک. م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۱۷۶۴۱۷۸۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634704
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک هشت به کدپستی ۱۵۸۷۶۷۴۱۱۳ می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۰۸۹۲۱۱۸۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650344
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاسم چراغعلی خانی به کدملی ۰۰۵۱۷۱۲۳۲۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید پ۹۶۰۷۱۸۹۸۶۵۳۹۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681028
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد موافقی به کدملی ۴۹۹۹۴۳۶۲۳۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ بعنوان رئیس هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۸۰۷۳۷۶۴۳۰۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978747
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۲۶۸۹۹۳۴۲۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه