کاشی پارس

شرکت کاشی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100607716
ت خ شريعتي بالاتر از پل سيدخندان خ جلفا ميدان ارسباران پلاك 19 1541983313
14
افراد
24
آگهی‌ها
17249
شماره ثبت
1352/4/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586330
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل مسعود حافظ به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۱۴ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین انتخاب گردیدند. بنابراین ابوالقاسم ناظمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ و مسعود حافظ به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۱۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و سلیمان نوروزی به کدملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، وحید خاوئی به کدملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید حمید رضانوری به کدملی ۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۱۲۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693172
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۲۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گررایانه به ش. ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کارای فارس به ش. ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری صدرتامین به ش. ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و معدنی املاح ایران به ش. ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و صنایع خاک چینی ایران به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و سرمایه گذاری ایران و فرانسه به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۹۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693174
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۲۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: سلیمان نوروزی به کدملی۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به ش. ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و مسعود حافظ به کدملی۲۲۹۵۸۵۷۱۴۷ به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و سید حمیدرضا نوری به کدملی۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش. ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶، وحید خاوئی به کدملی۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ به نمایندگی شرکت ایران و فرانسه به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴، ابوالقاسم ناظمی اردکانی به کدملی۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سلیمان نوروزی به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید خاوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمیدرضا نوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در۱۲ بند از ماده۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۹۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888945
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلیمان نوروزی به ک م ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت املاح ایران وحید خاوئی به ک م ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت ایران و فرانسه البرز رستمی راوری به ک م ۲۹۹۰۵۴۳۰۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران و ابوالقاسم ناظمی اردکانی به ک م ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن حمید صدری به ک م ۱۲۸۵۴۵۹۷۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر معتبر می‌باشد. البرز رستمی راوری و حمید صدری به عنوان اعضا هیئت مدیره بجای سید حمیدرضا نوروزی به ک م ۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳ و مسعود حافظ به ک م ۲۲۹۵۸۵۷۱۴۷ برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره منتخب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۱۲۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134900
آگهی تغییرات شرکت کاشی سازی پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۷۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی آیین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۵۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179110
آگهی تغییرات شرکت کاشی سازی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت کارخانه چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۵۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220786
آگهی تغییرات شرکت کاشی سازی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عزیزیان کد ملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ بنمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رامین امیدوار کد ملی ۲۶۴۹۱۸۰۹۰۰ بنمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای البرز رستمی راوری کد ملی ۲۹۹۰۵۴۳۰۵۸ بنمایندگی از شرکت چینی ایران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای وحید خاوئی کد ملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ بنمایندگی از شرکت ایران و فرانسه (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم ناظمی اردکانی کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ بنمایندگی از سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۳۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261304
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
پیرو آگهی صادره بشماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۵۲۱۹ مورخ ۷/۸/۹۲ انام شرکت کاشی پارس (سهامی عام) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۷۴۳۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565155
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ش م ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت کارخانجات چینی ایران ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش م ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ پ۹۳۰۵۲۰۱۶۱۲۱۷۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651322
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عزیزیان به شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ بنمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ش م ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ بسمت رئیس هیات مدیره آقای رامین امیدوارخمیران به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۰۹۰۰ بنمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای البرز رستمی راوری به شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۳۰۵۸ بنمایندگی از شرکت چینی ایران ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ بسمت عضو هیات مدیره آقای وحید خاوئی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش م ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ابوالقاسم ناظمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۲۹۷۱۱۲۴۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725337
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای رضا عزیزیان ش م ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ بنمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سیناش م ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ بعنوان بسمت رئیس هیأت مدیره آقای رامین امیدوارخمیران ش م ۲۶۴۹۱۸۰۹۰۰ بنمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سیناش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بسمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل آقای سید مصطفی حسین علی پور ش م ۰۰۴۸۸۳۱۲۰۴ بنمایندگی از شرکت چینی ایران ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای وحید خاوئی ش م ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲بنمایندگی از شرکت شرکت ایران و فرانسه ش م ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴نائب رئیس هیأت مدیره آقای ابوالقاسم ناظمی اردکانی ش م ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۷۱۸۵۸۷۷۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789938
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سید حمیدرضا نوری بجای اسکندر سعیدی کیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته بروات با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013160
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل مسعود حافظ به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۱۴ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین انتخاب گردیدند. بنابراین ابوالقاسم ناظمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ و مسعود حافظ به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۱۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و سلیمان نوروزی به کدملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، وحید خاوئی به کدملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید حمید رضانوری به کدملی ۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122988
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره۱۷۲۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ اسکندر سعیدی کیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و بجای محمدعلی فتحی کوه بنه و به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید عبداله مرعشی شوشتری به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدی باصیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159282
آگهی تصمیمات در شرکت کاشی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۸۹ مهدی الهی به کد ملی ۱۰۶۱۳۴۶۸۵۴ بجای اصغر آهنی‌ها به کد ملی ۴۳۲۲۷۴۳۱۲۲ بنمایندگی از شرکت صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و سلیمان نوروزی به کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید خاوئی به کد ملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمیدرضا نوری به کد ملی ۱۷۵۰۳۶۰۷۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722151
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سلیمان نوروزی به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید خاوئی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فراسنه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسکندر سعیدی کیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالقاسم ناظمی اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر آهنی‌ها به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920024
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصلاح‌گر رایانه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968409
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036742
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصلاح‌گر رایانه بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کارای فارس بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای سرمایه گذاری صدر تامین سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاری صنعت و معدن معدنی املاح ایران و سرمایه گذاری ایران و فرانسه. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124451
آگهی تصمیمات شرکت کاشی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گررایانه به ش. ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کارای فارس به ش. ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری صدرتامین به ش. ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش. ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و معدنی املاح ایران به ش. ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و صنایع خاک چینی ایران به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و سرمایه گذاری ایران و فرانسه به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930401
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۶۴۶/۱۲۲مورخ۸/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید ونیز اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کاشی و سرامیک سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷، شرکت سرمایه گذاری ایران فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸، شرکت کارخانه چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۴۳۹۵۳۵۶۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952423
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کارخانجات چینی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ به نمایندگی آقای سیدمصطفی حسین علی پوربه شماره ملی ۰۰۴۸۸۳۱۲۰۴سمت عضو هیات مدیره و شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ به نمایندگی آقای انور اورند به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۱۱۳۲ سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی آقای رامین امیدوارخمیران به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۰۹۰۰سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به نمایندگی آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۶۳۷۱ سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به نمایندگی آقای محمد شمسایی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۳۹۳۲۳سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۵۰۵۱۷۲۷۸۶۴۹۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531492
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۰۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بجای شرکت چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰، برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۴۴۲۳۳۵۹۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256123
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انور اورند بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۴۳۲۱۸۹۱۱۳۲ عنوان نماینده شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ رامین امیدوار بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی ۲۶۴۹۱۸۰۹۰۰ بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ سید مصطفی حسینعلی پور بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۴۸۸۳۱۲۰۴ بعنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ رضا مرادی علی عربی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ بعنوان نماینده شرکت صنعت ومعدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ محمد مهدی زردوغی بسمت عضوهیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را برابراساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی وحقوقی و کلیه ادارات ومراجع رسمی دولتی وموسسات خصوصی وغیره. ۲ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به غیراز معاونین ومدیران) و تعیین شغل، حقوق، دستمزد وپاداش، اعزام به ماموریت، ترفیع، تشویق، تنبیه وتعیین سایرشرایط استخدامی و معافیت و خروج ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنان براساس آئین نامه‌های مربوط. ۳ نصب وانفصال معاونین ومدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اجرائی خواهد بود. ۴ فراهم نمودن موجبات افتتاح حساب واستفاده ازآن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۵ اقدام در جهت وصول ودریافت مطالبات شرکت وتهیه وتنظیم گزارش درخصوص دیون شرکت واخذ مجوز پرداخت آن ازهیئت مدیره. ۶ تهیه وتنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه وتصویب به هیئت مدیره. ۷ عقد هرنوع قرارداد و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن راجع به خرید وفروش محصولات و معاوضه اموال منقول وماشین آلات وغیره که جزء اموال شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند، مطابق آئین نامه معاملات شرکت و تصویب هیئت مدیره قابلیت اجرائی دارد. ۸ ثبت هرگونه علائم تجاری جهت شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۹ اجاره، استجاره، فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره درمورد اموال شرکت درتمام مراحل و مراجع با اختیار تخلیه عین مستاجره. ۱۰ تحصیل اعتبارازبانکها، شرکتها، موسسات وهرنوع استقراض واخذ وجه به هرمبلغ و بهر میزان سود و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بر اساس تصویب هیئت مدیره. رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره انور اورند رضا مرادی علی عربی عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره ومدیرعامل محمد مهدی زردوغی سید مصطفی حسیعلی پور رامین امیدوار (۱) ۱۱ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری در هریک از مراجع قضائی وغیر قضائی، دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و اداری و استیفای کلیه اختیارات مورد در دادرسی از آغاز تا اتمام، حق در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی وپاسخ به دعاوی مذکور که بطرفیت شرکت مطرح شود، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل وانکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، حق انتخاب داور وارجاع موضوع به داوری، اجرای رای داوری، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده قضائی، حق توکیل غیر بطور مکرر، طرح دعاوی و جلب ثالث، دعوی متقابل، ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعاوی مذکور که علیه شرکت مطرح شود، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زمان ناشی از جرم، حق صلح و سازش. ۱۲ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها. ۱۳ مصالحه و حل و فصل و پرداخت دیه یا خسارت به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه حین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده‌اند. ۱۴ تهیه وتنظیم بودجه برای اداره کردن شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ تنظیم خلاصه دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. پ۹۷۰۷۲۱۵۵۴۴۰۲۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک