شرکت آلومینیوم پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100645288


شماره ثبت:
19170
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1353/4/18
آدرس:
تهران خيابان افريقا كوي اناهيتا پلاك 2 طبقه ششم 1917643367

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوالفضل هاشمی نیا 724974
محسن صفا 724974
آقای نوذر عابدزاده 1086676
محمدرضا شیروان فرد 1150304
خانم فریده شیرازی 1150368
اصغر طهوری 9685872
نیما خواجه مهمدی 10154810
حسنعلی رضایی مقدم 10154810
مهدی شاملی حاجی آبادی 10154810
علی الهوئی 11020204
ابوالفضل گلیجانی مقدم 13584813
هوشنگ گودرزی 13584813

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 724974
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عامبه شماره ثبت۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ به نمایندگی حسنعلی رضایی مقدم به کدملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ شرکت ماشین کشاورز آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۲۶۲ به نمایندگی ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ شرکت سرمایه گذاری ارین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی مهدی شاملی حاجی آبادی به کدملی ۲۰۹۲۲۰۴۸۳۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محسن صفا به کدملی ۴۵۶۹۵۲۰۶۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ نیما خواجه مهمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صفا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موارد بندهای ۱ تا ۹ به شرح مندرج در صورتجلسه از اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۷۸۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926725
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۸/۹۱ علی الهوئی به کدملی۴۸۹۹۶۴۳۴۸۹ به جای محسن صفا به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۲۷۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086676
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نوذر عابدزاده به کدملی ۱۸۸۱۰۵۴۳۱۴ به جای مهدی شاملی حاجی آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران خ آفریقا کوی آناهیتا پلاک ۲ طبقه ششم کدپستی ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷ منتقل گردید. پ۱۶۶۰۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150304
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا شیروانی فرد ش. م ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ بجای آقای ابوالفضل هاشمی نیا به نمایندگی شرکت ماشین کشاورز آرین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۹۱۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150368
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی ش. م ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۱۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613014
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم دارای شناسه ملی، شرکت ماشین کشاورز آرین، شرکت آرین قشم، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۳۹۶۴۵۸۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613015
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حسنعلی رضایی مقدم دارای ک. م ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲به نمایندگی از شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰و محمدرضا شیروانی فرد دارای ک. م ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ به نمایندگی از شرکت ماشین کشاورز آرین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۲۶۲و رسول احمدیانی دارای ک. م ۰۰۴۶۲۵۵۷۲۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرین قشم دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴و داود همتی دارای ک. م ۵۲۰۹۴۴۳۲۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷و محمد کلانتری دارای ک. م ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ضمنا آقای حسنعلی رضایی مقدم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول احمدیانی بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال تعیین وحق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا موارد بندهای ۱ تا ۹ ذیل از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وتصویب آئیننامه‌های داخلی شرکت (بجز آئیننامه معاملات شرکت که در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد) واتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران وتصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بصورت جمعی آن در اختیار هیئت مدیره خواهد بودو دریافت مطالبات و دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره) وانعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات و تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضرواقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی. پ۹۳۰۶۲۳۹۱۱۶۵۱۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678937
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی الهویی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۴۳۴۸۹، به عنوان نماینده سازمان بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نوذر عابدزاده به شماره ملی ۱۸۸۱۰۵۴۳۱۴، به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور آقای حسنعلی رضایی مقدم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی الهویی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. موارد بندهای ۱ تا ۹ ذیل از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئیننامه‌های داخلی شرکت (بجز آئیننامه معاملات شرکت که در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد). اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بصورت جمعی در اختیار هیئت مدیره خواهد بود. دریافت مطالبات و دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره). انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۵۱۲۰۸۵۹۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685872
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154810
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ به نمایندگی حسنعلی رضایی مقدم به کدملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ شرکت ماشین کشاورز آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۲۶۲ به نمایندگی ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ شرکت سرمایه گذاری ارین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی مهدی شاملی حاجی آبادی به کدملی ۲۰۹۲۲۰۴۸۳۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محسن صفا به کدملی ۴۵۶۹۵۲۰۶۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ نیما خواجه مهمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صفا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موارد بندهای ۱ تا ۹ به شرح مندرج در صورتجلسه از اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953126
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محسن صفا به ش ملی۴۵۶۹۵۲۰۶۰۱ و به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و بجای مجید هاتف وحید و مهدی شاملی حاجی آبادی به ش ملی ۲۰۹۲۲۰۴۸۳۱ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و بجای سید مصطفی قاسمی و به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020204
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۸/۹۱ علی الهوئی به کدملی۴۸۹۹۶۴۳۴۸۹ به جای محسن صفا به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113338
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

بموجب نامه‌های شماره ۱۵۴۰/۱۲۰۱۵/۹۰۰۰ مورخه ۳۱/۵/۱۳۹۵ و ۱۵۴۰/۱۷۱۸۵/۹۰۰۰ مورخه ۲۵/۷/۱۳۹۵ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۰۵۴۳ مورخه ۲۴/۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شرکت فوق ورشکسته و منحل اعلام و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۶۴۳۳۷۰۰۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361912
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۱۵۴۰/۱۲۰۱۵/۹۰۰۰ مورخه ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نسبت به صدور آگهی رسمی با شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۳۹۶۴ مورخه ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ اقدام گردیده است لذا بنا بر درخواست مجدد مرجع مذکور طی شماره‌های ۱۵۴۰/۳۲۲۳۱/۹۰۰۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۵۴۰/۳۰۰۸۱/۹۰۰۰ مورخه ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۵۴۰/۱۷۱۸۵/۹۰۰۰ مورخه۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و با حفظ محتویات آگهی صادره فوق الذکر وضعیت شرکت از ورشکستگی و انحلال به وضعیت ورشکستگی اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۲۲۵۸۷۹۸۹۸۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584813
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد نامه‌های شماره ۱۵۴۰/۱۰۱۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ و ۱۵۴۰/۱۲۳۳۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، هوشنگ گودرزی با شماره ملی ۴۱۷۰۰۵۱۸۴۱ و علی الهوئی با شماره ملی ۴۸۹۹۶۴۳۴۸۹ و ابوالفضل گلیجانی مقدم با شماره ملی ۲۲۱۸۵۱۸۴۸۱ به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت برای امضای اسناد تعهدآور و حسابهای بانکی شرکت معرفی شدند. پ۹۶۰۶۰۷۲۷۹۵۲۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996026
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۲۸۸

به استناد نامه شماره ۱۵۴۰/۳۱۳۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تا اطلاع ثانوی کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از صاحبان مجاز و مهر برجسته شرکت در حال تصفیه معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۳۵۳۱۴۵۳۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه