شرکت کارتن البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100601782


شماره ثبت:
157
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1352/2/24
آدرس:
قزوين-شهر صنعتي البرز-خيابان ابوريحان بيروني 3431964163

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدتقی سروی 12770448
آقای مسعود اصفهانی 12770448
آقای حسین عزیزی 12770448
مرتضی ولی پورگودرزی 12770468
آقای مصطفی قوام 12770468
آقای اسماعیل حق پرستی 12770468
احمد طاهریان 12770476

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12769952
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ - شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ - شرکت خدمات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷ - شرکت مهندسی وبازرگانی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۸۹۷۶۵۰۷۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769980
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و صورت حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید.۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند ۳روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشا رجهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۸۳۵۰۶۳۲۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770448
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی سروی به شماره ملی ۱۶۹۸۵۸۵۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۴۰۱۱۱۱ ۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۵۵۱۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۹۳/۳۱۲۸/ص/ع به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۱۲ به نمایندگی ازشرکت خدمات پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره۹۳/۳۱۲۸/ص /ع به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود اصفهانی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۴۸۳۳۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن (سهامی عام) برابر حکم شماره۴۰۱۶۵۱ ۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۷۵۱۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) برابر حکم شماره ۳۱۲۷/ص/ع به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف ۱۰۰ (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف پنجاه میلیون ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش۹۵۰۲۰۹۷۷۰۳۶۸۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770468
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی ۱۶۹۸۵۸۵۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بموجب حکم شماره ۴۰۱۱۱۱ ۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۵۵۱۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ بموجب حکم ۳۱۲۶/ص/ع/ مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۱۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۲۷ بموجب حکم شماره ۹۳/۳۱۲۸/ص/ع مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی ولی پورگودرزی به شماره ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بموجب حکم شماره ۴۰۵۵۳۱ ۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۴به سمت عضوء هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۷۵۱۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ بموجب حکم شماره ۳۱۲۷/ص/ع مورخه ۹۳/۱۲/۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت تبصره ۱ انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف ۱۰۰ (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف ۵۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ (پنجاه میلیون) ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش۹۵۰۲۰۹۸۴۲۹۲۵۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770476
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی ۱۶۹۸۵۸۵۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به موجب حکم شماره۴۰۱۱۱ - ۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد طاهریان به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۴۷۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ به موجب حکم شماره۳۱ - ۹۴ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای مصطفی قوام به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷ به موجب حکم شماره۹۳/۳۱۲۸/ص ع مورخ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به موجب حکم شماره۴۰۵۵۳ - ۱۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۷۵۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به موجب حکم شماره۹۳/۳۱۲۷/ص ع مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان - پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری - تحصیل اعتبار از بانکها - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش۹۵۰۲۰۹۶۱۱۹۱۳۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441362
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732096
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۲۳۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۵۹۱۲۵۵۷۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196561
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین شهر صنعتی البرز (جای سابق) به آدرس جدید (قزوین شهر صنعتی البرز خیابان ابوریحان بیرونی کد پستی ۳۴۳۱۹۶۴۱۶۳) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش ۹۷۰۶۱۱۲۷۵۴۰۸۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه