شرکت داروسازی کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100634702


شماره ثبت:
18631
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1353/1/31
آدرس:
تهران-ورد آورد-خيابان پنجاه و ششم(بلوار نخل)-خيابان آبان-پلاك 2-طبقه همكف 1388154311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اکبر بیات 712802
آقای سیدمحمدرضا علائی طالقانی 1086683
آقای مجید زجاجی 1086683
مرتضی آذرنوش 1250708
آقای محمد معظمی 1250708
مجید حاجی ابراهیم زرگر 1250708
آقای محمود بانکی 1250708
آقای دکتر عباس سکوت 1250708
مسعود سیدالکریمی 1707521
توحید عظیمی 9412660
آقای سید فتح اله میرمحمدمکی 9823020
آقای سینا قدوسی 9823020
کمال لطفی 10794333
سید علیرضا دبیرسیاقی 12973083
آقای محمد مهدی حقوقی 12973083
آقای سیدعلیرضا مجدجباری 12973083
سیدعلی سبحانیان 13539941
امید حجازی فرهمند 13539951

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712802
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طرح و توسعه کوثر امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و شرکت داروسازی امین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ و شرکت هلپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ و شرکت مکتاف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ و شرکت کومینزاد نیرو به کدملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ محمود بانکی به کدملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ بنمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو بسمت رئیس هیئت مدیره و سینا قدروسی به کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۸۳۷ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بنمایندگی از شرک طرح و توسعه کوثر امین و اکبر بیات به کدملی ۰۰۳۶۲۲۳۷۶۱ بنمایندگی شرکت بخش مکتاف و سید فتح اله میرمحمدمکی به کدملی ۰۰۴۱۷۵۱۳۴۵ بنمایندگی شرکت هلپاک بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086683
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی آذرنوش به کدملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به نمایندگی از شرکت کومنیزاد نیرو با شناسه ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مجید زجاجی به کدملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سینا قدوسی به کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۸۳۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی امین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به نمایندگی از شرکت طرح و توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید محمدرضا علایی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ به نمایندگی از شرکت هلپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۰۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250692
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب عملکرد و سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۸۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250695
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارات ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: «موضوعات اصلی: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات داروئی انسانی و حیوانی یا شیمیایی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید، خرید، معاوضه، واردات، صادرات، فروش، پخش، بازاریابی، تجارت بهرطریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات، اجناس، کالا، مال التجاره‌های داروئی انسانی و حیوانی و شیمیایی، آرایشی و بهداشتی از هر قبیل و محصولات بیولوژیک به استنثاء مواردی که به موجب قانون منع گردیده است. موضوعات فرعی: سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطورکلی انجام علمیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد از جمله اعطای وام همچنین مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود و اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور» پ۱۷۳۸۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250708
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کومینزاد نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ با نمایندگی آقای دکتر مرتضی آذرنوش با شماره ملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت پخش مکتاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ با نمایندگی آقای محمود بانکی با شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت هلپاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ با نمایندگی آقای محمد معظمی با شماره ملی ۱۲۱۹۳۴۵۲۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی امین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ با نمایندگی آقای دکتر عباس سکوت با شماره ملی ۰۰۳۹۲۰۶۲۶۲ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ با نمایندگی آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با شماره ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۸۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476183
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام شماره ثبت ۱۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: واردات، صادرات، بسته بندی، تولید و فروش انواع مکملهای غذایی، دارویی، و ورزشی در اشکال مختلف دارویی در اشکال مختلف دارویی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می‌باشد: موضوعات اصلی: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات داروئی انسانی و حیوانی یا شیمیایی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، صادرات، فروش، پخش، بازاریابی تجارت، به هر طریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات، اجناس، کالا، مال التجاره‌های داروئی انسانی و حیوانی و، شیمیایی، و بهداشتی از هر قبیل، محصولات بیولوژیک و انواع مکملهای غذایی، دارویی و ورزشی در اشکال مختلف دارویی به استثناء مواردی که بموجب قانون منع گردیده است. موضوعات فرعی: سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام عملیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد از جمله اعطای وام همچنین مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتها جدید و یا خرید و تعهد سهام موجود و اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. پ۱۸۳۶۰۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695246
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلااعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی ا مین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ شرکت کومینزاد نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ شرکت صنعتی جام دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰ شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ پ۹۳۰۸۲۱۶۱۰۵۳۸۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707521
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آذرنوش با شماره ملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به نمایندگی شرکت کومینزاد نیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ به عنوان عضو و رییس هیأت مدیره آقای محمود بانکی با شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۴۶۱۱ به نمایندگی شرکت مکتاف به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس سکوت با شماره ملی ۰۰۳۹۲۰۶۲۶۲ به نمایندگی شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ به عنوان عضو و نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با شماره ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به نمایندگی شرکت صنعتی جام دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر مسعود عبدالکریمی با شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵ به نمایندگی شرکت اعلاء نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۲۱۶۳۹۱۵۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412660
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای توحید عظیمی با کد ملی ۵۰۵۹۹۰۵۷۵۶ به جای آقای محمود بانکی با کدملی ۰۰۴۴۲۲۴۶۱۱ به نمایندگی از شرکت پخش مکتاف بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۳۱۱۰۸۱۷۷۲۰۰۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823020
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طرح و توسعه کوثر امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و شرکت داروسازی امین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ و شرکت هلپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ و شرکت مکتاف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ و شرکت کومینزاد نیرو به کدملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ محمود بانکی به کدملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ بنمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو بسمت رئیس هیئت مدیره و سینا قدروسی به کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۸۳۷ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بنمایندگی از شرک طرح و توسعه کوثر امین و اکبر بیات به کدملی ۰۰۳۶۲۲۳۷۶۱ بنمایندگی شرکت بخش مکتاف و سید فتح اله میرمحمدمکی به کدملی ۰۰۴۱۷۵۱۳۴۵ بنمایندگی شرکت هلپاک بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884920
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ محمود بانکی بسمت رئیس هیئت مدیره، سینا قدوسی به نمایندگی از شرکت داروسازی امین به جای فرامرز شریعت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پویا بانکی به نمایندگی از شرکت داروپوش به جای عباس سکوت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با ماده ۵۰ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020443
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274540
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۸۹ شرکت کومنیزاد نیرو به نمایندگی محمود بانکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی امین بنمایندگی سینا قدوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنعتی جام دارو بنمایندگی مجید حاجی ابراهیم زرگر و شرکت داروپوش بنمایندگی پویا بانکی و شرکت هلپاک بنمایندگی مجتبی انواری بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312645
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۸۹ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات دارویی انسانی و حیوانی یا شیمیایی ارایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معاوضه واردات صادرات فروش پخش بازاریابی تجارت به هر طریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات اجناس کالا مال التجاره‌های داروئی انسانی و حیوانی و شیمیایی آرایشی و بهداشتی از هر قبیل به استثناء موادی که به موجب قانون منع گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794333
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ محمود بانکی به کدملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به نمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو به شناسه ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سینا قدوسی به کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۸۳۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی امین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی جام دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰ و کمال لطفی به کدملی ۱۴۶۵۰۴۶۲۲۴ به نمایندگی از شرکت دارو پوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۶۴۳ و سید فتح اله میرمحمدمکی به کدملی ۰۰۴۱۷۵۱۳۴۵ به نمایندگی از شرکت هلیپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ و به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044551
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپوش شرکت هلپاک شرکت داروسازی امین شرکت جام دارو شرکت کومینزاد نیرو بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمودمیرزا حسن جوهری محمدرضا وزیری بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778082
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا مجدجباری با کد ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به جای آقای مسعود عبدالکریمی به نمایندگی از شرکت اعلاء نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۴۹۶۳۵۵۵۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973080
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت و حساب عمل کرد و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت داروسازی امین با شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ - شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷ - شرکت صنعتی جام دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰ - شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ - شرکت هلپاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۰۶۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید پ۹۵۰۵۲۷۲۲۱۷۷۱۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973083
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اذرنوش به شماره ملی۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ بنمایندگی از شرکت هلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی حقوقی با شماره ملی ۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا دبیر سیاقی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸بنمایندگی از شرکت پخش مکتاف به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بنمایندگی از شرکت صنعتی جام دارو به عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا مجد جباری بشماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ بنمایندگی از شرکت طرح توسعه کوثرامین به عنوان عضو هیات مدیره تعیین و منصوب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۷۵۴۴۲۹۰۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236806
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی به به شرح زیر: وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظرفرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش - وکالت در ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استردادسند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوی به داور ی و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوی خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند - تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت ازقبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - استخدام، عزل و نصب پرسنل شامل کارکنان، روسا و مدیران شرکت بر اساس چارت سازمانی مصوب و همچنین تنبیه و تشویق آنان. - تعیین حقوق و مزایای کلیه پرسنل شرکت به جز اعضاء هیئت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب بودجه مصوب. - پرداخت هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اختیارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای. - تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای به همراه برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌ها متعلقه. هر نوع اصلاح و یا تغییر در قراردادهای منعقده که انجام آن ضروری باشد با مسئولیت مدیرعامل. - خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات، و سایر لوازم مورد نیاز شرکت با رعایت آئین نامه‌های مربوطه و رعایت صرقه و صلاح شرکت. - عقد قرارداد در چارچوب و سقف ریالی مجازآئین نامه معاملات با امضاء مدیرعامل مجاز می‌باشد. - عقد قرارداد خرید خدمت و استخدام موقت پرسنل صرفا با امضاء مدیرعامل. - اخذ اعتبار و وام بلند مدت و کوتاه مدت از باتکها و موسسات در چارچوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ و گزارش آن به هیئت مدیره. - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. - ارائه تخفیفات و ایجاد تسهیلات جهت فروش محصولات شرکت به شرکتهای توزیعی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت پ۹۵۱۰۱۳۵۳۵۵۳۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539941
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۸۳۹۹۵۶۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539951
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید حجازی فرهمند با کدملی ۰۰۵۷۲۶۱۲۴۵به نمایندگی شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۵۷۱۵۰۱۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628153
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و ابراربعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۳۵۶۷۷۲۶۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه