شرکت تولیدی لاستیک دنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100615571


شماره ثبت:
17650
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1352/7/10
آدرس:
تهران ميدان ونك ابتداي بزرگراه شهيد حقاني نبش خيابان گاندي جنوبي پلاك 60 1517973311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آرش احمدزاده 1412356
آقای محمود پرهیزکار 1412575
سید رضا صفوی 1412575
وحید سالم 11116186
خانم ارمغان احمدزاده 12731338
آقای سیدمجتبی صفوی همامی 12731338
آقای سیدحامد صفوی همامی 12731338
سیدعارف صفوی همامی 12731357
آقای سیدسعید صفوی همامی 13955082
محمود پرهیزکار 13955082

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622855
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دناسهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به ش ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و وحید سالم به ش ملی۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجتبی صفوی همامی به ش م۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ محمود پرهیزکار به ش م۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به ش م۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به ش م۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران به ش م۱۰۱۰۰۳۸۰۴۱۵ به نمایندگی مهدی عباسی به ش م۰۴۵۱۹۰۷۴۳۴ ارمغان احمدزاده به ش م۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ به عنوان اعضای اصلی و سید حامد صفوی همامی به ش م۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و سید رضا صفوی همامی به ش م۱۲۹۱۱۴۹۵۴۶ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود پرهیزکار به سمت رئیس هیئت مدیره و ارمغان احمدزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی صفوی همامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۵۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412356
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملی۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ و محمود پرهیزکار به شماره۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملی۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سید حامد صفوی همامی به شماره ملی۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و آقای سید رضا صفوی همامی به شماره به شماره ملی۱۲۹۱۱۴۹۵۴۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۸/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۰۷۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412575
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملی ۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار به شماره ملی ۲۲۹۱۱۹۵۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به نمایندگی آقای سید سعید صفوی همامی و آقای آرش احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان سید حامد صفوی همامی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و سید رضا صفوی همامی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۴۹۵۴۶ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۷۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9698728
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به ش ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و وحید سالم به ش ملی۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجتبی صفوی همامی به ش م۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ محمود پرهیزکار به ش م۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به ش م۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به ش م۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران به ش م۱۰۱۰۰۳۸۰۴۱۵ به نمایندگی مهدی عباسی به ش م۰۴۵۱۹۰۷۴۳۴ ارمغان احمدزاده به ش م۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ به عنوان اعضای اصلی و سید حامد صفوی همامی به ش م۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و سید رضا صفوی همامی به ش م۱۲۹۱۱۴۹۵۴۶ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود پرهیزکار به سمت رئیس هیئت مدیره و ارمغان احمدزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی صفوی همامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077382
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بسمت بازرس اصلی و وحید سالم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید سعید صفوی همامی بنمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد مهدی عباسی بنمایندگی از شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران سید مجتبی صفوی همامی ارمغان احمدزاده محمود پرهیزکار بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره. سید سعید صفوی همامی سید حامد صفوی همامی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ سید مجتبی صفوی همامی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116186
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و وحید سالم به کدملی۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴مورد تصویب قرارگرفت آقایان سیدمجتبی صفوی همامی به شماره ملی ۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ و محمود پرهیزکار به شماره ملی ۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدحامد صفوی همامی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و آقای سیدعارف صفوی همامی فرزند سیدمرتضی به شماره ملی ۱۲۹۲۸۵۷۹۸۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۱۷۳۱۵۷۲۰۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731357
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمجتبی صفوی همامی با کدملی ۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار با کدملی ۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده با کدملی ۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ و آقای آرش احمدزاده با کدملی ۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ و شرکت طراحی و مهندسی صنایع دنا میلاد ۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹به نمایندگی آقای سیدسعید صفوی همامی با کدملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحامد صفوی همامی با کدملی ۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و سیدعارف صفوی همامی با کدملی ۱۲۹۲۸۵۷۹۸۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۱۷۳۳۷۸۰۱۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی ۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۵به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۵۴۲۰۵۰۲۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955082
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی صفوی همامی با کدملی ۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار با کدملی ۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده با کدملی ۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ و آقای آرش احمدزاده با کدملی ۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ و شرکت طراحی و مهندسی صنایع دنا میلاد به نمایندگی آقای سید سعید صفوی همامی با کدملی ۳۸۷۴۴۸۸۴۶۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سید حامد صفوی همامی با کد ملی ۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و سید عارف صفوی همامی با کدملی ۱۲۹۲۸۵۷۹۸۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۲۲۷۳۲۵۴۲۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی ۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملی ۶۲۰۹۹۰۲۲۷۸ و محمود پرهیزکار به شماره ملی ۲۲۹۱۱۹۵۳۰۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به شماره ثبت۱۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۹۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۸۵۰۵۸۶۱ و سرکار خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۹۲۲۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حامد صفوی همامی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۳۴۶۳۴ و آقای سیدعارف صفوی همامی به شماره ملی ۱۲۹۲۸۵۷۹۸۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۷۲۵۸۷۱۲۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه