شرکت داروسازی دکتر عبیدی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100621228


شماره ثبت:
17938
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1352/9/14
آدرس:
تهران كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج بلوار دكتر عبيدي دارو سازي دكتر عبيدي پ 72 1389776363

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد عبداللهی 1272386
شکرالله معماریان 1272386
آقای سید امیر رضویان اردهالی 1272386
آقای غفار برارجانیان بهنمیری 1272388
آقای ابوالقاسم جواهری 1272388
محسن خطیبی 1272388
جواد بخشی فتسمی 1441840
آقای وحید هاشم بیک محلاتی 10490799
آقای نیما برارجانیان بهنمیری 12758405
خانم فرزانه جلیل فر 12758405
سید علی مهدیان 13983622

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575938
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدیسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۳۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888217
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۹۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۷۷۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090176
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به ش م ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272386
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان غفار برارجانیان بهنمیری با کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شکرالله معماریان با کدملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن خطیبی با کدملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴ بعنوان مدیرعامل و آقایان محمد عبداللهی با کدملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ و سیدامیر رضویان اردهالی با کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با امضا دو از چهار امضا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدامیر رضویان اردهالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۴۷۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272388
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت کوبل دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۶۶۷ به نمایندگی آقای مهندس شکراله معماریان با کدملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵، آقای غفار برارجانیان بهنمیری با کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳، آقای محمد عبداللهی با کدملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵، آقای محسن خطیبی با کدملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴، شرکت آدورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ به نمایندگی آقای سیدامیر رضویان اردهالی با کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ بسمت اعضای اصلی و آقای ابوالقاسم جواهری با کدملی ۰۰۴۳۸۱۹۴۲۷ بعنوان عضو علی البدل. پ۱۷۴۷۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441840
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کوبل دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۶۶۷ به نمایندگی شکراله معماریان کدملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ عضو اصلی و غفار برارجانیان بهنمیری کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ عضو اصلی و سید امیر رضویان اردهالی کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ عضو اصلی و سید علی مهدیان کدملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ عضو اصلی و شرکت آدورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ به نمایندگی آقای وحید هاشم بیک محلاتی کدملی ۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴ عضو اصلی و جواد بخشی فتسمی کدملی ۲۶۵۹۵۷۶۰۵۱ عضو علی البدل پ۱۸۲۰۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441852
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غفار برارجانیان بهنمیری به کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شکراله معماریان به کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ به نمایندگی شرکت کوبل دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۶۶۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضویان اردهالی به کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ به عنوان مدیرعامل و سید علی مهدیان به کدملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ و وحید هاشم بیک محلاتی به کدملی ۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با دو امضا از چهار امضا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای وحید هاشم بیک محلاتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۰۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551007
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490799
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: شرکت آدورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ به نمایندگی وحید محلاتی به کد ملی ۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با ۲ امضا از ۴ امضا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت آدورا طب همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491950
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۹۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686626
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شکراله معماریان به نمایندگی شرکت کوبل دارو و غفار برارجانیان بهنمیری و محمدحسن برادران قاسمی و فرزانه جلیل فر و سید ابوالقاسم جواهری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و فاطمه جهانشاهی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668683
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۴۶ ۲ ۲۹۹۷۰ , ۹۴۹ مورخ ۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت و هشت میلیارد ریال) به مبلغ ۳۶۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سیصد و شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال) منقسم به ۳۶۹۶۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت گردیده از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۴۱۲۰۱۱۲۲۵۹۸۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758398
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفار برارجانیان بهنمیری کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای شکراله معماریان کدملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای سید امیر رضویان اردهالی کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ بعنوان مدیر عامل. آقای سید علی مهدیان کدملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ و آقای نیما برارجانیان بهنمیری کدملی ۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با دو امضاء از پنج امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۲۰۱۲۲۹۸۸۵۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758405
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدندشرکت کوبل دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷ به نمایندگی آقای شکراله معماریان با کدملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ آقای غفار برارجانیان بهنمیری با کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ آقای سید امیر رضویان اردهالی با کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ آقای سید علی مهدیان با کدملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ شرکت پخش آدورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ به نمایندگی آقای نیما برارجانیان بهنمیری با کدملی ۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره خانم فرزانه جلیل فر با کدملی ۰۰۴۹۵۲۹۲۵۰ به عنوام عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۰۱۹۳۹۲۴۹۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158366
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

هیئت مدیره محترم شرکت دارو سازی دکتر عبیدی سهامی عام به شماره ثبت۱۷۹۳۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۰۴۸ ۲۵۴۰۹۳ / ۹۵۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۵۰۹۰۷۳۹۰۹۴۰۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355119
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۱۱۸ - ۲۵۴۰۹۳ , ۹۵۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۷۰۰۹۰۱۹۸۳۰۹ ریال بموجب گواهی شماره ۴۵۴/۶۷۶۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه ممتاز پارس خودرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۲۳۷۱۳۳۲۹۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433658
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت و به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ۹۶۰۲۲۶۶۵۴۳۳۷۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503314
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش آدورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ با نمایندگی نیما برارجانیان بهنمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کوبل دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷ با نمایندگی شکراله معماریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. سیدامیر رضویان اردهالی به شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل غفار برارجانیان بهنمیری به شماره ملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعلی مهدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با دو امضاء از پنج امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی، قراردادهای تجاری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین هر یک از دارندگان امضاء مجاز می‌توانند حق امضای خود را به هر یک از مدیران دیگر وکالتا به موجب سند رسمی تفویض نمایند. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعییل جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۴۱۸۲۲۹۵۰۶۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983622
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت پخش آدوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ شرکت کوبل دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷ آقای غفار برارجانیان بهنمیری (کدملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳) عضو اصلی آقای سیدامیر رضویان اردهالی (کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷) عضو اصلی آقای سیدعلی مهدیان (کدملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵) عضو اصلی خانم فرزانه جلیل فر (کدملی ۰۰۴۹۵۲۹۲۵۰) عضو علی البدل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۱۲۸۲۵۸۶۹۷۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983638
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش آدورا طب (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵ با نمایندگی آقای نیما برارجانیان بهنمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کوبل دارو (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷ با نمایندگی آقای شکراله معماریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدامیر رضویان اردهالی به شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای غفار برارجانیان بهنمیری به شماره ملی ۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی مهدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با دو امضاء از پنج امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی، قراردادهای تجاری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعییل جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۷۰۱۲۸۱۷۳۶۸۶۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368193
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

آگهی تغییرات شرکت داروسازی دکتر عبیدی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات وکلیه قراردادها با شرکت‌های پخش و تامین کنندگان مواد اولیه و نیز سایر قراردادهای با مبلغ بالاتر از ۵ میلیارد ریال با دو امضاء از پنج امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و نیز اوراق عادی و قراردادهای با مبلغ کمتر از ۵ میلیارد ریال و مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه