شرکت کشت و دامداری فکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100648962


شماره ثبت:
1374
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1353/5/15
آدرس:
اصفهان - كيلومتر 16 جاده شيراز - بعداز مسجد الكعبه - جاده اختصاصي فكا 8169184111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان 648822
آقای علیرضا نیک نشان 1104948
آقای شهریار دیلم صالحی 1571606
آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی 10510053

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648822
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کدملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ و کدپستی ۸۱۶۳۸۶۷۱۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۱۸۲۷ به نمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۸۵۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ و کدپستی ۸۱۷۵۸۴۴۴۴۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ و کدپستی ۱۵۵۱۸۱۹۳۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال۱۳۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۲۶۷۵۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104948
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲ و ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت کشاورزی و دامداری ملارد شیر سهامی خاص بجای شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۱ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کد ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ و کدپستی ۸۱۶۳۸۶۷۱۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۱۱۱ بنمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۸۵۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ بنمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان با کد ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ و کدپستی ۸۱۷۵۸۴۴۴۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارت مدیرعامل طبقه آیین نامه مصوب جلسه ۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ تصویب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ و کدپستی ۱۵۵۱۸۱۹۳۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۲۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۳۴۵۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348487
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ ماده سی اساسنامه بدین نحو اصلاح شد، ماده ۳۰ اصلاحی: مجمع عمومی عادی شرکت سالی یک بار حداکثر تا پایان خرداد ماه برای تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت جلسات دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحساب‌های مالی تشکیل گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۸۳۰۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571606
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۱۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۱۳۰۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571608
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۱۱۱ به نمایندگی آقای سیدکوروش هاشمی گل سفیدی به شماره ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به شماره ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تغییرات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۱۳۱۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510053
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام داری فکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۷۱۵۹ بنمایندگی جمشید جلال نژاد حلاجیان بشماره ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ و کدپستی ۸۱۷۵۸۴۴۴۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۲۳۳ بنمایندگی علیرضا نیک نشان بشماره ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ و کدپستی ۸۱۶۳۸۶۷۱۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۰ بنمایندگی سید کوروش هاشمی گلسفیدی بشماره ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۸۵۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل طبق آیین نامه مصوب جلسه ۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ مجددا تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713034
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش۹۴۱۲۲۵۲۷۰۱۰۷۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929553
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۰۴۸۶۴۶۰۷۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929554
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ به نمایندگی علیرضا نیک نشان به کدملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کدملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ به نمایندگی سیدکورش هاشمی گل سفیدی به کدملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تغییرات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل طبق آیین نامه مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید.. ش۹۵۰۵۰۴۱۳۵۸۶۰۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593263
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۱۳۶۲۶۹۰۴۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343273
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۱۲۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت کشت و دامداری فکا سهامی عام به شماره ثبت۱۳۷۴ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده‌های حیوانی و پروتئین گیاهی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت ورود هر نوع دام، تولید، فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل (شیر، فرآورده‌های لبنی، ژله خوراکی، فرآورده‌های ژنتیکی، دوغ یا ماست گازدار، خام (مواد لبنی)، کره، پنیر، پنیر مایه، ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزی، قوام دهنده لبنیات، شیر طعم دار، نوشیدنی بر پایه لبنیات، ژله بر پایه لبنیات، دوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر کره حیوانی و گیاهی، کشک، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، ماست سبزیجات و میوه جات، شیر خشک صنعتی، بستنی، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی)، تبلیغات و فروش، بسته بندی کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می‌باشد، مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت‌های مزبور با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی شرکت فکا و شرکت فاقد شعب می‌باشد. کدپستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ مدت شرکت: مدت شرکت نا محدود می‌باشد. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رییس، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شماره ثبت۲۱۷۱۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی جمشید جلیل نژاد حلاجیان فرزند علی به شماره شناسنامه۳۶۱ وکدملی۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ بسمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل وشرکت گلدشت نمونه اصفهان به شماره ثبت۱۶۲۳۳ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ به نمایندگی علیرضا نیک نشان فرزندمرتضی به شماره شناسنامه۱۷۰۱ و کدملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ بسمترییس هیات مدیره وشرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شماره ثبت۲۹۴۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ به نمایندگی نیما صادقی بروجن فرزندسیروس به شماره شناسنامه۱۴۳۶ و کدملی ۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به نمایندگی احمد گودرزی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۱۴۵۶ وکدملی ۵۵۷۹۴۴۸۶۶۱ به سمت عضو هیات مدیره وکارگزاری رسمی بیمه تامین آینده به شماره ثبت۳۳۰۷۱۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ به نمایندگی علی قلی زاده آزاد فرزندعباس به شماره شناسنامه ۱۲ وکدملی ۱۵۳۳۰۶۵۱۲۸ بسمت عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قایم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصویب میزان تقسیم سود طبق ماده ۱۸ اساسنامه از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد و طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود و طبق ماده ۵۳ اساسنامه در صورت انحلال شرکت تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت طبق یادداشت‌های شماره ۱۲ لغایت ۱۷ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۹۲۲۶۸ میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی طبق یادداشت شماره ۳۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۳۷۴ میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۳۲۸۹۷۷۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه