شرکت صنعتی ناب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100614570


شماره ثبت:
17599
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1352/7/2
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-تهرانپارس-خيابان شهيد رضا ميوه-خيابان شهيد عليرضا ناهيدي (جشنواره)-پلاك 9-طبقه همكف- 1658614551

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد بیستونی 9677650
احمد مهریان 9677650
داود بابایی 9677650
عبدالکریم پهلوانی 12673655
علی شیروانی 12673655
حسن مقدس زاده 12673655
حمید محمدی خلیفه لویی 13002675
علی کریمی تدین 13731568
حسین مصلح نیا 14251099
حسین کرمی 14251099

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1424664
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب سهامی عام شماره ثبت ۱۷۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۱۲۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677650
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ناب سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳ بنمایندگی محمد بیستونی به کدملی ۱۸۱۷۳۸۸۰۸۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و حسین مصلح‎نیا به کدملی ۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری خانه‎های بهتر شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸ بنمایندگی داود بابایی به کدملی ۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱ بسمت عضو هیات‎مدیره و موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰ بنمایندگی عبدالکریم پهلوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹ بسمت عضو هیات‎مدیره شرکت نگین داران نور به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷ بنمایندگی احمد مهریان به کدملی ۰۸۳۹۶۸۷۲۶۵ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یا داوود بابایی و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مره شرکت و در غیاب آنان با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673655
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی هشیاربهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید. حسین مصلح نیا کدملی ۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. عبدالکریم پهلوانی کدملی ۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹ به نمایندگی از موسسه قرآنی تفسیرجوان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. داودبابایی کدملی ۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸ بسمت مدیرعامل. علی کریمی تدین کدملی ۴۰۱۱۲۰۷۸۳۷به نمایندگی از موسسه خیریه عاطفه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ حسن شریفی کدملی ۵۱۸۸۸۱۵۹۱به نمایندگی از شرکت نگین داران نور شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ حسن مقدس زاده کدملی ۰۰۵۱۳۴۱۵۳۰و علی شیروانی کدملی ۲۲۱۸۰۶۴۵۵۳ بعنوان اعضاء علی البدل. پ۹۴۱۲۰۴۶۳۴۹۶۷۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002675
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مصلح نیا به شماره ملی ۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸ به نمایندگی داود بابایی به شماره ملی ۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰ به نمایندگی عبدالکریم پهلوانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳ به نمایندگی علی کریمی تدین به شماره ملی ۴۰۱۱۲۰۷۸۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نگین داران نور به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷ به نمایندگی حسن شریفی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۱۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین کرمی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۱۹۷۱۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره حمید محمدی خلیفه لویی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۲۱۷۰۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب آنان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۴۲۶۸۸۷۴۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636326
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت تصویب ش د.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت گروه صنعتی ناب انتخاب شد.. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۱۹۹۱۳۸۷۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731568
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیروانی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۶۴۵۵۳ به جای علی کریمی تدین به شماره ملی ۴۰۱۱۲۰۷۸۳۷ به نمایندگی موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۰۵۲۶۱۶۰۲۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807960
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره) پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی ۱۶۵۸۶۱۴۵۵۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۱۹۷۶۴۴۰۴۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251099
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مصلح نیا به شماره ملی ۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹ و شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸ و موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰ وموسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳ و شرکت نگین داران نور به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وحسین کرمی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۱۹۷۱۶ وحمید محمدی خلیفه لویی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۲۱۷۰۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۱۷۴۲۳۴۵۳۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه