پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100613721
تهران – شهر تهران - ونك – خيابان گاندي شمالي– كوچه شهيد محمد صانعي – پلاك 18 طبقه اول - 1969933641
17
افراد
23
آگهی‌ها
17554
شماره ثبت
1352/6/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671471
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی فن آوران به ک م ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به نمایندگی علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ شرکت پتروشیمی امیرکبیر به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ به نمایندگی علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ شرکت پتروشیمی آبادان به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی محمدحسین کاکوئی نژاد به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی رحمت اله رهنما اسکی به ک م ۲۱۴۲۹۱۲۷۳۷ محمدحسین کاکوئی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادهای بانکی با امضای دو نفر از پنج نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای تعهدآور دو طرف با اشخاص حقیقی و حقوقی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۶۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671479
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی ولی سلیم زاده شوئیلی به ک م ۲۲۰۰۰۲۰۹۰۲ به جای رحمت اله رهنما اسکی به ک م ۲۱۴۲۹۱۲۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین کاکوئی نژاد به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء چک سفته قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۶۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671489
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت پتروشیمی آبادان به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی مسعود جبرئیلی به ک م ۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ به جای محمدحسین کاکوئی به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ و ولی سلیم زاده شوئیلی به ک م ۲۲۰۰۰۲۰۹۰۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء اوراق بهادار چک سفته قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۵۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671530
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۶۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896531
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۷۸۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189012
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرید صباحی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرامند هاشمی زاده به شماره ملی ۱۹۸۷۷۸۸۲۹۱ نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید وفایی به شماره ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون منصوری به شماره ملی۱۷۵۳۹۸۲۶۸۵ نماینده شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ولی سلیم زاده شوئیلی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۲۰۹۰۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. ۲ امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادهای بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای تعهدآور دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثناء بانکها) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه میباشد. پ۱۷۱۱۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256587
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
پیرو آگهی شماره۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۲۶۵۱ مورخ۱۷/۷/۹۲ اعلام می‌دارد: شرکت مذکور سهامی عام می‌باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۷۴۲۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257600
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
پیرو آگهی شماره۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۲۶۵۱ مورخ۱۷/۷/۹۲ اعلام می‌دارد: شرکت مذکور سهامی عام می‌باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۷۴۲۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663518
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی۱۳۹۲مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهای اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۳۷۵۴۷۸۲۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584692
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳/۱۱/۸۸ به موجب احکام صادره فرهاد مویدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام رحمت اله رهنما اسکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به سمت عضو هیات مدیره و مجتبی حقیقت جو به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان بسمت عضو هیات مدیره و بهرام مرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و حجت اله محمدیان پور به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفائی صنایع شاخص به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. فرهاد مویدی به سمت مدیرعامل و مجتبی حقیقت جو بسمت رئیس هیات مدیره و رحمت اله رهنما اسکی بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780559
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت پتروشیمی آبادان به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی مسعود جبرئیلی به ک م ۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ به جای محمدحسین کاکوئی به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ و ولی سلیم زاده شوئیلی به ک م ۲۲۰۰۰۲۰۹۰۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء اوراق بهادار چک سفته قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900156
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ رضا زنگنه نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رحمت اله رهنما اسکی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علی اسمعیل افجه بنمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان بسمت عضو هیئت مدیره و بهرام مرندی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله محمدیان پور بنمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای بانکی با امضاء دو نفر از چهارنفر رحمت اله رهنمااسکی و حجت اله محمدیان پور و بهرام مرندی و علی اسمعیل افجه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا قراردادهای تعهدآور دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934617
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10054852
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی ولی سلیم زاده شوئیلی به ک م ۲۲۰۰۰۲۰۹۰۲ به جای رحمت اله رهنما اسکی به ک م ۲۱۴۲۹۱۲۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین کاکوئی نژاد به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء چک سفته قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420445
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ رضا زنگنه نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رحمت اله رهنمااسکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیات مدیره و بهرام مرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی اسمعیل افجه به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا مهتدی به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادهای بانکی با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان رحمت اله رهنمااسکی و محمدرضا مهتدی و بهرام مرندی و علی اسمعیل افجه همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادهای تعهدآور دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء بانکها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضا هیات مدیره معاونین و مدیران شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437838
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی فن آوران به ک م ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به نمایندگی علی محمد یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ شرکت پتروشیمی امیرکبیر به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ به نمایندگی علیرضا بابادی به ک م ۱۹۷۱۳۳۲۰۳۸ شرکت پتروشیمی آبادان به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی محمدحسین کاکوئی نژاد به ک م ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی رضا زنگنه نژاد به ک م ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی رحمت اله رهنما اسکی به ک م ۲۱۴۲۹۱۲۷۳۷ محمدحسین کاکوئی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد یزدانجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا زنگنه نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادهای بانکی با امضای دو نفر از پنج نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای تعهدآور دو طرف با اشخاص حقیقی و حقوقی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494605
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۴/۱/۸۹ به موجب احکام صادره رضا زنگنه نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین و رحمت اله رهنمااسکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بسمت عضو هیات مدیره و مجتبی حقیقت جو به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان بسمت عضو هیات مدیره و بهرام مرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیات مدیره و حجت اله محمدیان پور به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. رضا زنگنه نژاد بسمت مدیرعامل و مجتبی حقیقت جو بسمت رئیس هیات مدیره و رحمت اله رهنمااسکی بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و قراردادهای بانکی و همچنین قراردادهای تعهدآور معتبر دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتا نامه‌های عادی مقرر گردید. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادهای بانکی با امضای دو نفر از چهار نفر حقیقت جو و رحمت اله رهنما و حجت اله محمدیان پور و بهرام مرندی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد قراردادهای تعهدآور دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی به استثناء بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806097
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود جمشیدی ش ملی ۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴) - آقای سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی ش ملی ۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵) - آقای پرویز اخوان ش ملی ۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) (شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴) - آقای محمدرضامدیری ش ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده بانک رفاه (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵) - آقای علی باباخانی سنگری ش ملی ۰۰۶۳۹۵۵۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳) - امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، بروات، سفته و قراردادهای بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای موظف هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست، همچنین کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای موظف هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. - کلیه قراردادهای تعهدآور دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای موظف هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۲۲۹۳۳۲۹۵۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831770
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۰۶۱۵ مورخ۲۸ , ۹۵۲ اعلام می‌دارد: مسعود جمشیدی ش ملی ۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴) سیدابراهیم سقائی مقدم فومنی ش ملی ۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵) پرویز اخوان ش ملی ۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) (شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴) محمدرضامدیری ش ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده بانک رفاه (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵) علی باباخانی سنگری ش ملی ۰۰۶۳۹۵۵۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳) مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۳۱۲۴۲۷۵۵۳۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980331
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۱۱۱۹۹۴۲۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339357
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران ونک خیابان گاندی شمالی کوچه شهید محمد صانعی پلاک ۱۸ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۹۹۳۳۶۴۱ تغییر یافت. آقای داریوش معتمد ش م ۱۹۵۰۵۱۰۰۷۷ نماینده شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردیدآقای سیدابراهیم سقائی مقدم فومنی ش ملی ۲۵۹۴۲۷۰۸۱۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسعود جمشیدی ش ملی ۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱ نماینده شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز اخوان ش ملی ۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹ نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای بانکی، قراردادهای تعهدآور، دو طرفه با اشخاص حقیقی و حقوقی و امضای وکالتنامه‌ها جهت طرح دعاوی حقوقی وکیفری در محاکم و امضای قرارداد‌های حق الوکاله با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ است. پ۹۵۱۲۱۷۱۷۰۵۸۹۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531576
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. الف شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ عضو هیئت مدیره ب شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ عضو هیئت مدیره ج شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ عضو هیئت مدیره د بانک رفاه کارگران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ عضو هیئت مدیره ه شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ عضو هیئت مدیره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۴۷۱۷۲۰۷۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220466
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ و شرکت پتروشیمی امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۶۵۵۶۹۸۰۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک