آونگان

شرکت آونگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100647427
تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) خيابان سوم پلاك 20 1111111111
5
افراد
2
آگهی‌ها
19280
شماره ثبت
1353/5/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9820525
آگهی تغییرات شرکت آونگان سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۴۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ حمیدرضا جعفری کدملی ۳۹۳۳۰۷۸۱۱۳ به جای حسین محمدی کدملی ۰۰۶۰۷۸۱۳۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بین المللی نیرو صنعت زاگرس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علی کرامت هروی خواه کدملی ۰۰۶۰۷۸۱۳۶۱ به جای علیرضا جوادی کدملی ۰۰۶۴۲۷۷۵۶۹ به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی نیرو صنعت زاگرس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۶۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعباس جعفری کدملی ۳۹۳۰۵۵۵۹۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری نیرو صنعت زاگرس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۹۱۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی زنده گل علی آبادی کدملی ۴۹۱۰۳۷۲۰۴۰ به نمایندگی از شرکت تولید سیم نیرو صنعت زاگرس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۳۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و مکاتبات با امضای غلامعباس جعفری مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هم چنین هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004743
آگهی تصمیمات شرکت آونگان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: میلاد ساریخانی بسمت بازرس اصلی و مهران ساریخانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی جعفری و شرکت تولید سیم نیرو صنعت زاگرس به نمایندگی علی زنده گل علی آبادی و شرکت گروه سرمایه گذاری نیرو صنعت زاگرس به نمایندگی غلامعباس جعفری و شرکت فنی و مهندسی نیرو صنعت زاگرس به نمایندگی علیرضا جوادی و شرکت بازرگانی بین المللی نیرو صنعت زاگرس به نمایندگی حسین محمدی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ مجتبی جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و گروه سرمایه گذاری نیرو صنعت زاگرس به نمایندگی غلامعباس جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس جعفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات با امضاء غلامعباس جعفری مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک