بیمه دانا

شرکت بیمه دانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100641966
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-گاندي-خيابان گاندي جنوبي-خيابان پانزدهم-پلاك 2-طبقه نهم- 1517895633
12
افراد
20
آگهی‌ها
19003
شماره ثبت
1353/3/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 972481
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دانا سهامی عام شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ هادی اویارحسین به ش ملی ۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ و عباس جبل عاملی به ش ملی ۰۰۴۲۲۹۸۳۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم کاردگر به ش ملی ۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰ و علی تقوی به ش ملی ۲۷۰۸۶۶۹۱۳۳ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدکمال الدین رضوی به ش ملی ۰۰۴۷۵۲۴۱۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۲۲۲ و اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. عبدالحسین پهلوان به ش ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت یک سال تعیین گردیدند. متعاقبا پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ مهدی فلاح به ش ملی ۴۹۸۹۲۳۹۰۶۷ به جای هادی اویارحسین به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان و ابراهیم کاردگر به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و هیئت مدیره اختیارات خود در ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا اشخاصی که از طرف ایشان تعیین می‌شوند امضاء میگردد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۹۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156790
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های (اطلاعات) (دنیای اقتصاد) به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۴۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156794
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۴/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۵/۱۰۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۴/۰۲۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۷۴/۰۲۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۶۹۴۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298315
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق به کدملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵ بجای آقای ابراهیم کاردگر به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی برای باقی مانده مدت تصدی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. برخی از وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۱۷۶۱۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405359
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۷۴۷۴/۶۰۲/۹۳مورخ ۲۰/۷/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۲۰۲۷۲۹۳۸به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۱۱۰۴۱۸۷۵۲۶۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405362
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ پ۹۳۱۱۰۴۵۲۸۵۷۷۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405365
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق فرزندمحمدعلی با شناسه ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵ برای مدت باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید قسمتی ازوظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمات وبازنشستگی ومستمری ووراث آنان بارعایت مقررات ودرحدود مصوبات پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی افتتاح حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز وانسداد حسابهای شرکت دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل و سودتضمین شده کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجاری عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درموردخرید وفروش ومعاوضه اموال منقول ومعاملات مذکور درماده ۳اساسنامه استجاره واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها طرح واقامه هرگونه دعوی وشکایت اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واسترداد سند استرداد دعوی واسترداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بایا بدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل تعیین مصدق کارشناس واقرار خواه وماهیت دعوی خواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب ثالث ووردثالث ودعوی متقابل ودفاع از دعاوی مذکور تامینمدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذوجوه تودیعی چه درادارت ودوایر ثبت اسناد باحق تفویض موارد موصوف کلا یاجزعا به مدیریاکارکنان دفتر حقوقی وقراردادها تنظیم خلاصه صورت دارائی وبدهی‌های شرکت هر۶ماه یک بار وارائه ان به هیات مدیره شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وتنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وسودوزیان شرکت طبق نمونه‌ای که ازطرف بیمه مرکزی ایران اعلام می‌شود ومطابق ماده ۲۳۲لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت وارائه آن به هیات مدیره جهت درج ان درروزنامه کثیرالانتشار شرکت ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورتهای مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران پ۹۳۱۱۰۴۷۰۶۸۲۰۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405378
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جبل عاملی به کد ملی ۰۰۴۲۲۹۸۳۸۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ آقای بیژن صادق با کد ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ آقای مهدی فلاح با کد ملی ۴۹۸۹۲۳۹۰۶۷بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ آقای سیدمجتبی عطری با کد ملی ۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ آقای سعیدشیرزادی با کد ملی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۲۲۲برای باقی مانده دوره تصدی در هیئت مدیره بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند و آقای عباس جبل عاملی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۸۳۸۵به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای بیژن صادق به شماره ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره عضویت هیات مدیره تاتاریخ ۲۱/۱۲/۹۴انتخاب شدند و آقای عبدالحسین پهلوان به شماره ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸برای مدت یکسال به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۳۱۱۰۴۳۵۵۲۳۷۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413278
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۷۴۷۴/۶۰۲/۹۳مورخ ۲۰/۷/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۲۰۲۷۲۹۳۸به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۱۱۰۴۱۸۷۵۲۶۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413280
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ پ۹۳۱۱۰۴۵۲۸۵۷۷۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413283
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق فرزندمحمدعلی با شناسه ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵ برای مدت باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید قسمتی ازوظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمات وبازنشستگی ومستمری ووراث آنان بارعایت مقررات ودرحدود مصوبات پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی افتتاح حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز وانسداد حسابهای شرکت دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل و سودتضمین شده کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجاری عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درموردخرید وفروش ومعاوضه اموال منقول ومعاملات مذکور درماده ۳اساسنامه استجاره واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها طرح واقامه هرگونه دعوی وشکایت اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واسترداد سند استرداد دعوی واسترداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بایا بدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل تعیین مصدق کارشناس واقرار خواه وماهیت دعوی خواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب ثالث ووردثالث ودعوی متقابل ودفاع از دعاوی مذکور تامینمدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذوجوه تودیعی چه درادارت ودوایر ثبت اسناد باحق تفویض موارد موصوف کلا یاجزعا به مدیریاکارکنان دفتر حقوقی وقراردادها تنظیم خلاصه صورت دارائی وبدهی‌های شرکت هر۶ماه یک بار وارائه ان به هیات مدیره شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وتنظیم خلاصه صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی و همچنین ترازنامه وحساب عملکرد وسودوزیان شرکت طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام می‌شود ومطابق ماده ۲۳۲لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت وارائه آن به هیات مدیره جهت درج ان درروزنامه کثیرالانتشار شرکت ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورتهای مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران پ۹۳۱۱۰۴۷۰۶۸۲۰۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413286
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۳۹۹۶۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۳/۸/۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جبل عاملی به کد ملی ۰۰۴۲۲۹۸۳۸۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ آقای بیژن صادق با کد ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ آقای مهدی فلاح با کد ملی ۴۹۸۹۲۳۹۰۶۷بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰ آقای سیدمجتبی عطری با کد ملی ۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ آقای سعیدشیرزادی با کد ملی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۲۲۲برای باقی مانده دوره تصدی در هیئت مدیره بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند و آقای عباس جبل عاملی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۸۳۸۵به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای بیژن صادق به شماره ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره عضویت هیات مدیره تاتاریخ ۲۱/۱۲/۹۴انتخاب شدند و آقای عبدالحسین پهلوان به شماره ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸ برای مدت یکسال به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۳۱۱۰۴۳۵۵۲۳۷۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303282
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۶۹۳۴/۶۰۲/۹۵ مورخه ۲۸/۷/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شماره ثبت۱۱۴۵۵ و ش ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شماره ثبت۸۱۵۱ و ش ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ثبت۲۲۷۳ و ش ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ شرکت سرمایه گزاری داروئی تامین به شماره ثبت۲۲۰۸۹۸ و ش ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گزاری هامون شمال به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و ش ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بسمت اعضا اصلی و صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ و ش ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گزاری آتیه صبا به شماره ثبت۲۷۲۷۱۸ و ش ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۵۱۱۲۳۳۹۷۱۷۶۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476454
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۹۴۰/۶۰۲/۹۶ مورخه ۷/۳/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جعفری شماره ملی ۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن صادق به شماره ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به عنوان نایب هیئت مدیره و بیژن صادق به شماره ملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۲۸۳۴۱۶۴۲۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492758
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۷۲۱۴مورخ ۲۸/۳/۹۶آقای اسماعیل مهدوی نیا با کدملی ۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به ش م ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ آقای سید مجتبی عطری باکدملی ۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ آقای سعید شیرزادی باکدملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به ش م ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدندکه از قلم افتاده وبدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۶۰۴۱۱۲۲۳۴۸۸۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506663
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ومجوز ۳۰۲۱۶/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهور اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل تراز نامه وحساب سود وزیان ۱۳۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید روزنامه کثیرالانتشار (دنیای اقتصاد) جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد پ۹۶۰۴۱۹۳۷۶۴۹۴۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515468
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز۴۱۲۵۷/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن صادق باکدملی ۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه و شرایط استخدام معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیئت مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و انسداد حسابهای شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرحات صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی استرداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق کارشناس اشخاص و اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ وجوه تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد با حق تفویض موارد موصوف کلا یا جرئا به مدیر یا کارکنان دفتر حقوقی و قراردادها تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر ۶ ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب علکرد و تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق نمونه‌ای از طرف بیمه مرکزی ایران اعلام میشود و مطابق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت درج آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ایران پ۹۶۰۴۲۵۳۳۶۹۵۰۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602653
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۳۰۹۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۰۲۰۶۳۹۹۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863246
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۶۱۸۷/۶۰۲/۹۶ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - گاندی - خیابان گاندی جنوبی - خیابان پانزدهم - پلاک ۲ طبقه نهم کدپستی ۱۵۱۷۸۹۵۶۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۱۸۹۴۹۲۴۲۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233095
آگهی تغییرات شرکت بیمه دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۹۰۵/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۴۸۷۴۶۱۳۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک