ریسندگی وبافندگی پاکریس

شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100617307
تهران خيابان خالد اسلامبولي كوچه سيزدهم پلاك 20 1513753351
5
افراد
13
آگهی‌ها
17739
شماره ثبت
1352/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691274
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۸۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522610
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای حمید فرض علیان به شماره ملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ و اقای مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۲۹۱۱۶۱۳۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522613
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید فرض علیان با کد ملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورکلیه چکها و بروات به امضای متفق کلیه اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای حمید فرض علیان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۴۲۲۳۹۹۹۵۴۳۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9629149
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و حمید فرض علیان به کد ملی ۰۰۶۸۸۸۴۷۹ و محمد هادی نژاد به کد ملی ۰۰۴۰۸۵۷۷۵۱ و محمد مهرانیان به کد ملی ۲۱۲۰۲۵۲۷۸۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ مسعود صفاری آشتیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد هادی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد مهرانیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988811
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936433
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مهرانیان مسعود صفاری آشتیانی حمید فرض علیان محمد هادی نژاد کوروش صالحی بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۸ مسعود صفاری آشتیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هادی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مهرانیان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمید فرض علیان و کوروش صالحی بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمد مهرانیان با دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء محمد مهرانیان مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073827
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی محمد مهرانیان محمد هادی نژاد حمید فرض علیان کوروش صالحی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ مسعود صفاری آشتیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هادی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مهرانیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء محمد مهرانیان با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688853
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. آقایان حمید فرض علیان به کدملی۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ وکوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۲۹۹۵۶۹۱۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688862
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید فرض علیان با کدملی۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید فرض علیان مدیراجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۴۱۲۱۲۵۹۳۲۳۴۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353562
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقایان حمید فرض علیان به کدملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ وکوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۲۳۹۵۰۳۹۳۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353578
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / تصفیه مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید فرض علیان با کدملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸بعنوان مدیراجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید فرض علیان مدیراجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۵۱۲۲۳۱۴۳۶۶۰۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216934
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید فرض علیان با کد ملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه و مسعود صفاری آشتیانی با کد ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و کوروش صالحی با کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید فرض علیان مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۴۵۰۱۳۱۱۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216944
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید فرض علیان به کد ملی ۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۸۴۵۲۷۹۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک