شرکت پلی اکریل ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100649604


شماره ثبت:
4500
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1353/5/23
آدرس:
اصفهان-45 كيلومتري جاده اصفهان-مباركه - محل كارخانه 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمیدرضا صدیقی مقدم 1669362
آقای محمود فضیلی نژاد 1669362
سپهر جعفری طرئی 1669362
عباسعلی پورسیدی 13083105
محمدتقی یوسف نژاد امیرکلائی 13083105
رضا ولوجردی 13083105
آقای نادر خواجه نصیری 13083105
آقای محمد عقیلی 13083105
آقای محمدجواد پورسیدی 13233350
مظفر محمدی 13685543
آقای مهرداد ضیغمی 13685543
آقای عزیزاله رضازاده فلاح پور 13685543

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1669362
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رضا صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۲۴۵۳۸۵ بجای آقای بیوک علیمراد لو به نمایندگی شرکت کنز اینوستمنت و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملی۰۰۷۲۵۳۰۵۷۱ بجای آقای عبدالمجید کتانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ به سمت رییس هیات مدیره و عباس امیری بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب شدند ودر سمت سایر اعضا و حق امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده است. ش۹۳۰۷۲۸۵۹۲۳۹۶۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901156
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۱۲۴ اصفهان و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت ۳۰۴۱۳ اصفهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین مؤسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۰۴۲۰۳۵۸۵۶۷۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083105
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ رضا ولوجردی کدملی ۰۰۳۴۸۹۷۶۸۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی پورسیدی کدملی ۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر خواجه نصیری کدملی ۲۹۹۱۲۸۲۷۳۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و محمدتقی یوسف نژاد امیرکلائی کدملی ۲۰۶۰۵۶۹۱۱۷ به نمایندگی از شرکت کنزاینوستمنت به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۹۳۰ و محمد عقیلی کدملی ۳۴۸۹۴۵۶۸۳۱ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و عباسعلی پورسیدی دارنده کدملی۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰ بعنوان مدیرعامل تاپایان دوره تصدی هیئت مدیره تاتاریخ۳۰/۱/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا امضا متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۲۸۹۹۷۴۷۵۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233350
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد پورسیدی به کدملی ۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد عقیلی گردید. در حق امضای اوراق و سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۱۰۱۲۵۷۲۳۶۸۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308010
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ ونامه شماره ۱۰۷/۳۱۷۳۸۵ , ۹۵۹ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۹۱۰۸۱۹۶۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۷۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰ ریال از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های و صدور سهام جدید شرکت افزایش یافت. ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۳۵۷۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که به تعداد ۳۵۷۰۹۷۹۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده منقسم گردیده است. ش۹۵۱۱۲۵۳۴۹۷۵۱۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664483
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی تلفیقی شرکت شامل ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲، شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰، شرکت کنزاینوستمنت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۴۹۳۰ و شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۵۳۸۵۸۰۷۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685543
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ آقای رضا ولوجردی به کدملی ۰۰۳۴۸۹۷۶۸۲ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدجواد پورسیدی به کدملی ۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ضیغمی به کدملی ۰۵۳۳۰۹۷۹۴۰ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) و آقای مظفر محمدی به کدملی ۲۹۴۹۵۳۰۲۷۳ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) و آقای عزیزاله رضا زاده فلاح پور به کدملی ۲۹۹۲۳۶۶۶۹۲ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت (سهامی خاص) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۸۰۹۱۸۵۶۷۰۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه