شرکت سیمرغ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100640089


شماره ثبت:
18904
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1353/3/7
آدرس:
تهران خيابان آفريقا نبش گلفام پ209 1915673438

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود شیخ زین الدین 604193
علیرضا کریمی وثیق 604193
, سعید نخستین 604193
آقای داورماهی کار 1056001
اسفندیار استکی الیوند 1056001
سمیرامیس رهبر 13181777
فرخ کوچکی گل افزانی 13400724
محمدرضا مروارید 13992203
بیژن صفوی 13992203
آقای سید معروف صمدی 13992203
علی تقوی فر 13992203

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604193
آگهی تصمیمات شرکت شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بنمایندگی داورماهیکار به کدملی ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ بنمایندگی علیرضا کریمی وثیق به کدملی ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ بنمایندگی محمود شیخ زین الدین به کدملی ۰۰۴۳۴۷۰۴۸۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ بنمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به کدملی ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بنمایندگی سعید نخستین به کدملی ۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷۲/۹۱ داود ماهیکار بسمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر خارج از اعضا به کدملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۴۵۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691255
آگهی تصمیمات شرکت سمیرغ سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۸۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055983
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهام عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۶/۸/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۴۶۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056001
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به ش م ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ به نمایندگی داور ماهیکار به ک م ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به ش م ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ به نمایندگی محمد شیخ زین الدین به ک. م ۰۰۴۳۴۷۰۴۸۳ و شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز به ش م ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی علیرضا کریمی وثیق به ک م ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ و بانک ملی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به ک م ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به ک م ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ داور ماهیکار به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر به ک م ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۴۶۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200715
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پیشین گردید. پ۱۷۱۷۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257633
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۲۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492773
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۴۰۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581899
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۱۲۷۸۹۹۶۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438847
آگهی تصمیمات شرکت شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بنمایندگی داورماهیکار به کدملی ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ بنمایندگی علیرضا کریمی وثیق به کدملی ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ بنمایندگی محمود شیخ زین الدین به کدملی ۰۰۴۳۴۷۰۴۸۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ بنمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به کدملی ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بنمایندگی سعید نخستین به کدملی ۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷۲/۹۱ داود ماهیکار بسمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر خارج از اعضا به کدملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533936
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۵/۸۸ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602748
آگهی تصمیمات در شرکت سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۴/۸۹ نوع شرکت از سهامی خاص به نوع سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب گردید و مراتب تبدیل شرکت و اعلام تبدیل آن عبارت گردید از نامه شرکت به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و با موضوع فعالیت انجام هرگونه فعالیتهای کشاورزی از قبیل زراعت، باغداری، دامپروری، مرغداری، جوجه کشی، تولید مرغ مادر، تخم مرغ، تبدیل و جور کردن، بوجاری و بسته بندی محصولات کشاورزی تبدیل محصول فرعی دام واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و دامی ورود و نصب ماشین آلات و ادوات مورد نیاز مجتمع و ورود و نصب ماشین آلات جهت تهیه دان و خوراک دام، ورود و نصب ماشین آلات مربوط به آن سرانجام ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی و خرید و فروش مواداولیه دان و داروهای دامی در ادامه با فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها اعم از کشاورزی، تولید، بازرگانی، صنعتی و ارائه خدمات آموزشی تخصصی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت برای پرسنل شرکت و هر نوع فعالیت مجاز دیگر به ویژه با شرکتهایی که بنحوی با موضوع شرکت رابطه داشته باشد و اخذ نمایندگی شرکتها و موسساتی که بنحوی مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. نشانی شرکت به نشانی تهران خیابان آفریقا نبش گلفام پلاک۲۰۹ کدپستی۱۹۱۵۶۷۳۴۲۸ میباشد. مدت شرکت از زمان تاسیس برای مدت نامحدود است و سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال (یکصد میلیارد ریال) منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ (یکصد میلیون سهم) ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده میباشد شرکت فاقد سهام ممتازه است. نام و هویت کامل مدیرعامل عبارت است از آقای علی تقوی فر فرزند عزت به شماره شناسنامه۸۴۰۳۸ به شماره ملی۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ صادره از اردبیل متولد۱۳۳۵ به عنوان مدیرعامل و اسامی و هویت اعضاء هیئت مدیره عبارتند از بانک کشاورزی به شماره ثبت۳۷۵۹۶ با نمایندگی آقای داور ماهیکار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه۲۳۳۴ و شماره ملی۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ صادره از اردبیل متولد۱۳۴۴ و شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به شماره ثبت۲۰۰۶۸۲ با نمایندگی آقای محمدحسن بیات فرزند محمد به شماره شناسنامه۴۶ به شماره ملی۳۹۷۹۱۹۳۰۴۷ صادره از تویسرکان متولد۱۳۳۵ بانک تجارت به شماره ثبت۳۸۰۲۷ با نمایندگی آقای فریدون مختاری فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه۵۳۳۸ به شماره ملی۰۰۴۶۶۲۰۵۸۳ صادره از تهران متولد۱۳۴۲ شرکت خدمات ارزی صرافی مهر به شماره ثبت۲۳۷۳۵۶ با نمایندگی آقای مجتبی مومن صفائی فرزند رضا به شماره شناسنامه۲۵۳ به شماره ملی۳۹۳۲۵۶۲۸۱۱ صادره از ملایر متولد۱۳۴۰ و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شماره ثبت۳۱۸۴۳۷ با نمایندگی آقای فرخ کوچکی گل افزانی فرزند احمد به شماره شناسنامه۵۹۴۷ و شماره ملی۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ صادره از تهران متولد۱۳۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرایط حضور در مجامع عمومی و داشتن حق رای در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شرکت شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد و نوع سهام میتوانند صاحبان سهام شرکت شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد و نوع سهام میتوانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رای خواهند داشت و شرایط تقسیم سود و تشکیل اندوخته به شرح الف اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و رد صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. ب سود قابل تقسیم: سود قابل تقسمی عبارت است از سود خالص سال‌های شرکت منهای زیانهای سال مال قبلی واندخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم شده سالهای قبل و مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. دیون شرکت مبلغ۱۹۳۱۹۷۲۱۹۴۲۵ ریال بوده و شرکت دیون ثالث را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه اطلاعات میباشد. و اساسنامه شرکت و ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال‌های مالی۱۳۸۶ و۱۳۸۷ در صورت تقویم دارائی‌ها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در محل مرکزی شرکت و اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران حجهت مطالعه عموم و ذینفعان موجود و اماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857325
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۸۹ داور ماهیکار به نمایندگی از بانک کشاورزی به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و مجتبی مومن صفایی به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسن بیات به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و فریدون مختاری به نمایندگی از بانک تجارت به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای۴و۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۵و۱۶ از ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929283
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند بانک کشاورزی شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و بانک تجارت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090985
آگهی تصمیمات شرکت سمیرغ سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982097
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۲۳۶۴۷۹۰۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181777
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیرامیس رهبر کد ملی ۰۰۵۴۷۰۵۲۶۶ به نمایندگی از بانک تجارت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به جای آقای سروش گل سرخی جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۹۲۰۹۱۰۸۶۶۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400724
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید معروف صمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۱۱۹۱۸۸ بجای فرخ کوچکی گل افزانی به شماره ملی ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۲۰۴۴۰۳۷۴۹۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676817
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۰۲۷۸۱۶۳۲۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992203
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داورماهی کار به شماره ملی ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ به نمایندگی ازشرکت فناوری‌های نوین کشاورز با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمعروف صمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۱۱۹۱۸۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا مروارید به شماره ملی ۴۵۰۰۶۸۳۷۹۸ به نمایندگی ازشرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تقوی فر به شماره ملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی وصرافی مهربا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بیژن صفوی به شماره ملی ۴۵۴۹۵۷۱۷۵۶ به نمایندگی ازشرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی تقوی فر به شماره ملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ خارج ازاعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته وبرات با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد پ۹۷۰۲۰۲۱۳۷۲۲۰۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049439
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی پشتیبانی مهر۷۸ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ شرکت خدمات ارزی وصرافی مهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ شرکت فناوری‌های نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ پ۹۷۰۳۰۵۲۴۹۲۴۶۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078186
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت ازتاریخ یکم دی ماه هرسال شمسی شروع شده درتاریخ سی ام آذرماه سال شمسی بعد خاتمه خواهد یافت. سال مالی جاری شرکت ازتاریخ یکم فروردین ماه هزاروسیصدونود وهفت آغاز شد و در تاریخ سی ام آذرماه سال هزارو سیصدو نود و هفت خاتمه خواهد یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۳۲۷۷۳۹۸۱۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226098
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۱۵۴۱۴۲۷۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302142
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۷سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۸۱۵۴۹۵۷۶۲۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334606
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۹۷۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرا مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ل. ا. ق. ت نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت سیمرغ ازسهامی خاص به سهامی عام شماره ثبت ۱۸۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹ نام وشماره ثبت شرکت: سیمرغ شماره ثبت ۱۸۹۰۴ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارتست از: الف: موضوع اصلی: ۱ - انجام هرگونه فعالیت‌های کشاورزی ازقبیل زراعت، باغداری، دامپروری، مرغداری، جوجه کشی، تولیدمرغ مادر، تخم مرغ ۲ - تبدیل، جورکردن، بوجاری وبسته بندی محصولات کشاورزی، تبدیل محصولات فرعی دام وکشاورزی، ۳ - واردات وصادرات تولیدات کشاورزی ب: موضوع فرعی ۱ - ورود و نصب ماشین آلات وادوات موردنیاز صنایع دام وطیور. ۲ - ورود و نصب ماشین آلات جهت تهیه دان وخوراک دام وطیور ۳ - ساخت ومونتاژ کلیه ماشین آلات وادوات کشاورزی ۴ - خریدوفروش مواداولیه دان وداروهای دامی. ۵ - سرمایه گذاری درسایرشرکتهای داخلی وخارجی اعم ازکشاورزی، تولیدی، بازرگانی، صنعتی ۶ - اخذنمایندگی شرکتهاوموسسات داخلی وخارجی که بنحوی مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشند. ۳ - نشانی قانونی شرکت وشعب آن دفترمرکزی: تهران خیابان آفریقا (نلسون ماندلا) نبش گلفام پلاک ۲۰۹ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۴۳۸ ۴ - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵ - سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۳۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام تماماپرداخت شده میباشد. ۶ - تعدادوامتیازات سهم: شرکت فاقدسهام ممتازمیباشد. ۷ - نام وهویت کامل مدیرعامل: آقای مهندس علی تقوی فر فرزند عزت به شماره شناسنامه ۸۴۰۳۸ و شماره ملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵صادره از اردبیل متولد ۲۰/۶/۱۳۳۵ ۸ - اسامی وهویت کامل اعضای هیئت مدیره: الف) آقای داور ماهی کار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۲۳۳۴ و شماره ملی ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ متولد ۶/۱۱/۱۳۴۴ صادره از اردبیل به نمایندگی از شرکت گسترش فناوری‌های نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره. ب) آقای سیدمعروف صمدی فرزند سیدتاج الدین به شماره شناسنامه ۶۷۹وشماره ملی ۳۷۳۱۱۱۹۱۸۸ متولد ۱/۱/۱۳۴۲ صادره از سنندج به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ج) آقای محمدرضا مروارید به شماره شناسنامه ۱۹۸و شماره ملی ۴۵۰۰۶۸۳۷۹۸ متولد۱۰/۴/۱۳۳۶ صادره از ایلام به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ به سمت عضوهیئت مدیره. د) آقای علی تقوی فر فرزند عزت به شماره شناسنامه ۸۴۰۳۸ و شماره ملی ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵متولد۲۰/۶/۱۳۳۵ صادره از اردبیل به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ ه) آقای بیزن صفوی فرزند رضاقلی به شماره شناسنامه ۱۲۵۹و شماره ملی ۴۵۴۹۵۷۱۷۵۶ متولد ۳۰/۶/۱۳۵۱ صادره از آبادانان به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت عضوهیئت مدیره. ۹ - شرایط حضوردرمجامع عمومی وداشتن حق رای: درکلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شرکت شخصاویاوکیل یاقائم مقام قانونی آنهاصرف نظرازتعدادونوع سهام میتوانندحضوربهمرسانند وبرای هرسهم فقط یک رای خواهند داشت. ۱۰ - شرایط تقسیم سودوتشکیل اندوخته: الف – اندوخته قانونی واختیاری: از سود خالص شرکت و پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورآنقدرادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی یک دهم از سرمایه یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود و یژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. ب: سودقابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالهای شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم شده سالهای قبل. ۱۱ - مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. تعهدات شرکت طبق بند۱ - ۳۲صورتهای مالی متن به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به مبلغ ۵۳۷۱۳۰۸۰۰۰۰ریال بوده وشرکت دیون ثالث راتضمین نکرده است. ۱۲ - روزنامه کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی‌های شرکت: روزنامه کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه اطلاعات میباشد. ۱۳ - اساسنامه شرکت و دو تراز مالی و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۹۵و۱۳۹۶و صورت تقویم دارائی‌ها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در مرکز شرکت و اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران جهت مطالعه عموم و ذینفعان آماده است. پ۹۷۰۹۰۷۱۹۰۶۱۱۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه